Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Avgifter inom omsorg och stöd

Du får betala en avgift för en del av kommunens tjänster. Exempel på detta är hjälp och service i hemmet eller kostavgift vid dagverksamhet.

Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och följer prisbasbeloppet. Avgifterna räknas om, oftast varje årsskifte. Nedanstående gäller från och med 1 januari 2024. En del av avgifterna baseras på i hur stor utsträckning en insats använts, andra utgörs av ett fast belopp.

Alla insatser enligt Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS) är avgiftsfria. Kostnad för mat och hyra kan tillkomma.

Handläggare fattar beslut om den individuella avgiften

Vilken avgift just du ska betala räknas fram utifrån dina inkomster, din bostadskostnad och vilken slags hjälp du får. Avgiften beräknas av en handläggare på socialförvaltningen som också fattar beslut om avgiften. Du har möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Information om hur detta går till lämnas samtidigt som beslutet skickas ut.

Din inkomst

För att kunna beräkna din avgift behöver vi aktuella uppgifter om dina inkomster och bostadskostnader. Uppgifterna lämnar du på en blankett som du får av avgiftshandläggaren.

Meddela förändrad inkomst och boendekostnad till socialförvaltningen för att se till att rätt avgift tas ut. Vartannat år begär förvaltningen in uppgift om aktuella inkomstförhållanden för att garantera att avgiften är rätt.

Du kan välja att avstå från att lämna inkomstuppgifter och istället betala maxavgift för den insats du har beviljats.

Makars inkomster summeras och delas med lika belopp på vardera maken.

Så beräknas din avgift

När en handläggare beräknar din avgift görs det enligt följande rutiner.

Avgiftsutrymme

Först beräknas avgiftsutrymmet, det vill säga den del av inkomsten som kommunen får ta ut avgifter från, enligt nedanstående formel:  

Avgiftsutrymmet = Nettoinkomst + Bostadstillägg (BTP) – Boendekostnad – Minimibelopp.

Det individuella avgiftsutrymmet sätter den övre gränsen över hur stor omvårdnadskostnaden kan bli. Avgiftsutrymmet är det maximala man kan få betala oavsett vad maxavgiften är. Maxavgiften år 2024 är 2 575 kr.

När avgiftsutrymmet beräknas läggs beviljade insatser till i avgiftsberäkningen. Om totalsumman överstiger det framräknade avgiftsutrymmet, så reduceras beloppet så att totalbeloppet inte överstiger avgiftsutrymmet.

Om avgiftsutrymmet är större än maxavgiften så är maxavgiften det högsta beloppet som debiteras.

Om maxavgiften är större än avgiftsutrymmet så är det avgiftsutrymmet som sätter gränsen för hur mycket som debiteras.

Avgift för mat och hyra debiteras alltid då de inte omfattas av maxtaxan.

Om minimibelopp

Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, förbrukningsvaror, möbler och husgeråd, resor, tand- och sjukvård, läkemedel med mera.

Så här ser minimibeloppet ut från 1 januari 2024:

  • Ensamstående 7 062 kronor/månad.
  • Makar 5 762 kronor/månad för vardera maken.
  • Den som har matdistribution eller dagverksamhet får i vissa fall höjt minimibelopp eftersom maten då blir dyrare än om man lagar den själv.
  • För den som bor på särskilt boende är minimibeloppet 5 964 kronor/månad.
  • Minimibeloppet höjs även för fördyrad kost på särskilt boende med 1 254 kr.
  • Det kan också finnas andra skäl till höjt minimibelopp, exempelvis att man har kostnader för god man/förvaltare eller att man betalar underhållsbidrag för barn.