Meny

Lägesrapport i trygghetsarbetet - vecka 27 och 28

Som en del i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete berättar vi varje vecka om det förebyggande arbetet samt händelser och åtgärder.

Trygghetstelefonen

Under den gångna perioden har fältteamet fått till sig att det varit svårt att komma fram på trygghetstelefonen. Trygghetstelefonen bemannas av SOS Alarm enligt avtal mellan SOS Alarm och Lysekils kommun. SOS Alarm meddelar att de normalt sett svarar inom en minut på dessa samtal, men att det nu under sommarperioden är högre belastning än normalt, vilket kan innebära en viss telefonkö. Så fortsätt ringa trygghetstelefonen på nummer 031-334 12 19 så svarar SOS Alarm så snabbt de kan. Kom ihåg att trygghetstelefonen inte ersätter det ordinarie larmnumret 112.

Tillfälligt intervall för lägesrapporteringen

Under semesterperioden sker lägesrapporteringen i trygghetsarbetet varannan vecka. Det innebär att nästa lägesrapportering publiceras vecka 31.

Sommarlovsaktiviteter

Det är sommarlovs- och semestertider och då finns det möjlighet att prova på nya aktiviteter för den som vågar, vill och kan. Den nya enheten Ung Utveckling planerar i egen regi, och i samverkan med det lokala föreningslivet, en rad aktiviteter under hela sommaren.

Under sommarperioden kommer information om sommarlovsaktiviteter att publiceras veckovis. Via länken nedan når ni sammanställningen för denna vecka (vecka 29).

För er som vill planera med lite längre framförhållning når ni via nedan länk även en PDF för utskrift där ni hittar en övergripande planering av alla sommarens aktiviteter samlat på ett och samma ställe.

Närvarande resurser vecka 27 och 28

  • Fritidsledare genom nya enheten Ung Utveckling var i tjänst enligt schema.
  • Fältteam arbetade måndag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistas.
  • Ordningsvakter har arbetat trygghetsfrämjande och ordningshållande i Norra hamnen, centrala Lysekil och Havsbadsområdet. (Inleddes från vecka 28.)
  • Trygghetsvärdar från Lysekilsbostäder arbetade kvällstid varieriande dagar ute på fältet inom, och i anslutning till, bostadsbolagets områden.
  • Trygghetsvärdar från hamnavdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetade kvällstid varierande dagar inom gästhamnsområden och centrala delar av Lysekil.
  • Väktare ronderade fastigheter under varierade tider alla dagar i veckan.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Händelser och åtgärder vecka 27 och 28

Allmän beskrivning

Utifrån de inkomna lägesrapporterna veckorna 27 och 28 konstateras en lugn period där fältteam och trygghetsvärdar haft många glada och positiva möten med barn och unga.

De har haft särskilt fokus på snatteriproblematik som återkommer i en livsmedelsbutik i centrala Lysekil där unga personer misstänks för att frekvent snatta i butiken. Fältteamet och Ung Utveckling arbetar för att stötta verksamheten i hanteringen av händelserna.

Ordningsvakterna är på plats sedan vecka 28 och de har mötts av anmärkningsvärt många positiva kommentarer av allmänheten.

Sammantaget upplevs den gångna perioden vara lugnare än motsvarande period förra året utifrån samtal med allmänheten och lägesrapporterna från medarbetare i tjänst.

Lysekil

Händelse: Fältteamet passerade besiktningsanläggning utanför centrala Lysekkl och upptäckte att ungdomar med A-traktorer spelade hög musik trots att det var nattetid.
Åtgärd:
Fältteamet stannade till på platsen och pratade med ungdomarna om musiken som sänkte volymen.

Händelse: Fältteamet upptäckte inbrott på en lotteribod som en av kommunens föreningar har uppställd i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet larmade Polisen via 112 och försökte även få tag i en föreningskontakt.

Händelse: Samtal inom till Fältteamet via trygghetstelefonen om att det var "mycket folk och stök" i ett hamnområde i Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet arbetade uppsökande i det aktuella hamnområdet vid tidpunkten för samtalet och gjorde en annan bedömning på plats. Fältteamets uppfattning, som rörde sig bland alla på platsen, var att det inte var stökigt utan snarare en välbesökt plats av många barn, ungdomar och föräldrar som badade, cyklade och lekte med mera där stämningen var glädjefylld.

Händelse: Samtal inkom till trygghetstelefonen om ungdomar som eldade något vid bryggan i anslutning till ett konstverk i sten i hamnområdet i Lysekil. Oklart initialt om det var en engångsgrill eller inte.
Åtgärd: SOS Alarm, som ansvarar för kommunens trygghetstelefon, kopplade in Räddningstjänsten som utifrån inringarens uppgifter gjorde bedömningen att det inte var ett räddningstjänstärende.

SOS Alarm talade in meddelande på fältteamets telefon som vid denna tidpunkt nattetid inte var i tjänst. Information om händelsen förmedlades dagen efter inom fältteamet och till övriga trygghetsfrämjande fältresurser i Lysekils kommun.

Händelse: Fältteamet upptäckte hur person utan körkort och med känt narkotikamissbruk framförd personbil i Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet förmedlade information om händelsen till Polisen.

Händelse: Ordningsvakterna mötte under patrullering på en person som var i behov av sjukhusvård (varken brotts- eller olycksrelaterat). Personen i fråga kontaktade själv sjukvården via 112.
Åtgärd: Hanterat av sjukvården.

Händelse: Ordningsvakterna mötte under patrullering i centrala Lysekil ambulanspersonal som pratade med en berusad person. Personen hade svårt att gå på egen hand och bedömdes inte kunna ta hand om sig själv på grund av berusningen.
Åtgärd: I samråd med ambulanspersonal omhändertog ordningsvakterna den berusade personen och kallade på polis. Polis till platsen som övertog ärendet.

Händelse: Ordningsvakter uppmärksammade under patrullering i hamnområde att en båtägare spelade hög musik under olämplig tid på dygnet vilket störde övriga båtgäster. Bedömdes även vara så många personer på båten att det, i kombination med berusning, medförde en risk i sig.
Åtgärd: Efter tredje muntliga varningen tillkallades polis som utfärdade böter på plats till den ordningsstörande båtägaren.

Polismyndighetens information för vecka 27 och 28

Vecka 27 och 28 har det skrivits totalt 93 anmälningar. Uppdelat på fokusbrotten noteras att sju anmälningar utgjorde anmälan om våldsbrott varav en var misshandel utomhus. En anmälan om skadegörelse och tretton anmälningar utgjorde anmälan om tillgrepp/stöld.

Under dessa veckor har det skrivits 6 anmälningar gällande narkotikabrott – fem narkotikabrott eget bruk och en överlåtelse.

Sommarpoliser är fortsatt på plats längs kusten och några förstärker i Lysekil under högsommaren.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.