Meny

Lägesrapport i trygghetsarbetet - vecka 25

Som en del i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete berättar vi varje vecka om det förebyggande arbetet samt händelser och åtgärder.

Sommarlovsaktiviteter

Det är sommarlovs- och semestertider och då finns det möjlighet att prova på nya aktiviteter för den som vågar, vill och kan. Den nya enheten Ung Utveckling planerar i egen regi, och i samverkan med det lokala föreningslivet, en rad aktiviteter under hela sommaren.

Under sommarperioden kommer information om sommarlovsaktiviteter att publiceras veckovis. Via länken nedan når ni sammanställningen för denna vecka (vecka 26).

För er som vill planera med lite längre framförhållning når ni via nedan länk även en PDF för utskrift där ni hittar en övergripande planering av alla sommarens aktiviteter samlat på ett och samma ställe.

Närvarande resurser vecka 25

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Familjens Hus anordnade fältcafé.
  • Fältteam arbetade måndag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistas.
  • Trygghetsvärdar från Lysekilsbostäder arbetade kvällstid varieriande dagar ute på fältet inom, och i anslutning till, bostadsbolagets områden.
  • Trygghetsvärdar från hamnavdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetade kvällstid varierande dagar inom gästhamnsområden och centrala delar av Lysekil.
  • Väktare ronderade fastigheter under varierade tider alla dagar i veckan.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Händelser och åtgärder vecka 25

Allmän beskrivning

Den gångna veckan, som kännetecknas av midsommarfirande, bedöms över lag ha varit relativt lugn, jämfört med tidigare midsommarhelger.

Fältteamet har arbetat alla dagar denna vecka, på varierande tider under kvällar/tidig natt, där de inledande dagarna bestod av många möten med barn och unga och i vissa fall även deras föräldrar. Fältteamet har under veckan även flaggat upp för att de noterat ett bekymrande beteende hos unga personer när dessa rör sig i grupper om flera i livsmedelsbutiker med befarad avsikt att snatta. Detta följs nu upp.

Under senare delen av veckan arbetade, förutom fältteam, även trygghetsvärdar från samhällsbyggnadsförvaltningens hamnavdelning och Lysekilsbostäder AB. I tät samverkan med Polisen arbetade de alla uppsökande under midsommarhelgen med ett relationsskapande och gränssättande förhållningssätt. Ett antal orosanmälningar har upprättats och flera kontakter har tagits med vårdnadshavare. Läs även Polismyndighetens sammanfattning av midsommarhelgen i avsnittet nedan benämnt "Polismyndighetens information vecka 25".

Lysekil

Händelse: I samband med uppsökande promenad i bostadsområde i centrala Lysekil mötte fältteamet en grupp med barn som var ovänner.
Åtgärd:
Fältteamet samtalade med barnen och vårdnadshavare kom till platsen.

Händelse: Fältteamet såg hur ronderande väktare vid skola utanför centrala Lysekil stannade tre ungdomar. Fältteamet anslöt och tog över arbetet. Den ena ungdomen uppvisade ett normbrytande beteende.
Åtgärd: Fältteamet samtalade med ungdomarna och hanterade händelsen med den normbrytande ungdomen genom vårdnadshavarkontakt och i övrigt enligt rutin.

Händelse: Fältteamet mötte ungdomar som bar på ett stort plaströr som de tagit från en plats i närområdet.
Åtgärd: Fältteamet pratade med ungdomarna och fick dem att återlämna plaströret.

Händelse: Ungdomar kom fram till fältteamet och berättade att en äldre person sa rasistiska saker.
Åtgärd: Fältteamet såg hur den äldre personen, som påstods ha sagt rasistiska saker, påtagligt berusad lämnade platsen. Samtidigt samtalade fältteamet med ungdomarna och fick med dem från platsen.

Händelse: Fältteamet uppehöll sig kring livsmedelsbutik i centrala Lysekil och noterade hur upp emot åtta ungdomar sprang in och ut ur butiken.
Åtgärd: Fältteamet samtalade med ungdomarna kring det olämpliga beteendet och stämde även av läget med personalen i butiken.

Händelse: Under sitt uppsökande arbete mötte fältteamet ett tiotal ungdomar vid en skola utanför centrala Lysekil där flera av ungdomarna drack alkohol.
Åtgärd: Fältteamet pratade med ungdomarna och kontaktade vårdnadshavare.

Händelse: Under sitt uppsökande arbete mötte fältteamet ett antal ungdomar som uppehöll sig vid ett gatukök i centrala Lysekil. Några av dem bedömdes vara berusade.
Åtgärd: Fältteamet pratade med ungdomarna och kontaktade vårdnadshavare.

Händelse: Fältteamet mötte ett antal ungdomar som uppehöll sig vid ett gatukök i centrala Lysekil och där några av dem bedömdes vara berusade.
Åtgärd:
Fältteamet pratade med ungdomarna och kontaktade vårdnadshavare och hanterade i övrigt händelsen enligt rutin.

Händelse: Fältteamet mötte under bilfärd en annan bil som framfördes av en för dem känd person som bland annat saknar körkort.
Åtgärd: Fältteamet larmade polis via 112.

Händelse: Skadegörelse på staket som omgärdar idrottsanläggning i centrala Lysekil upptäckt av ronderande väktare.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin av verksamheten.

Händelse: Skadegörelse på aggregat vid skola i centrala Lysekil upptäckt av ronderande väktare.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av verksamheten.

Händelse: Väktare som ronderade skola i centrala Lysekil, upptäckte att dörr till spiraltrappa, som utgör nödutgång från övervåningarna, stod öppna och uppställda.
Åtgärd: Väktare kontrollerade fastigheten efter obehöriga besökare och åverkan och kunde konstatera att ingen var kvar och ingen åverkan var gjord.

Händelse: Väktare som ronderade skola utanför centrala Lysekil upptäckte att två parkbänkar på skolgården hade välts omkull.
Åtgärd: Återställt. Inga synliga skador.

Händelse: Skadegörelse upptäckt på förrådsdörrar till förråd som tillhör skola utanför centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av verksamheten.

Polismyndighetens information för vecka 25

Vecka 25 har haft ett något högre inflöde av polisanmälningar, totalt 55 anmälningar. Uppdelat på fokusbrotten noteras att 12 anmälningar utgjorde anmälan om våldsbrott, 4 anmälningar utgjorde anmälan om skadegörelse och 9 anmälningar utgjorde anmälan om tillgrepp/stöld. Veckan har inkluderat midsommarhelgen med midsommardagens cruising.

De anmälningar som sticker ut har skett på campingplats utanför stan där brottsrubriceringarna är försök till våldtäkt samt ett sexuellt ofredande.

En av polisen känd ung vuxen kontrollerades i hyrbil i centrala Lysekil. Det resulterade i anmälningar om narkotikabrott, eget bruk samt innehav i överlåtelsesyfte, det vill säga misstänkt försäljning.

Polisen har under helgen hanterat ca 100–talet HR (händelserapporter/ inkomna ärende till patrullerna). En stor andel (32 %) kan relateras till midsommardagens cruising.

Trafikpolisen har tjänstgjort i vår kommun (även i Munkedal och Sotenäs) under helgen. De avrapporterar bland annat 181 hastighetsöverträdelser, 23 flygande besiktningar, 11 omhändertagna körkort.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.