E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Gemensamt arbete för ökad trygghet och säkerhet

Prioriterade fokusområden för ökad trygghet och minskad brottslighet är nu framtagna och beslutade.

Du kan nu ta del av de prioriterade fokusområden som styrgruppen för det gemensamma trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet beslutat för 2021. Målet är ökad trygghet och minskad brottslighet i Lysekils kommun genom en rad aktiviteter och åtgärder som tagits fram genom kartläggning och analys i det strategiska trygghetsteamet.

Prioriterade fokusområden

Trygga fysiska miljöer och mötesplatser

Fokus kommer vara på att prioritera trygghetsfrämjande åtgärder i den fysiska miljön och i arbetet med att skapa positiva mötesplatser. Det innebär riktad närvaro av polis och kommunala resurser som fältteam och trygghetsvärdar med flera, men även arbete med åtgärder i den fysiska miljön.

Ungdomar, inkludering och positiva fritidsaktiviteter

En stor del av otryggheten i Lysekils kommun bedöms vara sprunget ur målgruppen barn och unga och ett begränsat antal individer inom den målgruppen, som har ett normbrytande beteende i mötet med andra människor. För att stärka barn och unga i deras utveckling ska positiva fritidsaktiviteter och ferieanställningar erbjudas i så stor utsträckning som möjligt.

Brottsaktiva personer och välfärdsbrott

Gemensamt fokus ska riktas mot brottsaktiva personer i Lysekils kommun. Det innefattar insatser mot specifika personer, men även specifika brott så som narkotikabrott eller tillgreppsbrott. Det innefattar även myndighetsgemensamma tillsynsinsatser utifrån aktuell gemensam lägesbild. Kunskapshöjande aktiviteter ska även öka vaksamheten inom kommunens förvaltningar kring välfärdsbrott som riktas mot kommunen.

Kommunikation

Den utbredda otryggheten i Lysekils kommun behöver bemötas genom en kommunikationsstrategi som förenklar för medborgaren att veta vad som görs för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Lysekils kommun. I den kommunikativa strategin ingår det även att arbeta med målgruppsanpassad förebyggande information och att ha en beredskap för att kunna kommunicera kring plötsligt inträffade oönskade händelser i syfte att motverka ryktesspridning.

Kartläggning och långsiktig planering

Lokal kartläggning av otrygghet och utsatt för brott ska genomföras. Behov finns när det gäller strategin kring belysning inom kommunen och en övergripande belysningsstrategi ska tas fram.


Tillsammans för ökad trygghet - aktörsgemensamt arbete

I februari 2021 antog fullmäktige i Lysekils kommun nya riktlinjer för kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete (LKS 2021–32). I riktlinjerna beskrivs den särskilda samverkansorganisation som utgör stommen för den gemensamma samverkan i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet för att främja samordning och inriktning över aktörsgränser.

Den särskilda samverkansorganisationen ska garantera att det finns förutsättningar för styrning och ledning i det gemensamma arbetet och att det finns förmåga att arbeta både med ett operativt och ett strategiskt fokus.

Arbetet med trygghet kräver att alla kommunala verksamheter och Polismyndigheten är inkluderade i det gemensamma arbetet. I dagsläget ingår Polismyndigheten, Räddningstjänsten, samtliga förvaltningar samt Lysekilsbostäder AB och LEVA i Lysekil AB. Samverkan ska även ske med det lokala näringslivet och föreningslivet för att även få civilsamhället inkluderade i trygghetsarbetet. Tillsammans gör vi Lysekils kommun till en trygg och säker kommun.