Translate site

Translate

Meny

Lägesrapport i trygghetsarbetet – vecka 10

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport i trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete berättar vi varje vecka om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Denna veckas lägesrapport är sammanställd utifrån fältteamets rapporter från arbetspassen den gångna veckan och information som delats via måndagsavstämningen i det operativa trygghetsteamet.

Våren är här - var uppmärksam på brandriskerna i skog och mark

Äntligen är våren här och med den kommer ökade brandrisker i skog och mark. Ett inte särskilt positivt vårtecken är larmen om gräsbränder som kommer till räddningstjänsten. I de flesta fallen går det bra och inga ytterligare skador uppstår. Men nu ökar brandriskerna i vårt område och det kräver försiktighet om du funderar på att exempelvis elda av fjolårsgräset på din tomt. Det är svårt att förutse gräsbrandens utveckling och på bara några minuter kan vädret ändra sig så att branden sprider sig så fort att du omöjligt hinner släcka den och måste larma räddningstjänsten via 112.

Läs gärna mer kring brandrisker och vad du bör tänka på vid eldning i skog och mark via länkarna nedan.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har arbetat torsdag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Trygghetsvärdar från Lysekilsbostäder har arbetat kvällstid varieriande dagar ute på fältet i, och i anslutning till, bostadsbolagets områden.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 10

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet har varit igång under den gångna veckan enligt schema.

Händelser och åtgärder vecka 10

Allmän beskrivning

Fältteamet har prioriterat sin närvaro kring vissa specifika platser och samtalat och agerat i flera möten med barn och unga för att främja ett positivt beteende och förebygga och förhindra normbrytande beteenden.

Föregående veckas händelser och de föräldrakontakter som togs då har under veckan visat sig ha en positiv effekt. Kontakt med vårdnadshavare är en del av fältteamets arbetssätt och en viktig del i att främja en positiv utveckling för våra barn och unga.

Lysekil

Händelse: Fältteamet rörde sig i Lysekil när de upptäckte att ljuset var tänt i en av idrottshallarna i centrala Lysekil och unga personer spelade fotboll där inne. Kommunens anläggningar hyrs i nuläget inte ut till privatpersoner med anledning av covid-19 och regeringens skärpta restriktioner.
Åtgärd: Fältteamet kollade till idrottshallen och mötte då fyra unga personer som kom ut därifrån med en fotboll. Fältteamet samtalade med personerna som hade ett bra bemötande och förstod situationen med de tillfälliga coronareglerna. Händelsen följs upp av fritidskontoret.

Händelse: Fältteamet promenerade i centrala Lysekil och hörde i samband med detta att det var aktivitet kring en utomhusarena i centrala Lysekil och tog sig till platsen.
Åtgärd: Fältteamet upptäckte unga personer som befann sig inne på den stängda utomhusarenan och pratade med dem. Personerna lämnade platsen.

Händelse: I samband med att fältteamet promenerade i centrala Lysekil, som ett led i sitt uppsökande arbete, mötte de en grupp med unga personer som de pratade med. Fältteamet reagerade på en av ungdomarna som hade en mycket dålig attityd och gick runt och gapade och skrek. Övriga unga personer i gruppen hälsade vänligt och pratade gärna med fältteamet.
Åtgärd: Med anledning av den unga personens normbrytande beteende åkte fältteamet hem till den unga personens vårdnadshavare och hade ett samtal med denne om den unga personens olämpliga beteende.

Händelse: När fältteamet återvände till sin bil, efter ett besök i en kommunal verksamhet som varit öppen för barn och unga, upptäckte de att en av rutorna på bilen slagits sönder.
Åtgärd: Fältteamet hanterade fordonssituationen snabbt under arbetspasset, polisanmälde brottet och fortsatte att arbeta uppsökande och offensivt under kvällen.

Händelse: Fältteamet promenerade i centrala Lysekil och mötte ett barn som kom med en cykel vars styre hade vridit sig.
Åtgärd: Fältteamet hjälpte barnet med att fixa cykeln och kontaktade därefter barnets ena förälder som blev glad och tackade för hjälpen och skulle fixa cykeln.

Polismyndighetens information för vecka 10

Vecka 10 hade ett högt inflöde av anmälningar, totalt 38 polisanmälningar. Men Polisen noterar att det är viss eftersläpning av anmälningarna, det vill säga att misstänkta brott anmälts en tid efter att de upptäckts. Polisen betonar att ju närmare inpå brottet som du som målsägare anmäler brottet, desto bättre förutsättningar blir det att utreda brottet eller förebygga nya brott.

Rapporteringen från poliser i yttre tjänst vittnar om en väldigt lugn vecka i Lysekils kommun.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.selänk till annan webbplats eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.selänk till annan webbplats eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Kommunens trygghetsarbete

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.