Translate site

Translate

Meny

Lägesrapport i trygghetsarbetet – vecka 9

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport i trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete berättar vi varje vecka om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Denna veckas lägesrapport är sammanställd utifrån fältteamets rapporter från arbetspassen den gångna veckan och information som delats via måndagsavstämningen i det operativa trygghetsteamet.

Händelse i fredags

I fredags kväll inträffade ett par händelser i centrala Lysekil där unga personer uppvisade ett allvarligt normbrytande beteende och vid ett tillfälle drabbades en person av skadegörelse på sitt fordon.

Fältteamet, som arbetar uppsökande runt om i vår kommun med fokus på våra barn och unga, hamnade mitt uppe i dessa händelser. I samband med detta reagerade fältteamet starkt på de unga personernas beteende och fältteamet agerade utifrån sina möjligheter. Fältteamet har som arbetssätt att arbeta relationsskapande och gränssättande. Det innebar att ett flertal hembesök och samtal med inblandade ungdomar och deras föräldrar genomfördes under fredagskvällen. Dessutom har fältteamets iakttagelser från fredagen förmedlats till berörda myndighetsutövare.

Normbrytande beteende är en allvarlig företeelse

Även om rättsvårdande myndigheter sällan ser exempelvis skadegörelse på fordon som ett allvarligt brott, så ser Lysekils kommun fredagens händelser som allvarliga. Det gör kommunen eftersom händelserna inträffar på grund av ett normbrytande beteende som har en mycket negativ påverkan på tryggheten i kommunen och som tyder på en uppenbar negativ utveckling hos den normbrytande ungdomen.

Vi fortsätter att följa upp händelserna och säkerställa att vi gör vad vi kan utifrån befintlig lagstiftning och följer även upp Polismyndighetens brottsutredning.

Orosanmälan

Om du känner oro för ett barn eller ungdom som har ett normbrytande och/eller kriminellt beteende ser vi gärna att du för denna oro vidare till socialtjänsten genom att skriva en orosanmälan. Via länken nedan kan du läsa mer om vad det innebär och hur man går tillväga.

Det spelar ingen roll om du antar att barnet eller ungdomen redan är föremål för socialtjänsten. Vid nya händelser där du känner fortsatt oro ser socialtjänsten gärna att ny orosanmälan görs för att hela tiden ha en uppdaterad bild kring barnet eller ungdomens situation.

Polisen genomför nationell trafikvecka

För din trafiksäkerhet genomför Polisen under veckan ett ökat antal hastighetskontroller inom lokalpolisområdet. Det ökade fokuset denna vecka är i linje med den nationella trafikveckan som Polisen genomför återkommande under ett antal veckor varje år.

Hastighetskontrollerna genomförs denna vecka till exempel i närheten av skolor och förskolor där det är många oskyddade trafikanter men även i andra miljöer i tättbebyggt område, till exempel stadskärnan eller i bostadsområden. Så som alltid, tänk på hastigheten och håll avstånd till dina medtrafikanter.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har arbetat måndag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Trygghetsvärdar från Lysekilsbostäder har arbetat kvällstid varieriande dagar ute på fältet i, och i anslutning till, bostadsbolagets områden.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 9

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet har varit igång under den gångna veckan enligt schema.

Händelser och åtgärder vecka 9

Allmän beskrivning

Fältteamet har prioriterat sin närvaro kring vissa specifika platser, hanterat samtal som inkommit via Trygghetstelefonen och samtalat och agerat i flera möten med barn och unga för att främja ett positivt beteende och förebygga och förhindra normbrytande beteenden.

Två händelser inträffade i fredags som innebar att fältteamet riktade stort fokus på att genomföra hembesök och ta kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Vi ser allvarligt på alla former av normbrytande och i vissa fall brottsligt beteende eftersom det innebär en negativ utveckling för den unga personen och gör många medborgare otrygga.

Lysekil

Händelse: Samtal inkom till trygghetstelefonen om att flera ungdomar med A-traktorer befann sig kring parkeringen vid en livsmedelsbutik utanför centrala Lysekil där de körde fort och rusade motorer och inringaren uppgav att detta var ett ständigt återkommande problem. 
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och när de kom dit så var det tomt på människor och fordon.

Händelse: Fältteamet rörde sig med bil i centrala Lysekil, som ett led i det uppsökande förebyggande arbetet, och upptäckte då ett flertal ungdomar som befann sig runt en bil samtidigt som en annan person stod utanför bilen och pratade i telefon. Enligt uppgift ska gruppen av ungdomar ha ställt sig mitt på vägen och i samband med detta ska en av dem ha repat motorhuven på bilen.
Åtgärd: Fältteamet arbetade under stora delar av kvällen med tydligt fokus gentemot denna grupp av ungdomar och genomförde flera hembesök där föräldrakontakter togs. Information om händelsen sammanställs av fältteamet och förmedlas till berörda verksamheter så som Polismyndigheten och Socialtjänsten.

Händelse: Fältteamet rörde sig i området kring en förskola i centrala Lysekil när de på avstånd upptäckte hur ett större antal personer var i slagsmål med varandra. Fältteamet noterade även hur en moped framfördes i samband med situationen.
Åtgärd: Fältteamet larmade polisen och tog sig så snabbt som möjligt till platsen där de inblandade personerna redan var på väg att lämna. Fältteamet gjorde iakttagelser i samband med denna händelse som resulterade i hembesök och föräldrakontakter och att berörda myndigheter underrättades.

Händelse: Samtal inkom till trygghetstelefonen om att ett antal unga personer setts kasta i en kundvagn i vattnet i centrala Lysekil.
Åtgärd: När fältteamet fick samtalet var de tvungna att prioritera hembesök och föräldrakontakter. När det var genomfört åkte fältteamet till platsen och då var det inga unga personer kvar i området.

Händelse: Fältteamet rörde sig med bil i centrala Lysekil när de upptäckte en bil vars förare befarades sakna körkort och oro fanns kring narkotikamissbruk.
Åtgärd: Fältteamet larmade 112 och informerade polisen om händelsen. Samma fordon larmas in av fältteamet vid ett flertal tillfällen under samma kväll på grund av misstanke om rattfylleri och vinglig färd. Fordon och förare kontrolleras av polis senare under kvällen.

Polismyndighetens information för vecka 9

Vecka 9 hade ett högt inflöde av anmälningar. Totalt 31 st, varav två anmälningar om våldsbrott, fyra anmälningar om skadegörelse (varav en på fordon) samt elva anmälningar om tillgrepp. Övriga anmälningar är jämnt fördelade över en rad olika brottskategorier.

Återigen har det inkommit påringningar om olämpligt beteende från ungdomar i grupp i de centrala delarna.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.selänk till annan webbplats eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.selänk till annan webbplats eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Kommunens trygghetsarbete

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.