E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Lägesrapport i trygghetsarbetet – vecka 6

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport i trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete berättar vi varje vecka om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Denna veckas lägesrapport är sammanställd utifrån fältteamets rapporter från arbetspassen den gångna veckan och information som delats via måndagsavstämningen i det operativa trygghetsteamet.

Har du koll på de tillfälliga trafikreglerna förbi Lysekils brandstation?

Brukar du köra förbi Lysekils brandstation under nuvarande trafikomläggning? Vid måndagens avstämning i det operativa trygghetsteamet lyftes trafikproblematiken kring Lysekils brandstation upp av Polismyndigheten. Långa köer till följd av dålig efterlevnad av trafikregleringen eller bristande kunskap om vägmärkens innebörd innebär en ökad risk för försenade utryckningar för räddningstjänsten.

Vet du med dig att du brukar passera platsen trots att du inte är boende i området, vänligen uppdatera dig på den tillfälliga trafikregleringen och på vägmärkenas innebörd via länkarna nedan.

Medborgardialogen i ny fas - dialogledare utsedda

Nu börjar en ny fas i arbetet med medborgardialogen, där Lysekils kommun är en av fyra pilotkommuner i Sverige. En arbetsgrupp drar snart igång och den kommer att ledas av två särskilt utvalda dialogledare - Mustafa och Annelie! Läs mer om dem i den länkade nyheten nedan.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har arbetat torsdag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 6

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet har varit igång under den gångna veckan enligt schema.

Medborgardialog - Arbetet med medborgardialog fortsätter och går nu in i nästa fas med skapande av arbetsgrupp.

Händelser och åtgärder vecka 6

Allmän beskrivning

Fältteamet har arbetat uppsökande runt om i hela kommunen under varierande tider från torsdag till och med söndag. Fältteamet har beskrivit arbetspassen som lugna, kalla och fyllda med möten med barn och unga som resulterade i många bra och trevliga samtal.

Lysekil

Händelse: Fältteamet upptäckte en mindre mängd klotter på en skola i centrala Lysekil som sannolikt inte var nygjort.
Åtgärd: Klottret hanteras av Fastighetsenheten.

Händelse: Ronderande väktare upptäckte person som sov inne på golvet på en allmän toalett i centrala Lysekil.
Åtgärd: Personen lämnade på väktarens uppmaning och information om händelsen vidarebefordrad till kommunal verksamhet.

Händelse: Tillgrepp av rollator vid flerbostadshus i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av bostadsbolaget.

Polismyndighetens information för vecka 6

Antalet inkomna polisanmälningar uppgick för vecka 6 till totalt 18 anmälningar, vilket är lägst antal polisanmälningar för motsvarande vecka de senaste fem åren.

Av dessa 18 anmälningar utgör tre anmälan om våldsbrott, en anmälan om tillgrepp/stöld och noll anmälningar om skadegörelse.

Veckan klassas som mycket lugn. Polispatrull har arbetat relationsskapande och gränssättande och prioriterat närvaro där barn och unga rör sig.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Kommunens trygghetsarbete

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.