E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Lägesrapport i trygghetsarbetet – vecka 5

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport i trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete berättar vi varje vecka om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Denna veckas lägesrapport är sammanställd utifrån fältteamets rapporter från arbetspassen den gångna veckan och information som delats via måndagsavstämningen i det operativa trygghetsteamet.

Allvarlig händelse

Ett brott, som Polisen rubricerar som rån, skedde under söndagen i centrala Lysekil. Fältteamet, som i sitt uppsökande arbete befann sig i området, upptäckte målsägaren när denne påkallade deras uppmärksamhet.

Händelsen och brottet beskrivs kortfattat under avsnittet "Händelser och åtgärder vecka 5". Fältteamet bistod målsägaren på plats och körde hem denne till bostaden. Lysekils kommun följer nu Polisens brottsutredande arbete kring detta ärende och samverkar och bistår med de uppgifter och åtgärder som är möjliga inom våra kommunala verksamheter.

Fältteamets bil utrustad med isdubbar och räddningslina

Du har goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv i Lysekils kommun och nu när isen och snön ligger så är vi många som passar på att nyttja naturisarna för skridskoåkning och isfiske. Fältteamet arbetar uppsökande runt om i vår kommun och hanterar många olika situationer i sitt arbete. Nu har deras bil utrustats med isdubbar och räddningslina för att kunna bistå med hjälp om de skulle hamna i en situation där de behöver hjälpa någon som hamnat i vattnet. Läs gärna mer via nyhetslänken nedan.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har arbetat torsdag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 5

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet har varit igång under den gångna veckan enligt schema.

Medborgardialog - Arbetet med medborgardialog fortsätter och går nu in i nästa fas med skapande av arbetsgrupp.

Händelser och åtgärder vecka 5

Allmän beskrivning

Fältteamet har arbetat uppsökande runt om i hela kommunen under varierande tider från torsdag till och med söndag. En allvarlig händelse inträffade under söndagen som har rubricerats som rån av Polisen. I övrigt har Fältteamet beskrivit arbetspassen som lugna och kalla.

Lysekil

Händelse: Samtal inkom till Fältteamet via Trygghetstelefonen om en överförfriskad person som låg längs ett promenadstråk i ett naturområde i Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och fick kontakt med personen som var uppenbart berusad. Kort samtal på plats och därefter hjälp med transport till hemadressen. Normalt sett ett uppdrag som Fältteamet lämnar över till Polisen, men på grund av kylan bedömdes det som nödvändigt att agera direkt och få in den berusade personen i Fältteamets varma bil och säkerställa att personen kom hem tryggt och säkert.

Händelse: Fältteamet befann sig i centrala Lysekil och arbetade uppsökande när de upptäckte en person som viftade och påkallade deras uppmärksamhet. Personen berättade att denne noterat en grupp av personer varav en av dem plötsligt sprungit fram, slagit till personen samtidigt som kepsen tillgreps och sedan sprungit från platsen. Personen jagade efter gärningspersonen en sträcka men hade precis avbrutit när denne mötte Fältteamet.
Åtgärd: Fältteamet säkerställde att personen larmade 112, stöttade denne på plats och körde därefter hem personen till bostaden.

Händelse: Fältteamet befann sig i centrala Lysekil och arbetade uppsökande när de såg hur en person med misstänkt missbruksproblematik satte sig på förarplatsen i en bil. Fordonet framfördes fort och vårdslöst i Lysekil under delar av den aktuella kvällen.
Åtgärd: Fältteamet larmade 112 vid tre tillfällen under arbetspasset när de bevittnade den vårdslösa körningen och det misstänkta drograttfylleriet. Ingen polispatrull fanns att tillgå för detta ärende vid något av samtalen.

Händelse: Inbrott i källarförråd i flerbostashus i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av bostadsbolaget.

Händelse: Skadegörelse vid två tillfällen på fordon parkerat i parkeringshus i bostadsområde utanför centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av bostadsbolaget.

Brastad

Händelse: Inbrott i källarförråd i flerbostadshus.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av bostadsbolaget.

Polismyndighetens information för vecka 5

Antalet inkomna polisanmälningar uppgick för vecka 5 till totalt 33 anmälningar, vilket är något högre än det genomsnittliga antalet per vecka på cirka 20 - 25 anmälningar. Av dessa 33 anmälningar utgör fem anmälan om våldsbrott, fyra anmälan om skadegörelse och sex anmälningar om tillgrepp/stöld.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Kommunens trygghetsarbete

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.