Translate site

Translate

Meny

Folkhälso- och integrationsarbete - social hållbarhet

På dessa sidor samlas information om både folkhälsa och integrationsarbeten i Lysekils kommun.

Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt, psykiskt och socialt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Lysekils kommun ska vara en öppen plats, där individen har möjligheter att bosätta sig, utbilda sig, arbeta, driva företag och ingå i föreningslivet och samhället oberoende av ursprung, hudfärg, religion eller sexuell läggning.

Som en öppen kommun välkomnar vi alla som vill vara en del av oss. Kommunens nya invånare är i huvudsak i arbetsför ålder vilket kan bidra positivt till både kommunens och länets åldrade befolkningsstruktur.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Människors lika värde står i centrum och det kräver tillit, förtroende och att människor känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Den sociala hållbarheten är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

För att nå ett socialt hållbart samhälle krävs en samsyn kring vad ett välfärdssamhälle skka erbjuda. Det innebär också att det som erbjuds tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna säkerställs och skyddas.

En del av arbetet med social hållbarhet är utvecklingen av mötesplatser.

I Lysekils kommun bedrivs ett aktivt arbete med Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP. Kulturmötesplats Rorkulten i Norra Hamnen är en IOP mellan Arbetarnas bildningsförbund, ABF, och Lysekils kommun. För mer information om IOP kan du läsa våra riktlinjer för arbetet via länken nedan, eller på Rorkultens hemsida: http://rorkulten.se/om-rorkulten/. länk till annan webbplats

https://www.lysekil.se/download/18.74d028a4168e4c95f0d3eb2a/1550744747604/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20id%C3%A9buret%20offentligt%20partnerskap,%20IOP.pdflänk till annan webbplats