Meny

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd, även kallat ekonomiskt bistånd eller socialbidrag, är ett skyddsnät som kan utgå till dig som har hamnat i ekonomiska svårigheter och av olika anledningar inte kan försörja dig på annat sätt.

Försörjningsstödet är till för att se till att du har en skälig levnadsnivå. När du gör en ansökan om försörjningsstöd gör vi en utredning av hur din ekonomi ser ut och utifrån detta gör vi en bedömning om du har rätt till stöd eller inte. Målet är att stödet ska vara tillfälligt och att du som söker ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

När kan man få försörjningsstöd?

Har du besparingar, aktier eller värdepapper av något slag har du inte rätt till bistånd. Äger du bil och andra fordon kan du bli tvungen att sälja dessa för att klara din försörjning.

Du ska ha undersökt alla andra möjligheter till ersättningar innan det blir aktuellt med försörjningsstöd. Det betyder att du måste se till att ha ansökt om exempelvis bostadsbidrag, föräldrapenning eller a-kassa.

Utredning av rätten till försörjningsstöd

För att bedöma om du har rätt till försörjningsstöd behöver en socialsekreterare göra en utredning.

Rätten på bistånd bygger på att du själv har gjord vad du har kunnat för att hantera din situation. För att utredningen ska kunna genomföras tas ofta kontakter med flera myndigheter och i vissa fall vården. Du behöver också lämna in kontoutdrag och specifikationer på inkomster och utgifter för de senaste tre månaderna. Om du inte går med på att kontakter tas eller inkommer med efterfrågade uppgifter kan det bli svårt att utreda rätten till bistånd.

Avslag och överklagan

Du har rätt att få ett skriftligt avslag, tillsammans med instruktioner för hur man överklagar, om du inte får det som du ansöker om. Om du är missnöjd med ett beslut kan det överklagas till Förvaltningsrätten. Din socialsekreterare kan ge dig ytterligare information om hur du skall göra. Du kan också be att få hjälp med att skriva din överklagan, om du har svårt för att göra det själv.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar på socialkontoret har tystnadsplikt.

Kontakt

När du behöver information eller hjälp med ekonomiskt bistånd kontaktar du mottagningsteamet. Mer information och kontaktuppgifter hittar du om du klickar på länken nedan "Mottagningsteamet".

Du kan också under telefonsamtalet få en fingervisning om du har rätt till bistånd eller inte. Du kan därefter välja om du vill gå vidare med din ansökan.

 

 

Detta ingår i försörjningsstödet

Försörjningsstöd utgår enligt riksnormen, som är samma belopp i hela landet. I den ingår normala kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, barn- och ungdomsförsäkring, hälsa och hygien, TV-avgift, förbrukningsvaror samt dagstidning och telefon.

Bidrag kan också beviljas till boendekostnader, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkare, medicin, tandvård, fackavgift och kostnader för arbetslöshetskassa, glasögon och kostnader för umgänge med barn.

De kostnader som du har, utöver de som ingår i riksnormen, behöver styrkas med kvitto eller faktura, för att vi skall kunna räkna med dem i beräkningen av försörjningsstödet.

Boendekostnader

Socialnämnden har fastställt en högsta godtagbar boendekostnad beroende på hur många personer familjen består av. En socialsekreterare kan informera om hur hög den högsta godtagbara hyran är för en familj av din familjs storlek. Om din familj har särskilda skäl till att bo dyrare än den högsta godtagbara hyresnivån, ska din socialsekreterare göra en bedömning av detta.

Boendekostnader för dig under 23 år

Om du är under 23 år och bor hemma har du inte rätt till bistånd till hyra om du flyttar hemifrån utan att först ordna din försörjning. Finns det starka sociala skäl, kan undantag göras. Då måste en särskild utredning genomföras. Kontrollera alltid med en socialsekreterare om du har rätt att få bidrag till hyran, innan du flyttar, om du inte kan försörja dig på annat sätt än genom försörjningsstöd.

Väntetider

Väntetiderna för nybesök hos en socialsekreterare är cirka två veckor. Handläggningen av ansökan om försörjningsstöd tar cirka en vecka efter det att du varit på besök och att alla handlingar har inkommit. Därför är det bra om du hör av dig i så god tid som möjligt.


Inför besöket

Inför besöket är det viktigt att du tar med dig alla de papper som efterfrågats i det brev du fått från socialkontoret gällande din ansökan om försörjningsstöd.

Om du är arbetssökande ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Är du sjuk måste du ha läkarintyg på att du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande.

Är du gift, sambo eller har en registrerad partner måste ni alltid söka bistånd tillsammans eftersom ni då har försörjningsplikt för varandra.