Meny

Dela sidan på sociala medier

Snabb och trygg hemgång

Foto på rött hjärta som ligger i en öppen hand.

Lysekils kommun har lyckats mycket bra med att ta emot personer som skrivits ut från sjukhus.

Lysekil är den kommun i Fyrbodal som har kortast väntetid från det att patienten bedöms som
utskrivningsklar, till att hen kan erbjudas en trygg hemgång med vård- och omsorgsinsatser i hemmet eller det särskilda boendet.

I Lysekil är den genomsnittliga väntetiden 2,75 dagar. Genomsnittet i Fyrbodal är 3,93 dagar.
Samtidigt är Lysekil en av de kommuner som har flest utskrivningsklara patienter. Det visar statistik för perioden januari - april från Vårdsamverkan Fyrbodal.

Samverkan är nyckeln

För att patienten ska undvika onödig sjukhusvistelse och komma hem så tryggt som
möjligt har sjukhuset, primärvården och kommunen utvecklat ett nära samarbete.

Ett exempel på detta är de dagliga morgonmötena via Skype med biståndshandläggare, vårdcentralerna, rehabenheterna och legitimerad personal inom Trygg hemgång. På mötena startar man hemgångsplaneringen kring utskrivningsklara patienter för att allt ska gå så
smidigt som möjligt.

Charlotte Klang Olsson är enhetschef för Kompassen, Trygg Hemgång och Rehab. Hon menar
att den korta väntetiden är en konsekvens av den fina samverkan som vi har byggt upp i kommunen. Dels internt mellan biståndsenheten, Trygg hemgång, hemtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, dels externt med primärvården och slutenvården.

- Tillsammans har vi stött och blött vårt arbetssätt utifrån en vilja till att hela tiden förbättra kvaliteten och effektiviteten i det vi gör. En nyckelfaktor har varit vår tillit till varandra, där vi litar till att var och en gör sitt yttersta för att det ska bli så bra som möjligt, säger Charlotte.

Ny lag om utskrivningsklara patienter

I januari 2018 trädde den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i kraft. Den nya lagen ska främja en god vård och omsorg för enskilda som efter utskrivning från sjukhus behöver fortsatta vård- och omsorgsinsatser i det egna hemmet
eller i särskilt boende.

Syftet med lagen är också att enskilda som bedöms som utskrivningsklara inte ska vårdas på sjukhus i onödan. Enligt lagen ska därför kommunen ta över betalningsansvaret för patienter som tre veckodagar efter att de har bedömts som utskrivningsklara fortfarande är kvar på sjukhus. Tidigare inträdde betalningsansvaret efter fem vardagar.