Meny

Dela sidan på sociala medier

Medborgarlöfte ska öka tryggheten i Lysekils kommun

Polisen och Lysekils kommun fortsätter utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet tillsammans.

För andra året i rad har Polisen och Lysekils kommun gemensamt arbetat fram medborgarlöften.

Tillsammans med Polisen fortsätter Lysekils kommun att utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Lokal lägesbild

Under 2017 har Polisen och Lysekils kommun tillsammans arbetat fram en lägesbild över den lokala situationen. Lägesbilden baseras på dialoger med medborgare, lokal trygghetsundersökning, lokal drogvaneundersökning, Polisens och kommunens medarbetardialoger, aktuell brottsstatistik samt kunskap hos både Polisen och Lysekils kommun.

Fokus på trygghet och minskad droganvändning bland unga

Utifrån lägesbilden har två särskilt prioriterade samarbetsområden identifierats:

  • Öka tryggheten i Lysekils kommun genom polisiär närvaro samt öka antalet människor i rörelse.
  • Krafttag mot droger och gängbildning.

Medborgarlöftet i Lysekils kommun är framtaget med dessa samarbetsområden som grund.

Medborgarlöfte i Lysekils kommun

Öka tryggheten i Lysekils kommun genom polisiär närvaro samt öka antalet människor i rörelse:

  • Polisen kommer att öka sin närvaro i Lysekils kommun genom fler trafik- och personkontroller.
  • Polisen utökar sina öppettider på polisstationen.
  • Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet med Trygghetsvandrare, bestående av föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka människor i rörelse i Lysekils kommun.

Krafttag mot droger och gängbildning:

  • Polisen genomför insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.
  • Förhindra nyrekrytering av unga genom att arbeta med alternativa fritidsaktiviteter/ mötesplatser.
  • Lysekils kommun arbetar mer intensivt under 2018 med kommunikation kring droger och dess inverkan i syfte att förebygga narkotikaanvändning.
  • SSPF (grundskola, gymnasium, fritidsgård, socialtjänsten samt Polisen) riktar under 2018 sina insatser särskilt mot de individer som finns med i ungdomsgrupperingarna. Gruppen ska träffas minst varannan vecka, och har i syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.

Mer information

Du hittar mer information om Lysekils kommuns och Polisens samarbete på sidan Medborgarlöfte på Lysekils kommuns webbplats.