Meny

Dela sidan på sociala medier

Beröm för integrationsinsatser

Sanna Lannesjö, integrationssamordnare i Lysekils kommun, Carlos Rojas, föreläsare och författare med inriktning på integration, Renée Daun projektledare i Lysekils kommun.

Från vänster: Sanna Lannesjö, integrationssamordnare i Lysekils kommun, Carlos Rojas, föreläsare och författare med inriktning på integration, Renée Daun projektledare i Lysekils kommun.

Kommunala verksamheter och lokala föreningar fick beröm för integrationsinsatser i projekt Integration 2016.

Den 6 april hölls ett seminarium med inriktning på integration på Oscars i Lysekil. Man knöt ihop projekt Integration 2016, delade med sig av erfarenheter under projektets gång och talade även om utmaningar i framtiden. Kommunchef Leif Schöndell hälsade alla välkomna och på plats fanns även lokala politiker, kommunala verksamheter samt organisationer och föreningar som deltagit i projektet.


”Tänk tillsammans”

Gästföreläsare Carlos Rojas bidrog med ett vidare perspektiv på integration.

- Att tänka tillsammans är nyckeln, uppmanade Carlos Rojas, analyschef på Swedish research och författare till boken Var går gränsen, som kom med konkreta exempel på lyckade och mindre lyckade integrationsinsatser. Carlos gav också aktörerna inom projektet beröm för olika insatser som gjorts under året. Han pratade om vikten av att gå samman kommuner emellan och ta vara på varandras kunskap och erfarenheter.

Uppnådda projektmål

Moderator under kvällen och projektledare för Integration 2016, Renée Daun, knöt ihop det avslutade projektet och berättade bland annat att de flesta av projektmålen uppnåtts. Vidare nämnde hon att vissa mål inte var mätbara under projektets gång utan kommer att bli märkbara på sikt. Det långsiktiga integrationsarbetet kommer att vara möjligt tack vare den strategiska roll som kommunens integrationssamordnare har.


Framtidshopp

Representanterna från projektdeltagarna delade med sig av sina erfarenheter under projekttiden och utmaningar som de står inför. Det fanns också röster med hopp om framtiden.

Bland annat uppmanade Dag Jönsson, från Gullmarens Centre Court, till att ta vara på de nyanländas kraft och erfarenheter. Under projektet anställdes en integrationssamordnare, Sanna Lannesjö. Under eftermiddagen förklarade hon att hon har som uppgift att på strategisk ledningsnivå stötta de olika verksamheterna inom integrationsrelaterade frågor och processer.

- Lysekils är en liten kommun med begränsade resurser, men vi har också mycket kompetens och engagemang bland medarbetarna vilket är viktigt för att arbeta med de här frågorna. Vi har ett starkt civilsamhälle med många föreningar och vi behöver vi ta vara på det engagemanget och vidareutveckla samarbetet, avslutade Sanna Lannesjö.