Meny

Dela sidan på sociala medier

Medborgarlöfte ska öka tryggheten i Lysekil

Pusselbitar som läggs på plats

Polisen och Lysekils kommun arbetar tillsammans för ett tryggare Lysekil och presenterar nu ett gemensamt medborgarlöfte. Det innebär ökad polisnärvaro och trygghetsronder i centrala Lysekil. Dessutom kommer insatser och stöd att sättas in för att minska droganvändningen bland unga.

Polisen och Lysekils kommun utvecklar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet tillsammans. Medborgarlöftet innebär konkreta aktiviteter som polisen och kommunen åtar sig att genomföra, och bygger på vad invånarna upplever som viktigt för att känna sig trygga och säkra.

- Det här är något vi gör för invånarna tillsammans med kommunen, och vi ska leverera resultat. Därför kommer vi att arbeta gemensamt med fokus på platser där Lysekilsborna upplever otrygghet. Samtidigt riktar vi in oss på att fånga upp ungdomar som riskerar att fastna i drogproblematik, säger Nina Heyden, lokalpolisområdeschef.

Lokal lägesbild

Under 2016 har Polisen och Lysekils kommun tillsammans arbetat fram en lägesbild över den lokala situationen. Lägesbilden baseras på dialoger med invånare, lokal trygghetsundersökning, lokal drogvaneundersökning, polisens och kommunens medarbetardialoger, aktuell brottsstatistik och kunskap hos både polisen och Lysekils kommun.


Fokus på trygghet och minskad droganvändning bland unga

Utifrån lägesbilden har två särskilt prioriterade samarbetsområden identifierats:

  • Att öka tryggheten i Lysekils kommuns centrala delar.
  • Att minska tobaks- alkohol- och narkotikaanvändningen bland unga.

Medborgarlöftet är framtaget med dessa samarbetsområden som grund.

– Polisen och Lysekils kommun har tillsammans gjort en kartläggning och analys och gemensamt kommit fram till löftet. Det har varit viktigt att utgå från invånarnas synpunkter och arbeta med metoder som vi vet ökar tryggheten. Vi kommer till exempel involvera invånarna i trygghetsronder. Vår förhoppning är att den upplevda tryggheten ska öka, säger Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg i Lysekil.

Medborgarlöfte i Lysekils kommun

Öka tryggheten i Lysekils kommuns centrala delar genom följande åtgärder:

  • Polisen kommer att öka sin närvaro, genom patrullering till fots, på Badhusberget och i centrala delar av Lysekil.
  • Polisen och Lysekils kommun kommer att genomföra trygghetsronder tillsammans med medborgare i området kring Lysekilsparken, Kronbergsvallen och Badhusberget.
  • Lysekils kommun stöttar uppstart av Trygghetsvandrare, bestående av föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka människor i rörelse i Lysekils kommuns centrala delar.

Minska tobaks- alkohol- och narkotikaanvändningen bland unga genom följande åtgärder:

  • Polisen genomför insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.
  • Lysekils kommun arbetar med information om droger till vuxna i ungdomars närhet.
  • Det finns en samverkansgrupp som består av representanter från grundskola, gymnasium, fritidsgård, socialtjänsten samt Polisen (SSPF). Gruppen ska träffas varannan vecka, och har i syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.