Meny

Dela sidan på sociala medier

Samarbete är nyckeln när det gäller ungas drogvanor

Bild på cigaretter och alkohol.

Resultaten från CAN:s drogvaneundersökning bland unga är klara.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har i samarbete med Västra Götalandsregionen och kommunerna genomfört en undersökning om elevers drogvanor. Undersökningen gjordes under våren 2016 och riktade sig till elever i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet.

Totalt medverkade 206 folkbokförda ungdomar i Lysekils kommun. Den senaste drogvaneundersökningen i samarbete med Västra Götalandsregionen och CAN gjordes 2013. Lysekils kommun har tidigare genomfört drogvaneundersökningar med kommunerna i norra Bohuslän sedan 2003.

Rökning

När det gäller rökning uppger fler 15-åringar i Lysekils kommun att de röker jämfört med genomsnittet för Västra Götalandsregionen. Kommunens 17-åringar anger att de röker i samma utsträckning som Västra Götalandsregionens genomsnitt.

- I Västra Götalandsregionen ses en nedåtgående trend i båda åldersgrupperna när det gäller ungdomar som uppger att de röker. I Lysekils kommun är trenden inte lika uttalad sedan senaste mätningen 2013. Däremot ser vi att andelen ungdomar som uppger att de röker har minskat i kommunen under de senaste 10 åren, säger Anna Nyman-Holgersson, folkhälsostrateg i Lysekils kommun.

Alkohol

Det är fler ungdomar i Lysekils kommun som anger att de dricker alkohol jämfört med Västra Götalandsregionens genomsnitt, detta gäller båda åldersgrupperna.

Det är dessutom en högre andel av Lysekils ungdomar som intensivkonsumerar alkohol, det vill säga dricker en mängd alkohol som motsvarar 4 stora burkar starköl/cider, 25 cl sprit eller en hel flaska vin en gång i månaden eller oftare. 18 procent av Lysekils 15-åringar uppgav i årets undersökning att de intensivkonsumerade. Motsvarande siffra för regionen var 8 procent.

- Intensivkonsumtionen bland Lysekils 15-åringar har visserligen minskat något sedan förra undersökningen men tyvärr ligger den ändå kvar på nästan samma nivåer som för 10 år sedan. I de flesta andra kommuner har andelen 15-åringar som intensivkonsumerat minskat kraftigt under samma period, säger Anna Nyman-Holgersson.

Narkotika

6 procent av 15-åringarna i Lysekils kommun uppgav vid undersökningen att de provat narkotika vilket motsvarar genomsnittet för regionen. Bland 17-åringarna är det betydligt vanligare att man testat narkotika. 19 procent av 17-åringarna i Lysekils kommun uppger att de testat narkotika jämfört med 17 procent i regionen. Både i regionen och i Lysekils kommun är det betydligt vanligare att pojkar testat narkotika och det är framförallt cannabis man testar.

Många faktorer spelar in

Det är flera olika delar som spelar in när det gäller tobak, alkohol och narkotika bland ungdomar. Det handlar både om tillgång, acceptans, förebilder, socialt tryck, attityder och värderingar.

Ofta hänger drogvanorna ihop, om man till exempel dricker alkohol är man mer benägen att prova på tobak och narkotika. En annan viktig aspekt är att attityden till narkotika bland många unga har förändrats. Det finns en bild av att det inte är ”så farligt”. Samtidigt har tillgången på narkotika ökat och undersökningen visar på att ungdomars möjlighet att få tag på narkotiska preparat har ökat. Detta gäller för hela Västra Götalandsregionen.

- Medvetenhet är viktig, att som förälder inte bjuda på alkohol hemma och att inte lämna huset för fest, är exempel på detta. I många ”festmiljöer” i dag finns inte bara tobak och alkohol utan även narkotika, säger Anna Nyman-Holgersson.

Så jobbar Lysekils kommun

Lysekils kommun arbetar förebyggande inom socialtjänst och skola med förebilder, socialt tryck, attityder och värderingar. Samarbetet med Polisen har också stärkts i det förebyggande arbetet.

Det är viktigt att fokusera på det som gör att ungdomar inte hamnar i utanförskap, exempelvis att öka närvaron av vuxna både i skolan och på fritiden. Både Gullmarsskolan och Gullmarsgymnasiet har anställt fler socialpedagoger som har nära kontakt med många ungdomar och sedan 2015 finns två fältassistenter som rör sig ute i samhället.

Utbildning och information till ungdomar, föräldrar och föreningsliv är också angeläget och socialtjänsten genomför just nu en utbildningsinsats riktad mot föreningslivet.

- Vi är medvetna om den bild som undersökningen visar och det känns bra att vi redan är igång med flera långsiktiga åtgärder som vi vet har bevisad vetenskaplig effekt. Alla vill våra ungdomars bästa och samarbete är nyckeln, säger Anna Nyman-Holgersson.

Är du orolig för någon i din närhet?

Om du är orolig för någon i din närhet finns olika kontaktvägar, du kan välja att vara anonym.
Välkommen att vända dig till:

  • Socialtjänsten, telefon 0523-61 39 00.
  • Fältsekreterare, telefon 072-145 48 28 (Paulina) eller 072-727 26 83 (Mattias.
  • Föräldrarådgivningstelefon (måndagar klockan 13.00 -17.00) telefon 0721-47 46 60.

Mer information

För dig som vill ha mer information finns undersökningen publiceras på Västra Götalandsregionens webbplats.