Meny

Dela sidan på sociala medier

Socialförvaltningens granskning av domar

Blomma som ligger i en öppen hand

Socialförvaltningen i Lysekils kommun har granskat samtliga domar under åren 2014-2015 för att säkerställa att förvaltningen och nämnden fattar rättssäkra beslut.

De domar som ingår i granskningen är de ärenden och beslut som har överklagats och hanterats i förvaltningsrätten, kammarrätten eller högsta domstolen. Sammanlagt har 74
beslut överklagats under aktuell tidsperiod och granskningen visar att rätten ger klaganden rätt i två av de 74 domarna.

Intern kontrollplan

Samtliga nämnder i Lysekils kommun antar varje år en intern kontrollplan med ett antal olika kontrollpunkter. En av socialnämndens kontrollpunkter för år 2016 var att granska samtliga domar som förvaltningen haft under en längre tidsperiod. Detta för att kontrollera så att förvaltningen följer gällande lagstiftning och fattar rättssäkra beslut.

Granskningens resultat

Granskningens resultat visar att rätten ger klaganden rätt i två av totalt 74 domar. I 67 av dessa 74 domar har rätten avslagit överklagandet. Övriga fem domar har avskrivits eller
återremitterats till nämnden då det tillkommit betydelsefull information i ärendet.

Resultatet bekräftar att socialnämnden och socialförvaltningen fattar rättssäkra beslut. Då granskningen omfattar 74 ärenden med ett tiotal olika typer av sakfrågor ökar
tillförlitligheten i granskningen och resultatet.