Translate site

Translate

Meny

Ventilationskontroll

En stor del av en bra inomhusmiljö utgörs av en välfungerande ventilationsanläggning. Därför har riksdag och regering infört regler om obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt.

Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller inte rättar till påtalade fel, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Vem är ansvarig?

Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen.

Vem får besiktiga?

Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.

Hitta certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK)

På Boverkets hemsida kan du lätt hitta behöriga kontrollanter och läsa mer om besiktningsintervall, regler och råd.