Meny

På god väg mot ett förbättrat företagsklimat

Deltagare i företagsdialog i Lysekils kommunhus.

Den 5 mars genomfördes det första dialogmötet som är en del av handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat i Lysekil.

Lysekils kommun har gett Västsvenska Handelskammaren i uppdrag att arbeta fram förslag till en handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat.

Syftet är att öka kunskapen och förståelsen mellan kommuner och näringsliv för att skapa ett bättre företagsklimat på lokal nivå.

I en undersökning utförd av Västsvenska Handelskammaren inom kommunens organisation kan man se att de tillfrågade inser vikten av ett bra företagsklimat. Det finns en stor medvetenhet kring företagens roll och vad de betyder för kommunen, regionen och Sverige i stort. 9 av 10 tjänstemän tycker att ett gott företagsklimat är viktigt för Lysekil.

Att ha en bra dialog, få ett gott bemötande samt en god tillgänglighet och korta handläggningstider är viktiga faktorer i den kommunala servicen för ett gott företagsklimat.

- Det finns en god insikt om vad ett gott företagsklimat kräver i teorin hos såväl politiker som tjänstemän. Det är en mycket god start för att kommunen ska kunna förbättra företagsklimatet, säger projektledare Åsa Tegelberg på Västsvenska Handelskammaren.

Å andra sidan visar undersökningen på en rad punkter där det finns rådvillhet kring hur det faktiskt fungerar i Lysekils kommun.

Prioriterar politikerna företagsklimatet?

Även om politikerna själva anger i undersökningen att de anser att företagsklimatet är viktigt så är detta inte en bild som delas i organisationen. Endast 38 procent av de tillfrågade uppfattar att företagsklimatet i hög grad är viktigt för kommunens politiker. Var tredje säger sig inte har någon uppfattning om politikernas prioritering i frågan.

- En tredjedel av kommunens tjänstemän uppfattar inte att företagsklimatet är en viktig fråga för kommunens politiker. Det tyder på att företagsklimatet behöver prioriteras och kommuniceras ytterligare av kommunens politiker, säger Åsa Tegelberg, Västsvenska Handelskammaren.

Hur väl står sig Lysekils kommuns företagsklimat?

En tredjedel av respondenterna svarar att Lysekils kommun i viss grad eller i hög grad har ett gott företagsklimat jämfört med andra kommuner medan 48 procent inte har någon uppfattning alls i frågan. Faktum är att Lysekils kommun har ett svagt resultat i en attitydundersökning från Svenskt Näringsliv men ligger på en bra nivå i en undersökning gjord av Sveriges kommuner och landsting.

- I ett förbättringsarbete är det bra att veta var man står. Den kunskapen finns inte i tillräckligt hög grad i kommunen, säger Åsa Tegelberg. Det är även så att endast 34 procent av de som svarat på undersökningen tycker att de i hög eller mycket hög grad kan påverka hur företagsklimatet upplevs. Den insikten behöver höjas bland alla tjänstemän i kommunen. Det personliga engagemanget har mycket stor betydelse för det lokala företagsklimatet.

Kommundirektör Leif Schöndell reflekterar över undersökningens resultat:

- Jag tror att vi måste prata mer om vad företagsklimat är och öka medvetenheten om hur både politiker och medarbetare i Lysekils kommun bidrar till företagsklimatet. Det handlar om vårt bemötande och vår service och hur vi uttrycker oss om vår egen kommun. Jag tänker också att vi måste skapa ökad dialog och samverkan med näringslivet så vi vet vilka förväntningar vi kan ha på varandra, säger Leif Schöndell.

Dags för dialog

Nästa steg i projektet är just att genomföra ett antal dialogmöten med företagare, kommunala tjänstemän, politiker samt förvaltnings- och avdelningschefer. Mötena kommer att hållas under våren med syftet är att öka förståelsen för varandras vardag och ge möjlighet att framföra förslag och synpunkter på ett konstruktivt sätt. Det första dialogmötet ägde rum den 5 mars.

Västsvenska Handelskammaren har också skapat ett företagsråd som ska fungera som bollplank i processen under projektet. Företagsrådet består av näringslivsrepresentanter från kommunens olika geografiska områden och representerar större och mindre företag från olika branscher. Tillsammans kommer parterna att ta fram förslag till en handlingsplan för ett bättre företagsklimat.

Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2 900 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.