Meny

Dela sidan på sociala medier

Så här arbetar Lysekils kommun med infrastrukturfrågorna

Kommunstyrelsens ordförande berättar

Tåg i Lysekil

Jan-Olof Johansson berättar hur kommunen arbetar med infrastuktursfrågorna

Svenskt Näringsliv släppte för en tid sen sin ranking av företagsklimatet i kommunerna. Lysekils kommun har fått möjlighet att ta del av de ”öppna frågorna” med fritext kring vad företagarna tycker är viktigast att förbättra för att få ett bättre företagsklimat.

Svaren visade att förbättrad infrastruktur var den helt dominerande kommentaren. Lysekils kommun bedriver ett aktivt arbete med att förbättra infrastrukturen men det är ett mycket långsiktigt arbete. Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson berättar hur det ser ut just nu för de olika vägarna samt en bro över Gullmarn:

Utbyggnad av nationella och regionala vägar

Investeringar och satsningar på infrastruktur planeras över en tio-års period och tas upp i nationell respektive regional plan för transportinfrastrukturen. Revideringar av dessa planer görs ca vart fjärde år. Arbetet med planerna för en kommande tioårsperiod har precis påbörjats.

Som kommun kan vi påverka planerna genom att föreslå satsningar till Fyrbodals kommunalförbund. I kommunalförbundet tar kommunerna gemensamt fram en prioriteringsordning som lämnas till Västra Götalandsregionen där våra prioriteringar prövas i konkurrens med prioriteringar från övriga kommunalförbund i regionen. Regionen lämnar sedan ett underlag till regeringen som fattar beslut om en nationell och en regional plan för transportinfrastruktur och ger Trafikverket i uppdrag att genomföra planerna. Det är många som vill ta del av de medel som budgeterats för infrastruktur så konkurrensen är hård.

Väg 161

Ett vägstråk i öst- västlig riktning genom Västra Götaland ligger högt i regionens prioriteringslista. Här ingår väg 161 från Uddevalla till Gullmarsfjorden. Väg 161 är uppdelad i två delsträckor, Rotviksbro – Bäcken och Bäcken – Skår. Efter flera års utredningar har alla tillstånd beviljats för att skapa en ny sträckning mellan Rotviksbro och Bäcken. Trafikverket planerar att bygga en 2+1-väg med en tillåten hastighet på 100 km/h. Planerad byggstart är först om några år. För vår del arbetar vi nu för att nästa utbyggnad mellan Bäcken och Bokenäs samhälle ska komma till stånd.

Väg 162

Väg 162 mellan Gläborg och Hallinden finns med bland regionens prioriteringar som en del av sträckan från E6 till Kungshamn. Vägen från Hallinden till Lysekil finns också med. Dessa har dock inte prioriterats så högt att vi lyckats få en utbyggnad av hela vägsträckorna. Istället har vi kommit överens med Trafikverket om viktiga åtgärder vilket resulterat i en rondell i korsningen vid Finnsbo samt en gång och cykelväg som nu sträcker sig ända från Dalskolgen och ut genom Lyse. I våras togs även beslut om att ersätta krysset i Hallinden med en rondell. Vårt arbete är nu inriktat på att möjliggöra en ökad framkomlighet och säkerhet vad gäller lastbilar och långtradare.

Fast förbindelse över Gullmarn

En fast förbindelse över Gullmarn är ett strategiskt steg för att skapa en arbetsmarknadsförstoring. Man ska kunna bo och arbeta var som helst inom Fyrstadsområdet. Tillsammans med en utbyggnad av väg 161 blir detta möjligt. Idén om en bro över Gullmaren har funnits i många år. På senare tid har en teknik med flytande broar lyfts fram som en möjlighet, både ekonomiskt och miljömässigt.

Näringslivscentrum prioriterar denna fråga högt och har inlett ett samarbete med kommunen för att intensifiera detta arbete. Tillsammans har vi uppvaktat Trafikverket, Västra Götalandsregionen och i våras träffade vi näringsdepartementet i Stockholm. Infrastrukturminister Anna Johansson har besökt Lysekil och vi förbereder nu en träff med riksdagens ledamöter där vi vill visa hur flytande broar är en möjlig väg att binda ihop mindre orter med större arbetsmarknader.

Stora projekt som broar och tunnlar kräver sin egen finansiering blandas därför inte ihop med budgeterade medel för andra vägplaner. Oavsett om en bro byggs imorgon eller om flera år är det viktigt att hålla liv i frågan för att en fast förbindelse över Gullmaren ska kunna bli en verklighet.

Järnväg

Järnvägen till Lysekil är en så kallad lågtrafikerad bana och alla dessa är mer eller mindre nedläggningshotade. Vid möten med Västra Götalandsregionen och Trafikverket påtalar vi järnvägens betydelse för hamnen och andra företag. Planer finns också på en virkesterminal i Hallinden för att transportera ut virke med järnväg. I äldre dokumentation är Lysekilsbanan dessutom klassad som riksintresse.

I den budget som riksdagen fattar beslut om kommer det att avgöras hur mycket pengar som avsätts till upprustning av järnvägar. När dessa medel fördelas till olika områden kommer vi att se hur mycket pengar som sätts av till lågtrafikerade banor. Detta kommer att ha en stark påverkan på om Lysekilsbanan kommer att rustas upp eller läggas ner.