Translate site

Translate

Meny

Hur utvecklar vi Lysekils kommun som plats?

Foto på Cia Säll.

Cia Säll berättar om arbetet med att ta fram en destinationsstrategi för Lysekils kommun.

Inom ramen för projekt Urban Platsinnovation tas nu de första stegen mot en
destinationsstrategi för Lysekils kommun. När Urban Platsinnovation avslutas i september kommer arbetet att fortsätta genom avdelningen för hållbar utveckling.

Cia Säll är projektledare för Urban Platsinnovation och en av samordnarna inom utvecklingsområdet ”Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö”. Här berättar Cia mer om höstens arbete med att utveckla Lysekils kommun som plats.

Vad är egentligen en destinationsstrategi?

En destinationsstrategi ger oss inriktningen för hur vi ska tänka när vi genomför aktiviteter som utvecklar Lysekils kommun som plats. Tanken är att vi ska bli ännu mer attraktiva för besökare – både boende och tillresta, näringsliv och föreningsliv.

Strategin är en del i pusslet med att förverkliga vision Lysekil 2030. Jag tycker det är väldigt positivt att vi lyfter betydelsen av en attraktiv livsmiljö i ett av våra fem utvecklingsområden.

Varför behöver vi en destinationsstrategi i Lysekils kommun?
I dagsläget har vi ingen helhetssyn på hur platsen ska utvecklas, vilket gör att vi arbetar väldigt hårt, men inte alltid med aktiviteter som för oss framåt.

Hur kommer strategin att arbetas fram?

Destinationsstrategin kommer att arbetas fram med underlag från tidigare insamlat material från medborgardialoger i ÖP-arbetet (Översiktsplan för Lysekils kommun), idéer via Lysekil Centrum Lab och olika former av stormöten och dialoger.

Dessutom kommer vi att genomföra två workshops i höst i samarbete med Kairos Future som ger oss omvärldstrender och framtidsanalyser.

Vilken konkret nytta kommer vi att ha av strategin när den är på plats?

Vi kommer att utgå från destinationsstrategin när vi tar fram konkreta handlingsplaner för olika utvecklingsområden som gäller platsen Lysekils kommun. Det kommer till exempel att handla om hur vi ska utveckla våra besöksmål, platser och aktiviteter.

En annan viktig del är att titta på hur vår turistbyrå ska fungera och arbeta, och ge riktlinjer för hur centrumutvecklingen i Lysekils stad ska bedrivas.

Strategin kommer också att hjälpa oss i arbetet med att förtydliga vilka evenemang som Lysekils kommun ska vara involverad i.

Hur gör jag om jag vill vara med i arbetet?

Engagemang i denna fråga är väldigt välkommet! Ta kontakt direkt med mig på cia.säll@lysekil.se . Du kan också som näringsidkare inom besöksnäringen ta kontakt med din gruppledare inom nätverket Staden vid havet.

Vad är nästa steg?

Nu i september kommer vi att genomföra två workshops i samarbete med Kairos Future. Deltagarna är inbjudna representanter från föreningsliv, näringsliv, tjänstemän från Lysekils kommun, politiker och andra intressenter.

Därefter kommer materialet från workshopparna att bearbetas tillsammans med tidigare insamlat underlag och sammanställas till en övergripande strategi.