Translate site

Translate

Meny

Maritim Utveckling i Bohuslän

Bohuslän har en världsunik marin miljö med en mycket stark attraktivitet som lockar företag och besökare från hela världen. Projekt Maritim Utveckling i Bohuslän kommer under tre år att skapa förutsättningar för små- och medelstora företag att stärka sin professionalitet, hållbarhet och innovationskraft. Detta genom verktyg för innovation och samverkan, mötesplatser och nära samarbete med forskning och övriga aktörer.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. Ansvarig för projektet är Tillväxt Norra Bohuslän, en samverkansarena för kommunerna Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Dessa kommuner är medfinansiärer tillsammans med Göteborgs Universitet.


Projektet är indelat i de delprojekt som beskrivs nedan.

Innovationsarena

Affärsutveckling är en röd tråd genom hela projektet. Vi kommer att ha en uppsökande verksamhet men framförallt vara lyhörda vid våra olika aktiviteter och event för att fånga upp de företag som har idéer som kan utvecklas.

I flera av aktiviteterna kommer innovationsarenan kopplas till befintliga forskningsprojekt och kompetenser som finns inom universiteten. Produkt- och affärsutveckling kommer fokuseras på hållbar turism och ett innovativt angreppssätt.
I detta arbete ska vi också ha med jämställdhet, miljö och lika möjligheter.

Evenemangsstrategi

Vi vill i samverkan med företag och organisationer ta fram en evenemangsstrategi för att ge verktyg att arbeta med, så det blir tydligt hur man ska gå till väga och vad som krävs när det gäller tillstånd, säkerhet osv. Detta kommer skapa ekonomiskt hållbara event i regionen. I detta arbete kommer vi att samverka med Turistrådet Västsverige och arbeta i linje med varumärkesstrategin för Bohuslän. Göteborgs universitets specialkompetens på evenemangsområdet blir en viktig del i detta arbete.

Kunskapsturism

Science Tourism är ett nytt begrepp inom turismen. Vi vill bidra till att fler företag får kopplingar till forskningen och den kunskap som finns där. Att tillsammans, forskare och företag se vad som skulle kunna paketeras och erbjudas till besökare/turister.

Behovet av att stärka nätverket mellan guider är också stort. Projektet kommer göra en kartläggning för att få en helhetssyn över vad som behövs för att vi ska kunna förstå kunskapsbehov, krav på och behov av certifieringar och organisation för att därigenom kunna främja samverkan, innovation, upplevelseproduktion och företagsutveckling.

Marina livsmedel

"Det ska lukta fisk i Bohuslän" Marina råvaror är en viktig del i både varumärket Bohuslän och för de marina näringar som verkar där. Vi behöver fortsätta utveckla dessa råvaror och ge möjlighet till odling, fiske/skörd. Efterfrågan på produkter är därför viktig och här kan vi hjälpa företagen att öka intresset för marina råvaror och förädling av dessa.

I samverkan med RISE-Livsmedelsacceleratorn och GU anordnas lokala temadagar och workshops.

Gästhamnar och skärgårdstransporter

SMTF och Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) (AllAshore®) strävar, tillsammans med kommunerna i norra Bohuslän, efter att hitta bra former för att stärka företagandet runt mötesplatsen i hamnen. Hamnarna och även gästhamnarna drivs på olika sätt längs med Bohuskusten och vi kommer i projektet att undersöka hur olika verksamheter i hamnarna stärker och utvecklar varandra. Ställplatsmöjligheter för husbilar i nya säsonger är en av de starka tillväxtfaktorerna.

I Bohuslän finns många små skärgårdsrederier och de har inte alltid lätt att hitta service för sina båtar inom rimligt avstånd. Vi kommer att göra en inventering av behov samt se var den sorts service skulle kunna vara bästa att utveckla.