Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Ung Utveckling

Fyra ungdomar pratar och skrattar utomhus.

Ung Utveckling arbetar för att barn och unga mellan 10-18 år i vår kommun ska ha en meningsfull fritid.

Ung Utveckling är en enhet som består av fritidsgårdsverksamheten Ung Mötesplats, aktivitetsskapande verksamhet samt uppsökande verksamhet – det som tidigare kallades fältverksamhet.

Verksamheten inom Ung Utveckling kan beskrivas som öppen ungdomsverksamhet och är en plats eller en verksamhet där barn och unga kan mötas, umgås socialt och aktiveras. Verksamheten är frivillig (utan krav på förkunskaper), intressebaserad och besökarna har ett stort inflytande över sina egna aktiviteter.

Trygga och inkluderande mötesplatser

Öppen ungdomsverksamhets uppgift är att komplettera skolan (tids- och innehållsmässigt) och att erbjuda deltagarna en meningsfull fritid samt stöd för att främja en positiv individuell utveckling. Fritiden är betydelsefull för unga och det är viktigt att det finns trygga, attraktiva och inkluderande mötesplatser.

Från och med 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter Länk till annan webbplats. svensk lag och artikel 31 i barnkonventionen slår fast barns rätt till fritid, vila och lek. Fritiden är betydelsefull för unga och barnkonventionen är en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för alla unga att delta på lika villkor.

Delaktighet och medskapande

Den öppna ungdomsverksamheten bygger på ungas delaktighet, inflytande, inkludering, medskapande och trygghet. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Mobbning är en form av kränkande behandling.

Förhållningssättet inom den öppna verksamheten är relationsskapande, uppsökande, inkluderande och gränssättande.

Verksamheten ska genomsyras av medskapande, delaktighet och ansvarstagande. Att individens upplevelse av att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull är en central förutsättning för en positiv personlig utveckling och att denna upplevelse bara kan uppstå om individen görs delaktig i de sammanhang där denne vistas.

Vår verksamhet är en plats eller aktivitet:

 • som stimulerar till engagemang och motiverar till utveckling
 • där verksamheten bygger på ungdomars motivation och engagemang.
 • där alla får en chans att bidra
 • där personalen fungerar som inspiratörer, stöd och möjliggörare, men aldrig tar över. De är mentorer, de ser den unge som en resurs och har en hög tillit till och tilltro till dess egen förmåga
 • där det pågår processer och projekt som alla kan bidra till och där alla kan få en roll
  där olika verksamhetsformer (kurser, grupper, projekt, ”drop in”) kompletterar varandra och erbjuder olika möjligheter att närma sig verksamheten
 • som skapar läroprocesser och synliggör icke formellt lärandet för såväl ungdomar som föräldrar
 • som skapar sociala sammanhang och ger stöd att komma in i dem
 • som är öppen mot det omgivande samhället, som söker kontakt och samverkan för att öka dina möjligheter att växa och må bra
 • där det finns öppna kontaktvägar till andra verksamheter för den som behöver kontakter, vill ”gå vidare” eller bara är nyfiken
 • där olika människor med olika bakgrunder och intressen möts och upptäcker att olikheterna inte är ett hinder utan en tillgång
 • som kombinerar trygghet med det oförutsägbara och spontana. Som är nyskapande, dynamisk och kreativ, som undviker gamla hjulspår och aldrig säger ”det har vi provat förut” (för det har de ungdomar som driver verksamheten inte gjort)
 • som aktivt bjuder in de som står utanför
 • där du kan vara både revolutionär och entreprenör
 • där ingenting är omöjligt bara man vill

Aktiviteter och insatser ska stärka deltagarens aktiva deltagande i fritid- och föreningslivet och i samhällslivet i stort. Viktiga delar i arbetet är ökad delaktighet och medskapande men också insatser i syfte att främja en ökad integration.

Det handlar om att se och ta tillvara individens befintliga behov, styrkor och kompetenser oavsett vem det är och var personen kommer ifrån. Verksamheten ska bidra till att leda individen mot integration och etablering i samhället.