Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ung utveckling och Agenda 2030

På Ung utveckling arbetar vi med social hållbarhet och här kan du läsa hur vi bidrar till FNs 17 globala hållbarhetsmål - Agenda 2030 

Ung utveckling bidrar till FNs 17 globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) genom att utbilda medarbetare kontinuerligt i hållbarhetsarbete.

Här hittar du ett urval av globala mål och hur vi bidrar till dem:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Vi bidrar genom att:

 • Bedriva en kvalitativ och intressebaserad förebyggande verksamhet för våra unga där goda möten och förutsättningar för individens välbefinnande är i fokus
 • Barn och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska få ett professionellt bemötande av kompetent personal och lotsas vidare mot ett samlat stöd och skydd utifrån sina behov
 • att i samverkan med andra aktörer fånga upp behov av och möjligheter för fysisk aktivitet för barn och unga
 • Skapa en attraktiv arbetsplats, där medarbetare trivs, utvecklas och som uppmanar till en sund och hälsosam livsstil.

Mål 4: God utbildning till alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Vi bidrar genom att:

 • I samverkan med andra verksamheter inom utbildningsförvaltningen skapa goda förutsättningar för barn och ungas lärande vilket bidrar positivt till elevers lust att lära och som stödjer det pedagogiska upplägget.
 • Stötta och hjälpa unga i syfte att uppnå fullgoda studieresultat och en fullgjord skolgång - samverkan med skolorna är en viktig del.
 • Skapa en attraktiv arbetsplats, där medarbetare trivs, kan och tillåts utvecklas och som uppmanar till en sund och hälsosam livsstil.

Mål 5: Jämställdhet

FNs Globala mål nummer 5 slår fast att jämställdhet handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.

Mål 5 slår också fast att det inte bara är en grundläggande mänsklig rättighet att flickor och kvinnor inte ska utsättas för någon form av våld och diskriminering, utan att det också är helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Vi bidrar genom att:

 • ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv i alla beslut som fattas i vår verksamhet. Vi medvetandegör vårt arbete med frågorna i den dagliga verksamheten
 • Främja jämställdhet i den dagliga verksamheten och vi har en hög medvetenhet och kunskap om om de utmaningar som finns i vårt samhälle kopplat till jämställdhet.
 • Prioritera aktiviteter och verksamhet som främjar jämställdhet och jämlikhet.
 • Bedriva ett aktivt och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten.

Vi bidrar genom att:

 • Skapa möjligheter för unga att genom olika typer av anställningar vid Ung Utveckling stärka sitt CV och för att ge arbetslivserfarenhet för en ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
 • Möjliggöra praktik och annan sysselsättning hos oss ges individer möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden och med stöd av ordinarie personal på Ung Utveckling utveckla sin arbetsförmåga då det behövs. Feriepraktik och yrkespraktik är några exempel.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 10 belyser vikten av att skapa ett samhälle där ingen lämnas utanför. Ett jämlikt samhälle bygger på att alla har lika rättigheter och möjligheter oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion, funktionsvariation eller ålder. Med jämlikhet menar vi en rättvis fördelning av tid, engagemang, prioriteringar och resurser.

Mål 10 svarar emot vårt arbete att minska utanförskap. Genom att arbeta med att stärka individer, grupper och samhällen skapar vi förutsättningar för vår målgrupp att inkluderas i det sociala livet.

Vi bidrar genom att:

 • Medvetet arbeta för att möta olika individers behov med samma resurs och engagemang.
 • Följa upp besöksstatistik vad gäller könsfördelning för att på lång sikt verka för en jämn könsfördelning i aktiviteter och verksamhet.
 • Arbeta aktivt för att inkludera de grupper och individer som av olika orsaker står långt ifrån det etablerade samhället. Våra mötesplatser och aktiviteter är för alla, oavsett livsvillkor.
 • Personalgruppen vid enheten ska spegla samhället och vi är en enhet där vi kompletterar varandra med olika styrkor, personligheter, förmågor och kvaliteter oberoende av vår bakgrund.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen; Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem.

Vi bidrar genom att:

 • Minska användandet av engångsartiklar och annat förbrukningsmaterial.
 • Utveckla vår kommunikation och information för att så långt det går vara digital.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation.

Vi bidrar genom att:

 • Medvetet minska antalet körda mil, undvika onödiga resor och därmed kunna begränsa våra egna utsläpp från fordon.
 • Minimera inköp av produkter som gör stora klimatavtryck, främja återanvändning och handla second hand allt högre utsträckning i de fall detta är möjligt/lämpligt.
 • Medvetandegöra våra barn och unga om klimatförändringarna och arbetar kunskapshöjande i verksamheten

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 betonar att alla människor är lika inför lagen. Oavsett var du är född och vilka omständigheter du lever under så ska du ha lika tillgång till rättvisa och möjlighet att utöva inflytande i det samhälle du lever i. Du ska också ha möjlighet att ta del av dina mänskliga rättigheter, och de institutioner som finns i samhället för att tillgodose dina rättigheter ska vara inkluderande och effektiva.

Vi bidrar genom att:

 • Säkerställa att verksamhetens utbud och aktiviteter är öppna för alla, oavsett etnisk, kulturell eller religiös bakgrund, könstillhörighet eller ålder.
 • Skapa mötesplatser som tilltalar en mångfacetterad målgrupp.
 • Utveckla aktiviteter och mötesplatser som attraherar barn och unga och bidrar till en attraktiv kommun att bo och leva i året runt
 • Arbeta med kunskapshöjning inom målgruppen gällande likabehandling, inkludering och gott bemötande.