Meny

Ansökan om evenemangsstöd

Här kan du som arrangör ansöka om stöd för ett hållbart evenemang.

Lysekil – den självklara mötesplatsen!

"Lysekil är känt för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter och evenemang som lockar besökare året runt." Så beskriver vår vision hur Lysekil är en självklar mötesplats.

Stöd till dig som arrangör

Redan idag genomförs hundratals evenemang i Lysekil varje år och vi vill ha fler. Vi önskar en mångfald av olika evenemang som är öppna för alla invånare och besökare. För att bidra till visionen om den självklara mötesplatsen erbjuder vi dig som arrangör möjlighet att söka tre olika stöd.

Rådgivning, praktiskt och finansiellt stöd

Med cirka 200 evenemang i Lysekils kommun varje år behöver alla bidra till utveckling i en hållbar riktning. Det inkluderar att evenemangen är tillgängliga och öppna för alla.

Hos Lysekils kommun har du möjlighet att ansöka om stöd:

 • Rådgivning: Vi kan ge rådgivning vid frågor om exempelvis markupplåtelse, serveringstillstånd eller affärsmässig och hållbar utveckling av evenemanget.
 • Praktiskt stöd: Ansök om ditt evenemang behöver avspärrning, extra toaletter, sophantering, elförsörjning eller städning av gator/parker eller hyra lokaler etc.
 • Finansiellt stöd: Organisationer, företag och föreningar kan ansöka om finansiellt stöd med upp till 5 000 kr per år för icke-vinstdrivande evenemang.

Behörig att ansöka om stöd

Du är behörig att ansöka om stöd om:

 • Evenemanget genomförs i Lysekils kommun
 • Du söker för en organisation, företag eller förening
 • Evenemanget inte är vinstdrivande, politiskt eller religiöst

Kontakta evenemangslotsen

Börja gärna med att kontakta evenemangslotsen innan du ansöker om stöd. Vi kan svara på frågor om ansökan och stödja dig i hur du som arrangör kan arbeta med att utveckla ditt evenemang i en mer hållbar riktning. Välkommen att höra av dig!

E-post: evenemangslots@lysekil.se
Telefon: 0523-61 30 00

Ansökningsprocess


 1. Fyll i ansökningsenkäten
  För att säkerställa tillgängliga och hållbara evenemang, ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv i Lysekils kommun, ber vi dig som arrangör fylla i ansökan och besvara nedanstående frågor om evenemanget och hur ni arbetar med hållbarhet. Vi ställer även frågor hur ni arbetar med säsongsförlängning, vem ni samverkan med och hur ni arbetar för att göra evenmanget tillgängligt och inkluderade. Slutligen kommer frågor om evenemangets kommunikation och utvärdering. Frågorna är avsedda att hjälpa dig att utveckla och genomföra ett tillgängligt och hållbart evenemang. Det tar ca 20 minuter att besvara enkäten.

 2. Säkerhetsplan, kommunikationsplan och budget
  Din ansökan kompletterar du med säkerhetsplan, kommunikationsplan och budget. För säkerhets- och kommunikationsplan finns mallar som du ska använda. För din budget använder du den mall som passar dig.
  Du skickar in dina tre planer på mail till: evenemangslots@lysekil.se
  Din ansökan behandlas först när både ansökningsenkäten och de tre planerna har inkommit till evenemangslotsen.

 3. Din ansökan beslutas av evenemangsrådet
  Evenemangsrådet består av en grupp tjänstepersoner från olika förvaltningar. Det ger ett övergipande samhällsperspektiv gällande Lysekils kommuns egagemang vid evenemang.
  Dina svar på frågorna i enkäten liksom kommunikations- och säkerhetsplan samt budget kommer att ligga till grund för bedömning av de stöd som du som arrangör ansöker om. Bedömningen görs av evenemangsrådet som fattar beslut om stöd i februari, april, september och november månad.

Större evenemang

Vid större evenemang kan det finnas behov av mer omfattande stöd. Din ansökan bereds då av evenemangsrådet men beslut fattas politiskt vid två möten per år. Du ansöker genom att följa steg 1 och 2 i processen ovan.

Så fyller du i din ansökan

Frågeställningarna i ansökan vägleder dig att tänka igenom ditt evenemang så att det har en hållbar profil. Det tar ca 20 minuter att svara på frågorna. Svara på frågorna i formuläret och förtydliga med att skriva motiveringar där det efterfrågas. De flesta frågorna är obligatoriska för att kunna skicka ansökan. Slutligen tryck på skicka.

Fylla sedan i mallarna för säkerhet och kommunikation och spara ned dem på din enhet. Dessa dokument samt din budget ska skickas till evenemangslots@lysekil.se