Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Kyrkor

I Lysekils kommun finns det kyrkor i Lyse, Bro, Brastad, Lysekil och Fiskebäckskil, samt ett kapell i Grundsund.

Både Lyse, Bro och Brastad kyrkor har medeltida ursprung och utgjorde redan från 1300-talet ett pastorat med Brastad som modersocken. Efter reformationen kom bro att bli huvudkyrka, med Lyse och Brastad som annex. Fiskebäckskils kyrka uppfördes på 1500-talet, medan kapellet i Grundsund uppfördes 1799. Den nuvarande kyrkan i Lysekil invigdes 1901.

Under 1800-talet byggdes ett stort antal nya kyrkor i hela Bohuslän, vilken berodde på att befolkningen ökade. De gamla, ofta små medeltida sockenkyrkorna ersattes av nya, större kyrkor. I mindre kustsamhällen byggdes egna kyrkor. Under andra hälften av 1800-talet och i
början av 1900-talet uppfördes de nya kyrkorna ofta i granit och i den nya arkitektoniska modestilen, nygotiken.

Lyse kyrka

Lyse kyrka uppfördes 1911-1912.
Kyrkoruinen från den äldre kyrkan ligger något söder om dagens kyrka. Kyrkan brann ned 1909 och var från 1851. I samband med en undersökning av kyrkoruinen år 1930 kunde visa att den var uppförd på platsen för en medeltida, romansk kyrka. Lyse kyrka omnämns 1391, men har sannolikt anor redan från 1100-1200-talen.

Bro kyrka

Bro kyrka har medeltida ursprung. En kyrka här nämns för första gången omkring 1350 då Ronnog Smidsdotter skänker jordegendomar till kyrkan. 1938 gjordes en undersökning av Bro kyrka, då grundmurarna till en mindre, romansk kyrka kunde konstateras. Delar av dagens
norra och västra långhusväggar hör till denna äldre, medeltida kyrka, som troligen var uppförd på 1200-talet.

Flera traditioner om att Bro kyrka skall ha haft föregångare på andra platser finns. En av dessa anger Hala cirka en kilometer nordost om kyrkan, medan en annan tradition anger att en kyrka fanns på Korsängen, söder om dagens kyrka.

Brastad kyrka

Brastad kyrka uppfördes 1876-1877 med Gustaf Dahl som arkitekt. Kyrkans arkitektur går i medeltidsinspirerad stil, med nygotiska inslag. Taket är ett mönsterlagt skiffertak. Den medeltida kyrkan i romansk stil låg några hundra meter söder om den nuvarande och revs 1876. Där den medeltida kyrkan låg är idag en ödekyrkogård. Två granithällar med inhuggna
figurer och drakslingor, sannolikt från en stensarkofag från mitten av 1000-talet finns inmurade i dagens kyrka.

Lysekils kyrka

Omkring år 1700 bröts Lysekil ut från Lyse socken, men redan på 1500-talet fanns det en kyrka i Lysekil. Enligt uppgift skall en kyrka ha flyttats från Saltö till Lysekil 1545, en kyrka som
åren 1796-1798 ersattes av en ny kyrka. Lysekils gamla kyrkplats ligger cirka 200 m väster om dagens kyrka. Denna uppfördes omkring förra sekelskiftet på Rosviksberg och invigdes 1901. Arkitekten bakom var Adrian Crispin Petersson från Göteborg. Läget på Rosviksberg gör kyrkan till ett landmärke, som syns miltals omkring.

Fiskebäckskils kyrka

Skaftö utbröts ur Morlands socken 1799 och kom att bilda en kapellförsamling. Församlingen utbröts 1888 ur Morlands socken, varvid kapellförsamlingarna Fiskebäckskil och Grundsund införlivades i den nya församlingen. En träkyrka fanns redan i slutet av 1500-talet, men revs
i samband med att en ny timmerkyrka uppfördes 1772-1773.

Grundsunds kapell

Ett träkapell uppfördes i Grundsund 1799, vilken senare både utvidgats och byggt om. Efter utvidgningarna 1893 fick kapellet sitt nuvarande utseende.