Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Byggnadsminnen

Runtomkring oss finns äldre byggnader och miljöer som utgör länkar till vårt förflutna och gångna tider. Bebyggelsemiljöer är viktiga att bevara för att därigenom förstå vår egen tid.

Byggnadsminnen och skydd

Byggnader som utpekats som byggnadsminnen är skyddade enligt kulturminneslagen. Vilka byggnader som blir byggnadsminnen beslutas av Länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet.

Q och q-märkning av byggnader, kvarter eller områden i glesbygd görs enligt plan- och bygglagen. Vidare kan även kommuner göra bevarandeplaner, där hus eller miljöer beskrivs som kulturhistoriskt intressanta, dock utan att vara formellt skyddade.

Byggnadsminnen i Lysekils kommun

I Lysekils kommun finns tre byggnadsminnen:

  • Curmans villor i Havsbadsparken, Lysekil (Kyrkvik 3:1).
  • Carl Wilhelmssons ateljé i Fiskebäckskil (Skaftö-Fiskebäck 1:124).
  • Härnäsets Folkets hus, i Fågelviken på Härnäset (Svee 1:10).

Utöver dessa finns det en rad byggnader och miljöer som skyddas genom kommunala detaljplaner med mera. Till dessa hör bland annat Gamlestan i Lysekil, stora delar av Fiskebäckskil, gamla delen av Östersidan, samt de äldre delarna av Grundsund på båda sidor om kanalen.

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister

Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregistret (BBR) utgör ett nationellt register med information om det byggda kulturarvet. Många olika typer av byggnader, allt från timmerstugor och
industrimiljöer till dagens moderna stadsbebyggelse.

Registret innehåller över 80 000 sökbara poster, varav cirka 13 000 utgörs av kyrkor samt byggnader skyddade som byggnadsminnen. Registret uppdateras kontinuerligt.

Byggnadsvårdsinsatser i Lysekils kommun

I Lysekil har byggnadsvårdsinsatser genomförts. Bland annat har insatser gjorts i samband med renoveringar av Lysekils kyrka. Hembygdsforskaren och författaren Sven Rydstrands hus, som idag fungerar som föreningslokal för Stångenäs hembygdsförening, har också genomgått
upprustning och renovering.