Lyssna

Translate site

Translate

Meny

Important phone numbers

Mobiltelefon.

0523 - 65 12 12

Ask questions about the corona virus in Somali, English, Arabic or Swedsih. Call Lysekils kommun's service number 0523 - 65 12 12 weekdays: 10.00 - 12.00.

يمكنك الآن طرح أسئلة حول فيروس كورونا باللغة العربية. اتصل بهاتف الخدمة لدينا 0523651212

كل يوم من أيام العمل من الساعة ١٠ الى ١٢

يمكنك طرح أسئلة باللغة العربية والإنجليزية والسويدية

Hada adigu waxaad ku weydiin kartaa af-soomaali su`aalo ku saabsan coronoviruska. Wac tilifoonka adeega ee 0523 - 65 12 12 maalmaha shaqada saacada: 10.30 – 11.30.

Adigu waxaad kaloo ku weydiin kartaa su`aalaha aad rabtid ingiriisi, swedhish iyo af-carabi.

hibo.abdi@lysekil.se

1177

Stay at home for as long as you feel unwell. If your condition gets worse and you are unable to care for yourself at home, please call 1177 for healthcare advice. Do not return to work or school for at least two days after you have recovered. (ENGLISH)

ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل، ﻓﯿُﻤﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﻢ 1177 ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﺼﺤﯿﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﺳوﯾدﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ(. (ARABISKA)

Guriga joog ilaa iyo inta aad dareemayso inaad xanuusanayso. Haddii xaaladaadu sii xumaato oo aanad isku dabari karin daryeelka gaarka ah ee guriga waxaad wici kartaa 1177 si loo helo talo-bixinta daryeelka bukaanka (kuna qoran Iswiidhish iyo Ingiriisi). (SOMALISKA)

تا زمانی که خود را مریض احساس می نمایید، در منزل باقی بمانید. اگر حالت تان بدتر شود و نتوانید از خود در منزل مراقبت نمایید، می توانید به شماره تیلفون 1177 برای دریافت مشوره های درمانی، زنگ بزنید (به سویدنی و انگلیسی). (DARI)

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮدن دارﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ در ﺧﺎﻧﮫ از ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره "ﭘﺰﺷﮑﯽ" ) ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺳﻮﺋﺪی( ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ۱۱۷۷ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. (PERSISKA)

ሓሚምካ ክሳብ ዝተሰመዓካ፡ ኣብ ገዛ ኹን ወይ ትረፍ። ሕማምካ እንተ በርቲዑካን ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ጽሬት ነብስኻ ክትሕሉ እንተ ዘይኪኢልካ፡ ሕክምናውን ክንክናውን ምኽሪ መታን ክትረክብ 1177 ደውል (ብሽወደንኛን እንግሊዝኛን)። (TIGRINJA)

113 13

Wac tilifoonkan 113 13 hadii aad su`aalo guud qabtid oo ku saabsan covid-19

Hada qofkii raba inuu weydiiyo su`aalo guud oo ku saabsan covid-19 waxaad wici kartaa lambarka tilifoonka macluumaadka qaranka 113 13.
Adeegan ayaa diyaar ah xili kasta (habeen iyo maalin) inta lagu gudo jiro maalmaha sanadka.

اﺗﺻل ﺑﺎﻟرﻗم ١١٣١٣اذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣول ﻓﯾروس ﻛورﻧﺎ
اﻵن ﯾﻣﻛن ﻷي ﺷﺧص ﯾرﯾد طرح أﺳﺋﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣول ﻓﯾروس ﻛورﻧﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﺑرﻗم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوطﻧﻲ ١١٣١٣ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ طوال اﻟﻌﺎم