Translate site

Translate

Meny

Resultat och jämförelser

För att mäta en kommuns resultat ur ett kvalitetsperspektiv används en stor mängd nyckeltal. Att jämföra och analysera nyckeltal ger kunskap som kan bidra till förbättringar och verksamhetsutveckling.

Kolada

Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner är föreningens medlemmar.

I Kolada finns nyckeltal om:

 • Befolkning
 • Ekonomi
 • Personal
 • Hälso- och sjukvård
 • Individ- och familjeomsorg
 • Infrastruktur mm
 • Kultur och fritid
 • Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
 • Regional utveckling
 • Barn och utbildning

Kolada redovisar nyckeltal som kan användas i kommunens analyser och jämförelser.

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning

Lysekils kommun deltar varje år i Statistiska centralbyråns (SCB:s ) medborgarundersökning som visar hur invånarna ser på kommunen och på kommunens tjänster.

Medborgarundersökningen är uppdelad i tre delar

 • Medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index (NRI)
 • Medborgarnas syn på kommunens verksamheter, Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
 • Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Nedan finns en länk till Lysekils kommuns senaste resultat i medborgarundersökningen.