Translate site

Translate

Meny

Ekonomi och budget

Lysekils kommuns budget är en plan över ett års intäkter och kostnader.
Den utgör ett viktigt verktyg och styrinstrument för att hushålla med kommunens begränsade resurser. I budgeten pekas kommunens viktigaste utvecklingsområden ut.

Budget 2020

Budget 2020 har justerats efter kommunfullmäktiges beslut i juni 2019.

En omorganisation har genomförts och arbetslivsförvaltningen har bildats med enheter från kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden, vilket innebär att dessa budgetbelopp är förändrade. Internt inom socialnämnden har också avdelningar och enheter omorganiserats, bland annat har avdelningen individ- och familjeomsorgen splittrats, vilket innebär att budgetbeloppet avviker från junibeslutet. Det som nu särredovisas är institutionsplaceringar för barn och unga, HVB/SIS placeringar. Kommunfullmäktige beslutade att särskilt följa dessa kostnader och i junibeslutet förstärktes den budgeten med 4,0 mnkr. Under hösten väcktes ett nytt ärende från socialnämnden och kommunfullmäktige beslutade att tillskjuta ytterligare 9,5 mnkr till den verksamheten inom socialnämnden, KF 2019-12-11 § 240.

Nämndernas budgetramar har också justerats med löneavtal, prisindex, kapitaltjänstkostnader, internränta och förändring av personalomkostnad.

De justerade ramarna är enligt nedan:

Skriv tabellbeskrivning här

Ramar 2020

mnkr

Socialnämnden

390,9

Varav socialnämnden exkl. Institutionsplaceringar HVB/SIS

371,0

Varav socialnämnden Institutionsplaceringar HVB/SIS

19,9

Utbildningsnämnden

399,7

Varav utbildningsförvaltningen

355,5

Varav arbetslivsförvaltningen

44,2

Kommunstyrelsen

71,0

Samhällsbyggnadsnämnden

46,7

Miljönämnden

2,1

Kommungemensamt inkl. finans

921,8

Budgeterat resultat 2020

11,4

Budgethandlingen är inte justerad i enlighet med ovan.

Investeringsbudgeten utökades med 18,4 mnkr och uppgår 2020 till 69,7 mnkr, vid fullmäktigemötet 2019-12-11 § 238.

Utvecklingsområden och mål

  • Barn och unga är vår framtid
  • Vi utvecklas genom lärande
  • Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
  • Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
  • Vi tar ansvar för miljön

Läs mer om inriktning och mål kopplat till utvecklingsområdena i länken nedan Budget 2020.

Implementera Agenda 2030 i kommunens verksamheter

FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030 - som omfattar såväl den ekologiska som de ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbarhet. Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av de globala målen vilket förutsätter engagemang från samtliga samhällssektorer. I Lysekils kommun har under 2019 en nulägesanalys av hållbarhetsarbetet utifrån de globala målen påbörjats liksom insatser för att höja kunskapen om dem i verksamheten. Detta arbete ska intensifieras under 2020 och för att förstärka arbetet med det ekologiska perspektivet tillförs kommunstyrelsen 0,5 mnkr för en tjänst som miljö- och klimatstrateg.

Avsätt resurser till heltidsresan

Samtliga nämnder ska avsätta erforderliga resurser för att kunna erbjuda heltidstjänster till dem som omfattas av avtalet om s.k. heltidsresan med fackförbundet Kommunal.

Digitalisera i kommunens verksamheter

I samverkan med Sotenäs och Munkedals kommuner har en digital agenda antagits vilken anger en inriktning för att genom digitalisering utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten och därigenom också stöd och service till medborgarna. Arbetet med att förbättra och förenkla processer genom digitalisering och införande av e-tjänster ska prioriteras i samtliga verksamheter.

Etablera en kulturskola

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att utvidga musikskolan till en kulturskola. Statsbidraget till denna verksamhet har återinförts. Det som krävs är ytterligare en eller flera grenar förutom musik och dans som finns idag, det kan till exempel vara drama eller konst.

Utred förutsättningarna för en ungdoms- och vuxencentral – ”Ungvux”

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga berörda nämnder och externa samverkansaktörer utreda förutsättningarna för att etablera en ungdoms- och vuxencentral i Lysekils kommun. Syftet är att genom samlade resurser erbjuda tillgängliga och tidiga insatser vid psykisk ohälsa och/eller missbruk för såväl unga som vuxna. Goda förebilder finns i flera andra kommuner.

Vänd trenden för placeringar av barn och unga

Socialnämnden får i uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för att minska antalet placeringar av barn och unga. Lysekils kommun har i förhållande till sin storlek många ärenden och därmed relativt sett höga kostnader avseende placeringar av barn och ungdomar i familjehem eller HVB-hem. Antalet placeringar ökade kraftigt under 2018 och denna trend måste vändas.

Strukturella åtgärder för att möta framtiden

Lysekils kommun står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar som medför ökade behov liksom ökade krav på de välfärdstjänster som kommunen levererar ska hanteras med en ekonomi som inte utvecklas i samma omfattning. Ett arbete med att ta fram åtgärder för strukturella förändringar av kommunens verksamheter som leder till att vi använder våra gemensamma resurser på ett klokt sätt behöver därför genomföras. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på sådana åtgärder som ska innefatta även de helägda bolagen samt behov av framtida investeringar. Arbetet ska ta sikte på åtgärder såväl i närtid som i ett långsiktigt perspektiv – Lysekil 2050.