Translate site

Translate

Meny

Skicka förslag

Med våra kommuninvånares hjälp kan vi se till att göra Lysekil ännu bättre. Vi vill därför att du lämnar in dina medborgarförslag, ställer frågor och diskuterar saker med oss!

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Lysekils kommun har rätt att lämna medborgarförslag. Detta innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund, som saknar rösträtt, får lämna in förslag. Medborgarförslag kan inte väckas av föreningar, företag, sammanslutningar, råd eller andra organisationer.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslaget ska  kunna bidra till bättre eller mer kostnadseffektiva lösningar på olika frågor eller sakförhållanden, och som tidigare inte hanterats av kommunfullmäktige, samt som uttryckligen ryms inom den kommunala kompetensen.

Däremot behandlas inte förslag som har med myndighetsutövning och enskilda personer att göra, t ex socialbidrag och bygglov. Ej heller förslag med odemokratisk eller rasistisk innebörd behandlas.Tänk på att ämnen av olika slag inte kan tas upp i samma medborgarförslag och att innehållet utformas till ett konkret förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Det går bra att skriva ut ditt medborgarförslag på ett vanligt papper. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

Medborgarförslaget lämnas eller skickas till Lysekils kommun. Förslaget kan även lämnas till kommunfullmäktiges presidium i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Adress och telefonnummer hittar ni överst på sidan under kontakt.

Hur behandlas mitt medborgarförslag?

Medborgarförslaget remitteras till berörd nämnd och ska beredas så att kommunfullmäktige eller berörd nämnd kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts. När beslut i kommunfullmäktige ska fattas ska förslagsställaren underrättas och denne har rätt att yttra sig i kommunfullmäktige. Medborgarförslaget behandlas inte alls om ett likadant förslag behandlats i kommunen de senaste två åren.

Blir mitt medborgarförslag offentligt?

Ett medborgarförslag som skickas in till kommunen blir en allmän handling. Det registreras (diarieförs) i kommunens diarium. Då ett förslag oftast inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter blir handlingen offentlig.