Translate site

Translate

Meny

Politik och Demokrati

Människor som pratar demokrati

Förtroendevalda politiker fattar beslut om kommunens utveckling och verksamhet. Förvaltningarnas uppgift är att se till att politikernas beslut blir verklighet.

Politikerna styr kommunens arbete via kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna.  För att du som invånare ska kunna se vilka frågor som är aktuella på de politiska mötena finns kallelser och protokoll framtagna.

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten. Enligt lag måste kommunen dessutom informera sina kommunmedlemmar om tid och plats för dessa sammanträden. Fullmäktige får dock besluta att överläggningen i ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar.

Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden

Huvudprincipen i kommunallagen är att kommunstyrelsen och nämndernas sammanträden ska hållas bakom stängda dörrar. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen och övriga nämnder själva få ta beslut om öppna sammanträden. Vilket man också har.

Enligt kommunallagen kap 6 § 25 ska sammanträden alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden

  • Som avser myndighetsutövning
  • I vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden

Möjligheten att hålla öppna sammanträden gäller endast själva nämndsmötet, inte utskottssammanträden, presidiemöten eller beredningar.

Vad innebär öppna sammanträden

Ett öppet sammanträde innebär att allmänheten kan komma och lyssna på kommunstyrelsens eller nämndens överläggningar och beslut. En besökare har däremot inte rätt att yttra sig vid sammanträdena.

Ordförande har alltid möjlighet att besluta om ett ärende ska hållas inom stängda dörrar samt ansvarar för ordningen vid sammanträdena. Ordförande får avvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.