Translate site

Translate

Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-19

Paragrafer

79-81

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-20

Datum då anslaget tas ned

2021-05-12

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen