Meny

Protokoll från socialnämnden 2019-11-26 - omedelbar justering

Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Paragrafer

158-159

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-27

Datum då anslaget tas ned

2019-12--19

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen