Translate site

Translate

Meny

Bokslutsresultat för Lysekils kommun

Lysekils kommun redovisar positivt resultat på 47.5 miljoner kronor för 2020.

I det preliminära bokslutet redovisar Lysekils kommun ett positivt resultat på 47,5 miljoner kronor för 2020 i det preliminära bokslutet.

Detta kan jämföras med ett budgeterat resultat på 11,4 miljoner kronor och föregående års resultat på 13,5 miljoner kronor.

Verksamheternas nettobalans

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 0,3 procent och intäkterna med 4,0 procent, vilket i likhet med föregående år innebär en förbättrad balans mellan kostnads- och intäktsutvecklingen. Vidare har kommunens soliditet förbättrats med 7,4 procentenheter jämfört med 2019 och uppgår nu till 3,7 procent inklusive pensionsförpliktelser.

Statlig kompensation

Staten har kompenserat kommunerna för extrakostnader till följd av Coronapandemin.

De generella statsbidragen har ökat, kommunen har fått kompensation för sjuklöner samt har haft möjligheten att söka bidrag från Socialstyrelsen för extrakostnader inom bland annat äldreomsorgen. Året har varit präglat av Covid-19 och påverkat kommunens arbete både internt och externt.

Alla förvaltningar har varit påverkade av pandemin och övergripande insatser har samordnats av kommunstyrelseförvaltningen. Verksamheterna har tagit del av den statliga kompensationen för kostnader kopplade till Covid-19.

Investeringsvolym

Den totala investeringsvolymen var 60,8 mnkr att jämföra med budgeterad investeringsutrymme om 82,9 miljoner kronor. Under 2019 var investeringsvolymen 47,4 miljoner kronor.

Flera investeringar som skulle slutföras 2020 fortsätter 2021 till följd av bland annat försenade leveranser. Kommunen har ökat investeringsvolymen i byggnader, kajer och bryggor, vilket kommer att ha en påverkan på de kommande åren. Med fokus på anpassning till de ekonomiska förutsättningarna

Nämnderna visar överlag positivt resultat

Nämnderna har överlag positiva resultat eller mindre negativa avvikelser. Under året har bland annat utbetalning av ekonomiskt bistånd redovisat en negativ prognos. Att arbeta för att så många som möjligt har en sysselsättning som ger egenförsörjning är viktigt i framtiden.

- Med 2020 till ända kan vi redovisa ytterligare ett år med ekonomiskt starka resultat. Under en följd av år har vi lyckats stärka kommunens ekonomi. Det får nästan ses som en historisk händelse att Lysekils kommun nu har en ekonomisk soliditet som är positiv.

- Vi ser dock att kommunerna har ekonomiska utmaningar framför sig med en återgång till ett normalläge efter pandemin som kan få kostnader att öka snabbare än intäkterna. Stora investeringar som vi planerar för kommer att påverka vår kommun positivt men ställer också krav på att vi har kontroll på vår ekonomi och fortsätter utveckla våra verksamheter i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna, säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson.

Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. De kommunala bolagens bokslut är i dagsläget inte klara.

Mer information

Ta gärna del av den bokslutsinformation som är sammanställd av ekonomiavdelningen.

Sammanställningen ger en mer fördjupad bild av Lysekils kommuns preliminära bokslutsresultat.

Kommunfullmäktige fattar beslut om årsredovisningen i april.