Meny

Medborgardialogen i full gång

Nu är dialogteamet i full gång. Under veckan har vi mött många engagerade medborgare för att få deras synpunkter och tankar på tryggheten i Lysekils kommun. Du kan också vara med och påverka!

Medborgardialog för utveckling och hållbarhet

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Syftet med att arbeta med medborgardialog är att det ska leda till nytta för alla som bor, verkar i eller har någon annan koppling till Lysekils kommun. Det handlar om att ta tillvara medborgarnas kunskaper om de lokala förutsättningar och skapa kunskap om hur de gemensamma resurserna används
på bästa sätt för att nå samhällsmålen och en hållbar utveckling. 

Dialoger påbörjade under vecka 40

Dialogteamet består av tjänstepersoner som på olika sätt kontaktar eller kontaktas av medborgare i kommunen. Genom samtal samlas information in om hur medborgarna upplever tryggheten i kommunen. Dialogteamet är personer som till vardags arbetar med helt andra frågor och deras uppgift är att förhålla sig neutrala i dialogen.

Under veckan har flertalet dialoger genomförts och teamet har samlat in många värdefulla tankar och synpunkter hittills. Arbetet fortsätter fram till slutet av december, och i januari sammanställs en rapport med de insamlade synpunkterna. Rapporten blir ett underlag för arbetsgrupperna att jobba vidare med under våren 2021.

Vill du vara med?

Vi vill gärna att du är med och påverkar utvecklingen i kommunen. Vi behöver din kunskap och dina synpunkter.

Vill du vara med i vår medborgardialog? Ta kontakt med vårt dialogteam via mail på medborgardialog@lysekil.se eller via Kontaktcenter på 0523 - 61 30 00.

En del av kommunens förstärkta trygghetsarbete

Att samla in synpunkter och tankar från de som bor och verkar i Lysekils kommun i medborgardialogsarbete är en del i det förstärkta trygghetsarbetet.

Kommunens förstärkta trygghetsarbete påbörjades under våren 2020. Detta efter en eskalerande oro i kommunen, som bland annat lett till allvarliga händelser i centrala Lysekil den senaste tiden, har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet. Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle.

Arbetet sker inom ramen för det som är kommunens uppdrag och befogenheter. Ingripanden vid pågående brottslighet är polisens ansvar.

Förstärkt trygghetsarbete

Åtgärder för intensifierat trygghetsarbete