E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Medborgardialog en del av trygghetsarbetet

Under hösten kommer medborgardialog bidra till trygghetsarbetet i ett samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) där Lysekils kommun valts ut som en av fyra kommuner i Sverige.

Under våren valdes Lysekils kommun ut för att bli en av fyra pilotkommuner inom Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, arbete med utveckling av metoden medborgardialog inom komplexa samhällsfrågor.

Lysekils kommun kommer att utveckla medborgardialog som en metod i arbetet med trygghetsfrågorna i kommunen. Trygghet är ett prioriterat område och där kommer medborgardialog utgöra en del i underlaget för arbetet.

I början av hösten inleds den praktiska fasen med dialogerna.

Vad är medborgardialog?

Medborgardialog kan beskrivas som ett verktyg för engagemang och synpunkter från människor som befinner sig i kommunen. Dialog är ett samtal mellan två eller flera människor.

Medborgardialog fördjupar och utvecklar demokratin genom medborgarnas synpunkter på aktuella frågor. Dialogen låter de förtroendevalda lyssna av opinioner och förslag.

Medborgardialogen är också en möjlighet till inflytande även mellan valen.

Beslutet om att välja medborgardialog tas alltid av de förtroendevalda. Förslag om ämnen för medborgardialog kan komma från förtroendevalda, kommunens tjänstemän eller medborgare via exempelvis ett medborgarförslag.

Vad är syftet med medborgardialog?

Medborgardialog har två huvudsyften: dels ska medborgarna få inflytande över de frågor dialogen gälleroch dels ska de förtroendevalda få ett breddat underlag inför beslut.

Fler och fler kommuner och landsting har fattat beslut om att arbeta systematiskt med medborgardialog i sina processer.

Bakgrunden till detta är de utmaningar som vårt demokratiska samhälle står inför såsom globalisering, migration, urbanisering och en allt snabbare teknikutveckling. Detta påverkar människors värderingar, handlande och syn på det demokratiska samhälle de lever i. De ställer också allt större krav på att vara delaktig i utvecklingen av det lokala samhälle de lever i.

Detta förändrar kommuners sätt att styra och fatta beslut, makten finns på ett nytt sätt överallt. Det finns därför behov av att skapa större möjligheter för medborgarna att delta i samhällsutvecklingen med syfte att:

  • Få större kunskap om medborgarnas behov, värderingar och åsikter om det lokala samhället de lever i.
  • Få större kunskap om medborgarnas behov som användare eller blivande användare av de tjänster som kommuner och landsting ansvarar för att tillhandahålla.
  • Skapa förutsättningar för att även de som normalt inte kommer till tals ges en röst.
  • Skapa förståelse för prioriteringar mellan olika verksamheter, kvalitetsnivåer och vad demografiska förändringar innebär.
  • Stärka sammanhållningen i samhället för att skapa social och demokratisk hållbarhet.

(www.skr.se Länk till annan webbplats.)

Stöd från Regeringen

SKR har tilldelats 1,4 miljoner kronor av regeringen för att fortsätta stärka kommuners och regioners medborgardialog i komplexa frågor.

I de projekt som SKL har genomfört under åren 2016 - 2019 har modellen för medborgardialog i komplexa frågor visat sig ge effekt. Det har lett till ett ökat förtroende och att medborgare tillsammans med förtroendevalda och tjänstepersoner har funnit lösningar på problem som upplevs i det lokala samhället.

Kommunens förstärkta trygghetsarbete

Trygghetsvärdarnas arbete är en del i kommunens förstärkta trygghetsarbete.

Efter en eskalerande oro i kommunen, som bland annat lett till allvarliga händelser i centrala Lysekil den senaste tiden, har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet. Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle.

Arbetet sker inom ramen för det som är kommunens uppdrag och befogenheter. Ingripanden vid pågående brottslighet är polisens ansvar.

Inriktningsbeslut kring förstärkt trygghetsarbete

Åtgärder för intensifierat trygghetsarbete