Meny

Trygg i Lysekils kommun

Pusselbitar i metall och en hand.

Trygghetsgruppen informerar om det pågående arbetet och ger brottsförebyggande råd och tips.

Denna information är en del i den trygghetsfrämjande arbetsmetoden ”Effektiv samordning för trygghet ” (EST). Med hjälp av metoden inhämtar trygghetsgruppen löpande information – från Lysekils kommuns verksamheter och Polisen – kring trygghet och brott samt prioriterar områden för olika insatser. Läs gärna mer om metoden på kommunens hemsida Effektiv samordning för trygghet Öppnas i nytt fönster..

Målet är att öka informationen om Lysekils kommuns trygghetsarbete och ge tips och råd i vardagen. Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta trygghetsgruppen via trygghetsgruppen@lysekil.se.

Om trygghetsläget just nu

Allmänt

Hösten 2019

Under hösten 2019 rapporterade kommunens verksamheter återkommande om att det varit lugnt och tryggt i verksamheterna och polisens statistik över anmälda brott i Lysekils kommun speglade deras rapporter då den statistiken gick ner. Från vecka 45 och framåt kunde däremot en förändring i fel riktning börja ses. Det handlade om en ökad oro inom kommunens verksamheter och i lokalsamhället i stort på grund av barn och ungdomar som begick kriminella handlingar. De kriminella handlingarna utgjordes främst av skadegörelse genom stenkastning. Utöver denna skadegörelse innebar även rånet mot en butik i centrala Lysekil till en ökad allmän oro hos butiksinnehavare och kommuninvånare.

En utmaning för rättsvårdande och stödjande myndigheter som uppmärksammades under hösten var avsaknaden av signalements- och individuppgifter kring de brottsaktiva personerna. Vikten av att verksamheter och kommuninvånare tar sig tid att tipsa och larma polis och socialtjänst om de uppgifter man eventuellt har förmedlades via webb och sociala medier.

Under andra halvan av december 2019 uppstod allvarliga oroligheter kring Kronbergsgatorna i centrala Lysekil. Med anledning av dessa genomfördes ett riktat arbete från kommunens förvaltningar och i synnerhet socialförvaltningen för att komma tillrätta med problemen.

Våren 2020

Årets första månader innebar en lugnare period, med några händelser som undantag. Vidare under inledningen av 2020 rapporterade Polismyndigheten om en ökad sociala oro i hela Region Väst som en sannolik effekt av Covid-19.

Lokalt i Lysekils kommun började den sociala oron eskalera i maj månad. Det handlade återigen om en ökad oro inom kommunens verksamheter och i lokalsamhället i stort på grund av barn och ungdomar som begick kriminella handlingar.

Efter allvarliga händelser i centrala Lysekil i början på juni, som var helt oacceptabla, konstaterades att vi behövde ta ett tydligare grepp kring situationen och säkerställa att vi gjorde allt vad vi kunde för att vidmakthålla kontrollen av det offentliga rummet. Den 9 juni beslutade kommundirektören att intensifiera trygghetsarbetet och sammankallade nyckelfunktioner. Den 10 juni samlades kommunstyrelsen för sammanträde och där beslutades även att ett åtgärdspaket skulle tas fram.

Inriktningsbeslut

Den 11 juni formulerade kommundirektören ett inriktningsbeslut som utgör utgångspunkten för det gemensamma trygghetsarbetet i alla kommunens verksamheter:

Öka tryggheten och minska brottsligheten genom att:

 • Vara närvarande på de platser där unga befinner sig på kvällar och helger.
 • Kartlägga och kontakta samtliga individer som är direkt och indirekt involverade.
 • Tillhandahålla en kontaktpunkt för allmänheten även på kvällar och helger.
 • Ökad kommunikation internt och externt.

Förhållningssätt

 • Arbeta offensivt och uppsökande.
 • Vara inkluderande, kravställande och uppföljande gentemot personal och individer.

En strategi lades fram för det långsiktiga trygghetsarbetet som ni kan läsa mer om på kommunens webbplats.

Ytterligare formulerades ett åtgärdspaket för att skapa en väg framåt på kort sikt och förenlig med den mer långsiktiga strategin.

Vägen framåt – insatser på kort sikt

Samordnande ledningsfunktion inrättas

 • En samordnande ledningsfunktion direkt underställd kommundirektören inrättas med uppdrag att leda och koordinera arbetet som bedrivs i enlighet med inriktningsbeslut, strategier och insatser på kort sikt. Inom förvaltningen kommer täta lägesuppföljningar att genomföras.

Insatser på individnivå

 • Kartlägga och kontakta samtliga individer som är direkt och indirekt involverade i de sammanhang som bidrar till den sociala oron. Motsvarande SSPF (Samverkan skola, socialtjänst polis och fritid) ska skapas för att bedriva riktat arbete med de lägre åldersgrupperna. SSPF-forumet handlar om individrelaterat arbete.

Ökad samverkan med civilsamhället

 • Föreningsutvecklaren riktar sig till föreningar/civilsamhälle med ett tydligt samhällsintresse för att få deras medverkan till en positiv utveckling. Ge föreningarna incitament att genomföra aktiviteter för att få in fler framtida medlemmar samt aktiviteter som handlar om ökad närvaro. Det kan handla både om att trygghetsvandra och/eller att genomföra aktiviteter där ungdomarna få positiva förebilder. De föreningar som engagerar sig kommer att få en ekonomisk ersättning för detta.

Ökad närvaro av vuxna

 • Fältteam med medarbetare från kommunens verksamheter skapas för ökad närvaro av vuxna kvällar och helger. I teamen ska även ingå personer med kulturell och språklig kompetens avseende målgrupperna som kan fungera som positiva förebilder. Teamen kan kompletteras genom utvecklingsanställningar inom arbetslivsförvaltningen.
 • Bemanningen med hamnvärdar utökas under sommaren med fler kompetenser avseende målgruppen.
 • De närmsta veckorna ökas närvaron av vuxna genom väktare (AVARN Security) i centrum och Norra Hamnen.
 • Under midsommarhelgen och från och med vecka 27 kommer polisen att ha en ökad närvaro i Lysekil. Under sommaren förstärks polisen i Bohuslän med 12 poliser i yttre tjänst varav 4 kommer att utgå från Lysekils polisstation.

Ökat deltagande i sommarskola

Gullmarsskolan intensifierar deltagandet av berörda elever till den planerade sommarskolan.

Ökat fokus på den fysiska miljön

Införandet av ”trygghetsapp”, där alla som vistas i kommunen kan rapportera in platser som upplevs som otrygga, tidigareläggs. Den blir utgångspunkt för samhällsbyggnadsförvaltningens ökade fokus på förbättringsåtgärder i den fysiska miljön för ökad trygghet och minskad brottslighet.

Ökad kommunikation internt och externt

 • Prioritera kommunikationen kring trygghetsarbetet både internt och externt – berätta vad som görs. Internt fokusera på kommunens värdegrund – Öppet, enkelt, värdigt -samt vikten av att inte sprida rykten och desinformation.
 • Fältteamet, som kommer att ha ABF Rorkulten som utgångspunkt, kommer att kunna kontaktas kvällstid och helger för nattvandrare/trygghetsvandrare.
 • Informera det civila samhället och medborgarna om den dialogprocess som kommunen kommer att starta med hjälp av externa resurspersoner efter sommaren. ska påbörja ett dialogarbete. Uppmana medborgare, som är intresserade av att medverka, att anmäla sig.

Arbetet med att genomföra åtgärdspaketet är i full gång. Läs gärna och fortsätt att hålla er uppdaterade via nyhetsflödet på kommunens hemsida (www.lysekil.se Länk till annan webbplats.) och Facebook-sida.

Det är fortsatt viktigt att alla förmedlar och berättar vad man ser och hör för att rättsvårdande myndigheter ska ha en bra bild över vad som händer och sker. Av den anledningen finns kontaktvägar noterade längre ned i detta nyhetsblad.

Statistik från Polismyndigheten, genom kommunpolisen, visar att antalet anmälda våldsbrott har sjunkit sedan 2018. Se statistiken längre ner i nyheten.

Larma eller tipsa Polismyndigheten eller verksamheter i Lysekils kommun

Polis

Ring 112 för att larma polisen:

 • om du är eller nyligen varit utsatt för brott – oavsett hur allvarligt brottet är.
 • vid pågående eller nyligen inträffade händelser som innebär fara för liv, egendom eller miljö.
 • om du vet att ett brott kommer att begås, att ett brott pågår eller att ett brott nyligen har skett – oavsett hur allvarligt brottet är.
 • om du varit med om en viltolycka i trafiken.

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

När du ringer 114 14 kommer du till ett röststyrt talsvar. Säg vad ditt ärende är så kopplas du vidare.

Tipsa polisen om brott

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott?

Du som ringer 114 14 för att tipsa polisen kommer först till ett automatiskt talsvar. Använd ordet tips för att komma vidare.

Polisen tar helst emot ditt tips via telefon men det finns även ett webbformulär som du kan använda. Tipset går till registrator i respektive polisregion, och skickas sedan vidare. Använd också formuläret om du har bilder eller annat du vill skicka med.

Webbformulär för tips till Polisen Länk till annan webbplats.

Läs gärna mer på Polisens webbplats om hur man på bästa sätt underrättar dem om viktig information. Länk till annan webbplats.

Lysekils kommun – Socialtjänstens mottagningsteam

Om du inte redan har en pågående kontakt med socialtjänsten, är det till mottagningsteamet du ska vända dig. Teamet består av erfarna socialsekreterare som ger dig råd, stöd och hjälp och lotsar dig rätt.

Det gäller oavsett om du behöver information eller vill göra en ansökan om insatser eller anmälan om oro för att någon annan far illa. Som privatperson kan du göra en anmälan anonymt. Tänk på att inte säga ditt namn om du vill vara anonym.

Du når mottagningsteamet i Lysekils kommun genom att ringa 0523 - 61 34 90 dagtid helgfria vardagar.

Lysekils kommun – Fältteamsresurs

Lysekils kommun har omprioriterat och omfördelat personella resurser för att öka vuxennärvaron ute i samhället. Vi har nu fler fältande funktioner ute under sen eftermiddag och kväll fram till tidig natt under de flesta av veckans dagar. Deras uppdrag är att arbeta uppsökande, kontaktskapande med ett kravställande förhållningssätt i de miljöer där barn och ungdomar vistas.

Allmänheten kan kontakta dessa fältteamsresurser via telefon 072-141 90 01.

Har du frågor, synpunkter eller förslag?

Trygghetsgruppen är en strategisk arbetsgrupp, bestående av säkerhetsstrateg, folkhälsostrateg och integrationsstrateg vars uppgift är att stödja förvaltningarna i deras brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Har du frågor, synpunkter eller förslag gällande kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är du välkommen att kontakta trygghetsgruppen. Se kontaktuppgifter i slutet av nyhetsbrevet.

Prioriterade områden

Under sommarperioden prioriterats fältverksamheternas och Polisens närvaro till nedan nämnda områden.

Centrum, Badhusberget och gatorna där emellan samt Norra hamnen

Förekomst av skadegörelse och ungdomar som uppehåller sig i grupp på återkommande platser, vilket skapar otrygghet. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältresurs, trygghetsvandrare, polis) i syfte att förhindra brott.

Mariedal

Förekomst av tillgreppsbrott, skadegörelse och störande mopedkörning. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältresurs, trygghetsvandrare, polis) i syfte att förhindra brott samt åtgärder i den fysiska miljön för att förhindra obehörig trafik.

Centrala Brastad

Förekomst av olovlig körning samt ungdomssamlingar på specifika platser. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältresurs, polis) i syfte att förhindra brott.

Kommande arbete sommaren/hösten 2020

Under hela sommaren och semesterperioden kommer det intensifierade trygghetsarbetet, som beskrivs i inledningen av detta nyhetsbrev, att fortsätta.

Lysekils kommun har även inlett planeringen av höstens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Det är prioriterat att:

 • inleda medborgardialogarbetet kring trygghet i Lysekils kommun så snart som möjligt efter semesterperioden
 • skapa uthållighet i fältarbetet
 • tillsammans med Polismyndigheten, med utgångspunkt i samverkansavtalet, genomföra riktat trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete utifrån den lokala problembilden.

Trygghetstips sommaren 2020

Ta gärna del av våra trygghetstips nedan så att vi alla kan hjälpas åt att öka tryggheten i Lysekils kommun.

Bli trygghetsvandrare

ABF Rorkulten samordnar trygghetsvandrarna med stöd av Lysekils kommun. Att bli trygghetsvandrare, som är ungefär detsamma som nattvandrare, och vara ute och promenera med andra är ett utmärkt sätt att själv bidra till ökad trygghet för alla.

Trygghetsvandringar med ABF

För mer information kontakta Anders Nilsson, ABF på 073-501 11 28.

Starta Grannsamverkan

Gå gärna in på webbplatsen www.samverkanmotbrott.se för att läsa mer om vad grannsamverkan är och hur man går tillväga. Vid frågor eller intresse, kontakta kommunpolis Dan Carlsson via 114 14.

Starta Båtsamverkan

Gå gärna in på webbplatsen www.larmtjanst.se Länk till annan webbplats. för att läsa mer om vad båtsamverkan är och hur man går tillväga. Vid frågor eller intresse, kontakta polisinspektör Thomas Andersson, samordnare för båtsamverkan i Fyrbodal, via 114 14.

112-appen

SOS Alarm har nyligen lanserat en ny app som du kan ladda ner på din smarta telefon. Den kallas helt sonika för 112-appen. Genom den vill SOS Alarm öka tryggheten och snabbt och effektivt sprida viktig information till allmänheten.

Med hjälp av 112-appen kan du:

 • få information om olyckor som sker närheten
 • ta emot VMA (viktigt meddelande till allmänheten) och annan liknande krisinformation
 • få mer kunskap om trygghet och säkerhet genom kristips, instruktionsfilmer med mera
 • lära dig om andra viktiga telefonnummer, exempelvis till Polisen och 1177 Vårdguiden.

Du hittar appen i Appstore och Google Play.

Statistik över anmälda brott till Polismyndigheten

Diagram som visar antal anmälda brott 2018 var cirka 880, 2019 cirka 760 och 2020 cirka 750 för perioden vecka 1 till vecka 24.

Figur 1.

Figuren visar antal anmälda våldsbrott, skadegörelse och tillgrepp (perioden v. 1 - v. 24) för åren 2018, 2019 samt 2020. Våldsbrott har minskat sen 2018, skadegörelse har minskat sedan 2018 men ökat något sedan förra året och tillgrepp har ökat något sedan 2018 men minskat något sen 2019.

Figur 2.

Kommentar kring statistiken över anmälda brott

Statistikuppgifterna i diagrammen ovan (figur 1 och figur 2) kommer från de uppgifter som Polismyndigheten, genom kommunpolisen, lämnat i samband med den gemensamma EST-rapporteringen som sker måndagar udda veckor.

Det är ingen orsaksanalys genomförd vilket gör att vi inte har någon uppfattning om anledningen till förändringarna i statistiken, men konstaterar att antalet anmälda våldsbrott har sjunkit sedan 2018.

Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev publiceras i slutet av september.

Vill du ha nyhetsbrevet direkt i din mail? Anmäl då din mailadress till trygghetsgruppen@lysekil.se.

Mer om Effektiv Samordning för Trygghet

Sedan september 2018 har Lysekils kommun, tillsammans med Polisen och andra viktiga aktörer, inlett ett trygghetsfrämjande arbete enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, förkortat EST.

EST bygger på kriminologiska teorier som pekar på faktorer som kan påverka tryggheten. Syftet med EST är att hela tiden prioritera arbetet utifrån en aktuell lägesbild där fokus ligger på tryggheten i det offentliga rummet.

För mer information kontakta:

 • Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg
 • Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg
 • Sanna Lannesjö, integrationsstrateg

trygghetsgruppen@lysekil.se

Telefon: 0523-61 30 00