E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Åtgärder för intensifierat trygghetsarbete

Lysekil.

- De senaste veckornas händelser i centrala Lysekil är helt oacceptabla, därför sätter kommunen nu ytterligare fokus på att motverka den sociala oron, säger kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson.

- Viktigast på kort sikt är att vidmakthålla kontrollen över det offentliga rummet. I Lysekil ska vi kunna känna oss trygga på gator och torg, i parker och andra platser som är till för oss alla. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett antal åtgärder för ett intensifierat trygghetsarbete som du kan läsa om nedan. Det handlar till del om kortsiktiga insatser, men framförallt måste vi vara uthålliga och använda metoder som långsiktigt kan förändra situationen. Det är viktigt att alla aktörer i Lysekil, kommun, polis, civilsamhälle och medborgare arbetar gemensamt, säger Jan-Olof Johansson.

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen, som bland annat lett till allvarliga händelser i centrala Lysekil den senaste tiden, har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle.

Arbetet sker inom ramen för det som är kommunens uppdrag och befogenheter. Ingripanden vid pågående brottslighet är polisens ansvar.

Inriktningsbeslut

Utgångspunkten för trygghetsarbetet i alla kommunens verksamheter är kommundirektörens inriktningsbeslut för det gemensamma arbetet:

Öka tryggheten och minska brottsligheten genom att:

 • Vara närvarande på de platser där unga befinner sig på kvällar och helger.
 • Kartlägga och kontakta samtliga individer som är direkt och indirekt involverade.
 • Tillhandahålla en kontaktpunkt för allmänheten även på kvällar och helger.
 • Ökad kommunikation internt och externt.

Förhållningssätt:

 • Arbeta offensivt och uppsökande.
 • Vara inkluderande, kravställande och uppföljande gentemot personal och individer.

Vägen framåt - strategier

Att öka tryggheten och bryta trenden med en eskalerande social oro är ett långsiktigt arbete. Grundläggande för detta är att kommunen bedriver en väl fungerande verksamhet inom förskola, skola, fritid och socialtjänst.

Vidare bedrivs ett omfattande arbete med trygghetsskapande insatser, till exempel EST (Effektiv Samordning av Trygghetsarbetet). Utöver detta har kommunen följande strategier för arbetet:

 • Involvera det civila samhället och genomföra en inventering av hur situationen upplevs och inom vilka områden man kan tänka sig att hjälpa till att för att stabilisera läget (näringsidkare, hyresgästföreningar, idrottsrörelsen med flera. Syftet är att mobilisera Lysekils civila och kollektiva förmåga till att vidmakthålla kontroll över det offentliga rummet - att stärka den institutionella förmågan hos berörda aktörer.
 • Ökad vuxennärvaro genom trygghetsvandringar av personer som redan fungerar som någon slags förebilder för ungdomar och som därmed har utrymme och förmåga att uppträda respektfullt. Det kan vara lärare, tränare från idrottsföreningar, fältassistenter, fritidsledare och föreningsaktiva medborgare (föräldragrupper) i bostadsområden.
 • Skapa feriejobb och fritidsaktiviteter. Visa ungdomarna att kommunen bryr sig och vill bygga tillsammans med dem för att tillvarata deras livschanser och visa hur människor kan samspela med varandra. Försöka blanda ungdomar med olika kulturell bakgrund i de olika arbetslagen och fritidsaktiviteterna. Involvera bostadsbolaget i att erbjuda feriejobb för att på olika sätt öka ungdomars delaktighet och ansvarskänsla i utsatta bostadsområden. Använda feriejobben till att rekrytera ungdomar för mer långsiktig anställning i kommunal verksamhet. Aktivera övriga aktörer som är verksamma inom kommunens organ för platssamverkan.
 • Aktivera en kontaktväg in till kommunen dit människor kan vända sig med frågor avseende social oro. Försöka att få till stånd telefonkedjor med personer som är aktiva i trygghetsvandringar för att snabbt kunna mobilisera till insatser. Öka kommunikationen via sociala media för att snabbt kunna ge korrekt information om vad som händer och vad som görs i syfte att förhindra ryktesspridning.
 • Undersöka, exempelvis med hjälp av föreningar, befintliga kontaktytor för att skapa grupper för samtal med och stöd till föräldrar i berörda områden. För många nyanlända finns problem med att upprätthålla sedvanlig auktoritet i nya miljöer där de inte känner till sedvanor och där barn ofta utnyttjar olika förekommande myter för att öka sin egen frihetsgrad.
 • Med hjälp av externa resurspersoner genomföra ett dialogarbete där olika grupper ska få komma till tals för att formulera problem och framföra synpunkter på hur trivsel och trygghet ska kunna öka. Inom ramen för detta arbete kommer det även att föras samtal, med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), om hur ett nytt lokalt samhällskontrakt kan upprättas där kommunen tillsammans med medborgarna (i bemärkelsen de som bor, arbetar eller långvarigt vistas på platsen) inom gällande lagstiftning och med hänsyn till olika värdegrunder definierar vilka rättigheter och skyldigheter som ska gälla i kommunen.

Vägen framåt - insatser på kort sikt

Samordnande ledningsfunktion inrättas

 • En samordnande ledningsfunktion direkt underställd kommundirektören inrättas med uppdrag att leda och koordinera arbetet som bedrivs i enlighet med inriktningsbeslut, strategier och insatser på kort sikt. Inom förvaltningen kommer täta lägesuppföljningar att genomföras.

Insatser på individnivå

 • Kartlägga och kontakta samtliga individer som är direkt och indirekt involverade i de sammanhang som bidrar till den sociala oron. Motsvarande SSPF (Samverkan skola, socialtjänst polis och fritid) ska skapas för att bedriva riktat arbete med de lägre åldersgrupperna. SSPF-forumet handlar om individrelaterat arbete.

Ökad samverkan med civilsamhället

 • Föreningsutvecklaren riktar sig till föreningar/civilsamhälle med ett tydligt samhällsintresse för att få deras medverkan till en positiv utveckling. Ge föreningarna incitament att genomföra aktiviteter för att få in fler framtida medlemmar samt aktiviteter som handlar om ökad närvaro. Det kan handla både om att trygghetsvandra och/eller att genomföra aktiviteter där ungdomarna få positiva förebilder. De föreningar som engagerar sig kommer att få en ekonomisk ersättning för detta.

Ökad närvaro av vuxna

 • Fältteam med medarbetare från kommunens verksamheter skapas för ökad närvaro av vuxna kvällar och helger. I teamen ska även ingå personer med kulturell och språklig kompetens avseende målgrupperna som kan fungera som positiva förebilder. Teamen kan kompletteras genom utvecklingsanställningar inom arbetslivsförvaltningen.
 • Bemanningen med hamnvärdar utökas under sommaren med fler kompetenser avseende målgruppen.
 • De närmsta veckorna ökas närvaron av vuxna genom väktare (AVARN Security) i centrum och Norra Hamnen.
 • Under midsommarhelgen och från och med vecka 27 kommer polisen att ha en ökad närvaro i Lysekil. Under sommaren förstärks polisen i Bohuslän med 12 poliser i yttre tjänst varav 4 kommer att utgå från Lysekils polisstation.

Ökat deltagande i sommarskola

Gullmarsskolan intensifierar deltagandet av berörda elever till den planerade sommarskolan.

Ökat fokus på den fysiska miljön

Införandet av ”trygghetsapp”, där alla som vistas i kommunen kan rapportera in platser som upplevs som otrygga, tidigareläggs. Den blir utgångspunkt för samhällsbyggnadsförvaltningens ökade fokus på förbättringsåtgärder i den fysiska miljön för ökad trygghet och minskad brottslighet.

Ökad kommunikation internt och externt

 • Prioritera kommunikationen kring trygghetsarbetet både internt och externt – berätta vad som görs. Internt fokusera på kommunens värdegrund – Öppet, enkelt, värdigt -samt vikten av att inte sprida rykten och desinformation.
 • Fältteamet, som kommer att ha ABF Rorkulten som utgångspunkt, kommer att kunna kontaktas kvällstid och helger för nattvandrare/trygghetsvandrare.
 • Informera det civila samhället och medborgarna om den dialogprocess som kommunen kommer att starta med hjälp av externa resurspersoner efter sommaren. ska påbörja ett dialogarbete. Uppmana medborgare, som är intresserade av att medverka, att anmäla sig.

Lysekil 2020-06-15

Leif Schöndell
Kommundirektör