E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Intensifierat trygghetsarbete

Stadsparken i Lysekil.

Efter allvarliga händelser i centrala Lysekil har kommunen under veckan intensifierat trygghetsarbetet.

Med anledning av den eskalerande sociala oron, som vi alla uppmärksammat den senaste tiden och som är helt oacceptabel, har kommunen under veckan intensifierat trygghetsarbetet.

Efter helgens och måndagens allvarliga händelser i centrala Lysekil konstaterades att vi behöver ta ett tydligare grepp kring situationen och säkerställa att vi gör allt vad vi kan för att återta kontrollen av det offentliga rummet.

Sammankallade nyckelfunktioner

I tisdags beslutade kommundirektören därför att sammankalla medarbetare med nyckelfunktioner inom främst socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kommunstyrelsen för en lägesrapportering och för att delge direktiv i det fortsatta arbetet framåt. Vid mötet deltog även freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson som följeforskar på Lysekils kommuns arbete med trygghet som en komplex samhällsfråga.

Samma dag kallades även Polismyndigheten till möte torsdag den 11 juni för att skapa en gemensam samordning och inriktning i det gemensamma arbetet framåt.

Inriktningsbeslut

Kommundirektör Leif Schöndell har formulerat följande inriktningsbeslut med anledning av den eskalerande oron:

Öka tryggheten och minska brottsligheten genom att:

  • Vara närvarande på de platser där unga befinner sig på kvällar och helger
  • Kartlägga och kontakta samtliga individer som är direkt och indirekt involverade
  • Tillhandahålla en kontaktpunkt för allmänheten även på kvällar och helger
  • Ökad kommunikation internt och externt

Förhållningssätt:

  • Arbeta offensivt och uppsökande
  • Vara inkluderande, kravställande och uppföljande gentemot personal och individer

Uppdrag

Förvaltningarna har fått uppdrag av olika slag i enlighet med inriktningsbeslutet som samtliga ska återrapporteras och följas upp under nästa vecka.

Vi kommer att fortsätta kommunicera via vår hemsida vad vi gör i denna fråga så att alla som vill kan ta del av arbetet på ett enkelt sätt.

Samverkan med Polismyndigheten

Under torsdagen den 11 juni genomfördes möte med Polismyndigheten där kommunen delgav förvaltningarnas lägesrapporter och redogjorde för kommundirektörens inriktningsbeslut. Polismyndigheten bekräftade vår beskrivning av nuläget och var positiva till kommunens inriktningsbeslut.

Polismyndigheten kommer fortsättningsvis att ha ett tydligt fokus på Lysekil och arbeta riktat mot den lokala problembilden och de individer som utgör en del av problembilden.

Vecka 27 inleds en sommarförstärkning med 12 poliser i yttre tjänst varav 4 utgår från Lysekils polisstation.

Dialog fördes även kring Polismyndighetens syn på möjligheten till kamerabevakning på strategiska platser och dialogen kommer att fortsätta.

Åtgärdspaket

I början på nästa vecka kommer ett mer detaljerat åtgärdspaket att presenteras via kommunens webbplats.