Translate site

Translate

Meny

Trygg i Lysekils kommun

Pusselbitar i metall och en hand.

Trygghetsgruppen informerar om det pågående arbetet och ger brottsförebyggande råd och tips.

Denna information är en del i den trygghetsfrämjande arbetsmetoden ”Effektiv samordning för trygghet ” (EST). Med hjälp av metoden inhämtar trygghetsgruppen löpande information – från Lysekils kommuns verksamheter och Polisen – kring trygghet och brott samt prioriterar områden för olika insatser. Läs gärna mer om metoden på kommunens hemsida Effektiv samordning för trygghetöppnas i nytt fönster.

Målet är att öka informationen om Lysekils kommuns trygghetsarbete och ge tips och råd i vardagen. Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta trygghetsgruppen via trygghetsgruppen@lysekil.se.

Om trygghetsläget just nu

Allmänt

Under hösten har kommunens verksamheter återkommande rapporterat om att det varit lugnt och tryggt i verksamheterna och polisens statistik över anmälda brott i Lysekils kommun har speglat deras rapporter då den statistiken har gått ner. De senaste två veckorna, vecka 45 – 46, visar däremot på en förändring i fel riktning.

Nu ser vi en ökad oro inom kommunens verksamheter och i lokalsamhället i stort på grund av barn och ungdomar som begår kriminella handlingar. De kriminella handlingarna utgörs främst av skadegörelse genom stenkastning. Utöver denna skadegörelse har även rånet mot en butik i centrala Lysekil bidragit till en allmän ökad oro hos butiksinnehavare och kommuninvånare.

Kommunen och Polisen ser denna förändring och ökade oro som allvarlig och följer utvecklingen noggrant. En utmaning för rättsvårdande och stödjande myndigheter är avsaknaden av signalements- och individuppgifter kring de brottsaktiva personerna. Det är viktigt att verksamheter och kommuninvånare tar sig tid att tipsa och larma polis och socialtjänst om de uppgifter man eventuellt har. Av den anledningen förtydligar vi kontaktvägar i slutet av detta trygghetsbrev.

Statistik över anmälda brott till Polismyndigheten

Statistik visar att andelen totalt anmälda brott under perioden vecka 35 till vecka 46 har en nedåtgående trend från 2017-2019.

Annan statistik visar att andelen anmälda våldsbrott, skadegörelse och tillgrepp under perioden vecka 35 – 46 generellt har minskat från år 2017-2019.

Kommentar kring statistiken över anmälda brott

Statistikuppgifterna ovan kommer från de uppgifter som Polismyndigheten, genom kommunpolisen, lämnat i samband med den gemensamma EST-rapporteringen som sker måndagar udda veckor.

Det är ingen orsaksanalys genomförd vilket gör att vi inte har någon uppfattning om anledningen till förändringarna i statistiken, men de visar tydligt att de tre brottskategorier som vi följer särskilt har sjunkit från förra årets höga siffror.

Kontaktuppgifter till Polismyndigheten och Socialtjänsten i Lysekils kommun

Polis

Ring 112 för att larma polisen:

 • om du är eller nyligen varit utsatt för brott – oavsett hur allvarligt brottet är.
 • vid pågående eller nyligen inträffade händelser som innebär fara för liv, egendom eller miljö.
 • om du vet att ett brott kommer att begås, att ett brott pågår eller att ett brott nyligen har skett – oavsett hur allvarligt brottet är.
 • om du varit med om en viltolycka i trafiken.

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

När du ringer 114 14 kommer du till ett röststyrt talsvar. Säg vad ditt ärende är så kopplas du vidare.

Tipsa polisen om brott

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott?

Du som ringer 114 14 för att tipsa polisen kommer först till ett automatiskt talsvar. Använd ordet tips för att komma vidare.

Polisen tar helst emot ditt tips via telefon men det finns även ett webbformulär som du kan använda. Tipset går till registrator i respektive polisregion, och skickas sedan vidare. Använd också formuläret om du har bilder eller annat du vill skicka med.

Webbformulär för tips till Polisen

Läs gärna mer på Polisens webbplats om hur man på bästa sätt underrättar dem om viktig information. Tipsa polisen - polisen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunpolis Lysekils kommun

Polismyndigheten införde i samband med omorganisationen 2015 en ny funktion som benämns kommunpolis. Enligt uppdragsbeskrivningen har kommunpolisen en samordnande funktion i det brottsförebyggande arbetet och blir en tydlig kontaktväg in till Polismyndigheten för samverkanspartners och allmänhet.

Kommunpolisen i Lysekils kommun heter Dan Carlsson och är stationerad på Lysekils polisstation. Kommunpolisen nås på telefon 010-565 20 36.

Socialtjänsten i Lysekils kommun – mottagningsteamet

Om du inte redan har en pågående kontakt med socialtjänsten, är det till mottagningsteamet du ska vända dig. Teamet består av erfarna socialsekreterare som ger dig råd, stöd och hjälp och lotsar dig rätt.

Det gäller oavsett om du behöver information eller vill göra en ansökan om insatser eller anmälan om oro för att någon annan far illa. Som privatperson kan du göra en anmälan anonymt. Tänk på att inte säga ditt namn om du vill vara anonym.

Du når mottagningsteamet i Lysekils kommun genom att ringa 072-143 54 90.

Har du frågor, synpunkter eller förslag?

Trygghetsgruppen är en strategisk arbetsgrupp, bestående av säkerhetsstrateg, folkhälsostrateg och integrationsstrateg vars uppgift är att stödja förvaltningarna i deras brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Har du frågor, synpunkter eller förslag gällande kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är du välkommen att kontakta trygghetsgruppen. Se kontaktuppgifter i slutet av nyhetsbrevet.

Lysekils kommuns och polisens arbete de senaste två månaderna

Utöver nedanstående punkter pågår ett kontinuerligt förebyggande arbete i våra ordinarie verksamheter; skola, socialtjänst och fritid.

Ökad närvaro

Lysekils kommun och Polismyndigheten har under hela sommaren fortsatt att arbeta med närvaro i geografiskt prioriterade områden.

Kommunens verksamheter

Under hösten har fritidsgården Borgen i Lysekil återinvigts och fritidsenheten rapporterar om kraftigt ökat antal besökare. Från att tidigare i genomsnitt ha haft cirka 70 barn/ungdomar på gården så är den siffran nu uppe i cirka 200 barn/ungdomar vilket är mycket positivt. I samband med stängning på kvällarna har fritidsledarna haft som rutin att fälta för att finnas närvarande ute när ungdomarna går hemåt.

Trygghetsvandringar har genomförts:

 • Fredagen den 13 september
 • Fredagen den 20 september
 • Fredagen den 27 september
 • Fredagen den 4 oktober
 • Fredagen den 11 oktober
 • Fredagen den 25 oktober
 • Fredagen den 1 november
 • Fredagen den 8 november
 • Fredagen den 15 november

Under perioden genomfördes en trygghetsvandrarintroduktion den 22 oktober där två nya trygghetsvandrare anslöt. Under samma period har tre trygghetsvandrare slutat.

Trygghetsväktare från bevakningsbolaget NOKAS har varit igång i samma omfattning innan och arbetat med närvaro i våra tre geografiskt prioriterade områden.

Polismyndigheten

Nedan anges ett antal exempel på polisens aktiviteter, utöver den ordinarie patrulleringen i Lysekils kommun, under den gångna perioden:

 • Hundträning med sök i skolbyggnad på Gullmarsskolan 7 – 9
 • En mindre insats riktat mot A-traktorer i Brastad efter inkomna tips från allmänheten
 • Hastighetskontroller på vägen ut mot Preemraff i samband med stoppet.
 • Krogtillsyner
 • Skolbesök på Gullmarsgymnasiet
 • Hastighetskontroll i höjd med Torpet, Fiskebäck efter inkomna samtal från allmänheten om höga hastigheter på sträckan
 • Trafikövervakning med civil motorcykel
 • Riktade fordons- och förarkontroller

Fysiska förändringar för en tryggare plats

Mariedalsskolan

Mariedalsskolan och fastighet har med stöd av trygghetsgruppen tittat närmare på området kring Mariedalsskolan och efter en orsaksanalys kommit fram till ett antal åtgärdsförslag som nu är överlämnat till fastighetsenheten. Denna genomlysning utgick från två identifierade problem som kan sammanfattas enligt följande:

 • Obehöriga som använder skolgården som genväg både till fots och med mopeder/mc under verksamhetstid
 • Ungdomar som använder skolgården som uppehållsplats och körbana kvällstid vilket lett till skadegörelse och otrygghet.

Stångenässkolan

Enheten för Park och Gata tittar fortsatt på alternativa åtgärdsförslag för att komma tillrätta med trafikmiljön i samband med lämning och hämtning på Stångenässkolan.

Stadsparken

Stadsparken är stadens kärna och ska locka till vistelse och aktivitet även under det mörka halvåret. På de trygghetsvandringar som hölls med medborgare 2017 framkom det klagomål på belysningen i stadsparken.

Med hjälp av ett bidrag från Boverket kunde kommunen anlita en ljusdesigner som nu tagit fram en mer ändamålsenlig och lockande belysning av parken. Detta innefattar även effektbelysning av fontänen, kullen, det stora stenkonstverket, lekplatsen och scenen.

De nuvarande gatubelysningsstolparna ska även tas bort och ersätts av svarta som smälter in bättre i parkens utseende och utstrålar mer kvalitet. Arbetet beräknas vara helt färdigt till december.

Fler trygghetsvandrare

Vid den senaste trygghetsvandrarintroduktion den 22 oktober tillkom två nya trygghetsvandrare. Men tyvärr har tre trygghetsvandrare meddelat att de inte fortsätter. Vi är totalt 31 trygghetsvandrare, men behöver alltid bli fler och välkomnar alla som vill komma med!

Vi har sedan i november 2018 börjat med att lägga introduktionen tillsammans med planeringsmötet för våra trygghetsvandrare. Förhoppningen är att kontinuiteten i introduktionstillfällena ska underlätta för den som vill engagera som trygghetsvandrare.

Nästa introduktionstillfälle genomförs den 10 december kl. 18 på Lysekils kommunhus och vi behöver fortfarande bli fler. Den som vill komma med anmäler sig på enklaste sätt genom att maila till trygghetsgruppen@lysekil.se.

Kommunbesök av Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Den 6 november besökte länsstyrelsen, genom sina två brottsförebyggande samordnare Camilla Tjernberg och Fredrik Granhag, Lysekils kommun för att höra mer om vårt trygghetsarbete. I samband med besöket fick de möjlighet att prata mer om sitt nya brottsförebyggande uppdrag inför kommunstyrelsen vid deras ordinarie sammanträde.

Bengtsfors kommun

Bengtsfors kommun har kontaktat Lysekils kommun för att få möjlighet att göra ett besök och höra mer om vårt arbete med metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST).

Prioriterade områden

Under perioden har följande områden uppmärksammats och prioriterats inom EST-arbetet. Insatser från både Lysekils kommun och polisen har riktats specifikt mot dessa områden och fortsätter att göra det året ut.

Centrum, Badhusberget och gatorna där emellan

Förekomst av tillgreppsbrott samt ungdomar som uppehåller sig på vissa platser, vilket skapar otrygghet. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, trygghetsvandrare, polis) i syfte att förhindra brott.

Mariedal

Förekomst av tillgreppsbrott, skadegörelse och störande mopedkörning. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, trygghetsvandrare, polis) i syfte att förhindra brott samt åtgärder i den fysiska miljön för att förhindra obehörig trafik.

Centrala Brastad

Förekomst av olovlig körning samt ungdomssamlingar på specifika platser. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, polis) i syfte att förhindra brott samt utredning av åtgärder i den fysiska miljön för att förbättra trafikmiljön kring Stångenässkolan.

Kommande arbete vintern 2019

Trygghetsgruppen i Lysekils kommun planerar nu höstens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Vårt fokus är att öka kunskapen om brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete och utveckla våra interna arbetssätt.

Årsuppföljning

Trygghetsgruppen kommer att genomföra en intern årsuppföljning av trygghetsarbetet med de verksamheter och inrapportörer som varannan vecka bidrar till sammanställningen av den gemensamma lägesbilden. Deras engagemang och kunnande är avgörande för kommunens och polisens trygghetsarbete och därför även särskilt viktiga i uppföljningsarbetet.

Informationskväll om huskurage och Grannsamverkan i flerbostadshus

Trygghetsgruppen bjuder in till informationsmöte om metoderna Huskurage och Grannsamverkan i flerbostadshus. Det kommer genomföras den 12 december och en inbjudan kommer gå ut till prioriterade fastighetsägare, det vill säga de största fastighetsbolagen i Lysekils kommun.

Medborgardialog

Trygghetsgruppen planerar för medborgardialoger under 2020, men har ännu inte någon detaljerad planering att delge.

Trygghetstips vintern 2019

Ökad risk för inbrott

Kommunpolisen meddelar att den mörka årstiden normalt sett är en period där inbrott i bostäder och fritidshus ökar. Gå gärna in på Stöldskyddsföreningens webbplats eller kontakta ditt försäkringsbolag för att få tips och råd om hur du kan förebygga bland annat inbrott. Lokalpolisområde västra Fyrbodal har även information på sin Facebook-sida.

Starta Grannsamverkan

Gå gärna in på webbplatsen www.samverkanmotbrott.se för att läsa mer om vad grannsamverkan är och hur man går tillväga. Vid frågor eller intresse, kontakta kommunpolis Dan Carlsson via 11414.

Starta Båtsamverkan

Gå gärna in på webbplatsen www.larmtjanst.se/Aktuellt1/Temasidor/Tema-Batsamverkan/ för att läsa mer om vad båtsamverkan är och hur man går tillväga. Vid frågor eller intresse, kontakta polisinspektör Thomas Andersson, samordnare för båtsamverkan i Fyrbodal, via 114 14.

Reflexer och cykelbelysning

Nu under den mörka årstiden är det viktigt att ha ordentliga reflexer på sig när man rör sig ute i trafiken. Enligt statistik från försäkringsbolagen är risken att bli påkörd av en bil är 3 gånger så stor i mörker som i dagsljus. Redan i skymningen ökar risken.

Utan reflex upptäcker bilisten dig inte förrän på 20 meters avstånd, men det kan vara svårt att hinna bromsa in tillräckligt om man kommer i en hög hastighet. Att bära reflexer är ett enkelt och billigt sätt att minska olycksrisken. När en bra reflex träffas av ljuset från en strålkastare, syns du redan på ca 125 meters håll. Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar. De flesta olyckor med gående sker nämligen i tätbebyggda områden med gatubelysning. Ha därför för vana att alltid bära reflex oavsett om du vistas i stan eller är ute och promenerar på en landsväg. Visste du att reflexer åldrar och tappar mycket av sin reflektionsförmåga över tid? Rekommendationen är att byta ut sina reflexer varje år.

Cyklar du under de mörka timmarna på dygnet så är det en självklarhet att även din cykel ska vara utrustad med reflexer och fungerande belysning.

112-appen

SOS Alarm har nyligen lanserat en ny app som du kan ladda ner på din smarta telefon. Den kallas helt sonika för 112-appen. Genom den vill SOS Alarm öka tryggheten och snabbt och effektivt sprida viktig information till allmänheten.

Med hjälp av 112-appen kan du:

 • få information om olyckor som sker närheten
 • ta emot VMA (viktigt meddelande till allmänheten) och annan liknande krisinformation
 • få mer kunskap om trygghet och säkerhet genom kristips, instruktionsfilmer med mera
 • lära dig om andra viktiga telefonnummer, exempelvis till Polisen och 1177 Vårdguiden.

Du hittar appen i Appstore och Google Play.

Bli trygghetsvandrare

Vi behöver bli fler. Ny introduktion genomförs den 10 december kl. 18 i kommunhuset i Lysekil. Att bli trygghetsvandrare och vara ute och vandra med andra är ett utmärkt sätt att själv få en bild av verkligheten och en möjlighet att bidra till ökad trygghet för alla.

Anmäl dig till trygghetsgruppen@lysekil.se.

Läs mer om trygghetsvandrare på webbsidan trygghetsvandrare på vår externa webbplats.

Mer om Effektiv Samordning för Trygghet

Sedan september 2018 har Lysekils kommun, tillsammans med Polisen och andra viktiga aktörer, inlett ett trygghetsfrämjande arbete enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, förkortat EST.

EST bygger på kriminologiska teorier som pekar på faktorer som kan påverka tryggheten. Syftet med EST är att hela tiden prioritera arbetet utifrån en aktuell lägesbild där fokus ligger på tryggheten i det offentliga rummet.

För mer information kontakta en av trygghetsgruppens representanter:

 • Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg
 • Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg
 • Sanna Lannesjö, integrationsstrateg

trygghetsgruppen@lysekil.se

Telefon: 0523-61 30 00