Meny

Dela sidan på sociala medier

Trygg i Lysekils kommun

Pusselbitar i metall och en hand.

Trygghetsgruppen informerar om det pågående arbetet och ger brottsförebyggande råd och tips.

Denna information är en del i den trygghetsfrämjande arbetsmetoden ”Effektiv samordning för trygghet ” (EST). Med hjälp av metoden inhämtar trygghetsgruppen löpande information – från Lysekils kommuns verksamheter och Polisen – kring trygghet och brott samt prioriterar områden för olika insatser. Läs gärna mer om metoden på kommunens hemsida Effektiv samordning för trygghetöppnas i nytt fönster.

Målet är att öka informationen om Lysekils kommuns trygghetsarbete och ge tips och råd i vardagen. Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta trygghetsgruppen via trygghetsgruppen@lysekil.se.

Om trygghetsläget just nu

Totala antalet anmälda brott under perioden 1 februari 2019 till och med 25 mars 2019 uppgår till 197 stycken vilket innefattar alla brottstyper.

Jämfört med motsvarande period föregående år då det anmäldes 316 brott vilket är en tydlig nedgång i antalet anmälda brott.

Våldsbrott

Jämfört med motsvarande period förra året har just antalet anmälda våldsbrott sjunkit drastiskt. Från 43 anmälda våldsbrott motsvarande period 2018 är det i år endast 17 brott anmälda.

Tillgreppsbrott

Det totala antalet anmälda tillgreppsbrotten (olika typer av stölder) har minskat jämfört med motsvarande period förra året. Mellan den 1 februari och 27 mars har 70 tillgreppsbrott anmälts. Förra året var det 104 anmälda tillgreppsbrott under februari och mars månad.

Kommunpolisen har dock den senaste tiden noterat ett ökat antal försök till stöld genom inbrott i bostad samt ökat antal båtmotorstölder och rekommenderar ökad vaksamhet.

Tips kan lämnas till polisen via 114 14 eller www.polisen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå gärna in på www.samverkanmotbrott.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att ta del av bra brottsförebyggande tips. Om man som kommuninvånare inte redan är engagerade i en båt-, eller grannsamverkansgrupp bör man överväga att gå med i eller starta upp en sådan. Grannsamverkan har enligt studier en tydlig brottsförebyggande effekt och bidrar samtidigt till ett trevligt och tryggt område för de boende.

Skadegörelse

Under den gånga perioden har 11 skadegörelser anmälts. Under motsvarande period förra året uppgick anmälningarna till 39.

Allmänt

Våren står för dörren och med den brukar det kunna bli lite mer ungdomar i rörelse. Lysekils kommun och Polismyndigheten kommer att fortsätta att arbeta med närvaro i geografiskt prioriterade områden. Om man som kommuninvånare vill påtala otrygghet på grund av ungdomar som uppehåller sig på olämpliga platser är man välkommen att höra av sig till trygghetsgruppen i Lysekils kommun. Se kontaktuppgifter längre ner.

Lysekils kommuns och polisens arbete de senaste två månaderna

Utöver nedanstående punkter pågår ett kontinuerligt förebyggande arbete i våra ordinarie verksamheter; skola, socialtjänst och fritid.

Ökad närvaro

För att öka närvaron av fler personer som rör sig utomhus har följande åtgärder genomförts:

 • Trygghetsvandrare har trygghetsvandrat på fredagskvällar vid sex tillfällen.
 • Fritidsledare har varit ute 2–3 dagar per vecka i prioriterade områden och arbetat kontaktskapande.
 • Väktare, genom NOKAS Bevakningstjänst, har ronderat inom de prioriterade områdena.
 • Polisen har patrullerat i kommunen främst kvälls- och nattetid. Utöver den närvaron har Polisen även genomfört övning med hundar på Gullmarsskolan och Gullmarsgymnasiet. De övade då på att söka efter narkotika och vapen. Polisen har även genomfört krogkontroller under den gångna perioden.

Förbättrad trafiksituation

För att förbättra trafiksituationen i vissa områden har Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram åtgärdsförslag för Mariedalsskolan och Gymnasieskolan. Dessa åtgärdsförslag ligger nu för beslut och mer information kommer att ges längre fram.

Polisen har genomfört trafikkontroller.

Fler trygghetsvandrare

Vid den senaste trygghetsvandrarintroduktion den 12 mars hade vi den stora glädjen att introducera fyra nya trygghetsvandrare. Det finns nu totalt 26 trygghetsvandrare men det behövs alltid fler och trygghetsgruppen välkomnar alla som vill vara med.

Sedan i november 2018 ligger introduktionen tillsammans med planeringsmötet för våra trygghetsvandrare. Förhoppningen är att kontinuiteten i introduktionstillfällena ska underlätta för den som vill engagera som trygghetsvandrare.

Nästa introduktionstillfälle genomförs den 14 maj och vi behöver fortfarande bli fler. Den som vill komma med anmäler sig på enklaste sätt via e-post till trygghetsgruppen@lysekil.se.

Medborgarlöften 2019

De nya medborgarlöftena för 2019 antogs av fullmäktige den 13 mars och bygger dels på en lokal problembild som tagits fram utifrån en kartläggning och dels det EST-arbete som har inletts där en gemensam lägesbild regelbundet upprättas mellan Lysekils kommun och Polismyndigheten.

Den lokala problembilden visar att otryggheten i Lysekils kommun påverkas av låg social kontroll (det vill säga att det är få människor i rörelse) samt en oro för droger och ungdomskriminalitet.

Medborgarlöftena för perioden februari 2019 – februari 2020 anger följande:

Samordning av trygghetsfrämjande resurser genom arbetsmetoden EST (effektiv samordning för trygghet).

 • Lysekils kommun och Polisen tar var fjortonde dag fram en gemensam lägesbild utifrån EST.
 • Lysekils kommun tar varannan månad fram en kommunikativ lägesbild som presenteras för allmänheten.

Ökad social kontroll i Lysekils kommun:

 • Polisen kommer att prioritera sin närvaro i Lysekils kommun utifrån den gemensamma lägesbilden i EST-arbetet.
 • Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet med Trygghetsvandrare, bestående av föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka människor i rörelse i Lysekils kommun.


Samverkan mot droger och ungdomskriminalitet:

 • Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.
 • Lysekils kommun förhindrar att unga rekryteras till kriminella konstellationer genom att arbeta uppsökande/fältande samt utveckla positiva mötesplatser för unga.
 • Lysekils kommun arbetar med kommunikation kring droger och dess inverkan i syfte att förebygga narkotikaanvändning.
 • SSPF (ett samarbete mellan grundskola, gymnasium, fritidsgård, socialtjänst och Polis) riktar under 2019 särskilda insatser mot de individer som finns med i ungdomsgrupperingar med kriminella beteenden. Gruppen ska träffas minst varannan vecka och har i syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.

Prioriterade områden

Under perioden har följande områden uppmärksammats och prioriterats inom EST-arbetet. Insatser från både Lysekils kommun och polisen har riktats specifikt mot dessa områden.

Centrum, Badhusberget och gatorna där emellan

Förekomst av tillgreppsbrott samt ungdomar som uppehåller sig på vissa platser, vilket skapar otrygghet. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, trygghetsvandrare och polis) i syfte att förhindra brott.

Mariedal

Tillgreppsbrott och skadegörelse, mopedkörning och återkommande bilkörning på gång och cykelväg vid Coop Extra-rondellen. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, trygghetsvandrare och polis) i syfte att förhindra brott samt åtgärder i den fysiska miljön för att förhindra obehörig trafik.

Centrala Brastad

Förekomst av olovlig körning samt ungdomssamlingar på specifika platser. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, trygghetsvandrare och polis) i syfte att förhindra brott samt åtgärder i den fysiska miljön för att förhindra obehörig trafik.

Trygghetstips

Ta gärna del av våra trygghetstips nedan så att vi alla kan hjälpas åt att öka tryggheten i Lysekils kommun.

Bli trygghetsvandrare

Vi behöver bli fler. Ny introduktion genomförs den 14 maj kl. 17.30 i kommunhuset i Lysekil. Att bli trygghetsvandrare och vara ute och vandra med andra är ett utmärkt sätt att själv få en bild av verkligheten och en möjlighet att bidra till ökad trygghet för alla.

Anmäl dig till trygghetsgruppen@lysekil.se.

Information om trygghetsvandrare på kommunens webbplats.öppnas i nytt fönster

Starta Grannsamverkan

Gå gärna in på webbplatsen www.samverkanmotbrott.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att läsa mer om vad grannsamverkan är och hur man går tillväga. Vid frågor eller intresse, kontakta kommunpolis Dan Carlsson via 11414.

Starta Båtsamverkan

Gå gärna in på webbplatsen www.larmtjanst.se/Aktuellt1/Temasidor/Tema-Batsamverkan/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att läsa mer om vad båtsamverkan är och hur man går tillväga. Vid frågor eller intresse, kontakta polisinspektör Thomas Andersson, samordnare för båtsamverkan i Fyrbodal, via 11414.

Mer om Effektiv Samordning för Trygghet

Sedan september 2018 har Lysekils kommun, tillsammans med Polisen och andra viktiga aktörer, inlett ett trygghetsfrämjande arbete enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, förkortat EST.

EST bygger på kriminologiska teorier som pekar på faktorer som kan påverka tryggheten. Syftet med EST är att hela tiden prioritera arbetet utifrån en aktuell lägesbild där fokus ligger på tryggheten i det offentliga rummet.

Effektiv Samordning för Trygghetöppnas i nytt fönster

Nästa nyhetsbrev

Nyhetsbreven publiceras varannan månad och nästa nyhetsbrev kommer att läggas ut på kommunens hemsida i början av juni.

Här hittar du tidigare nyhetsbrev: www.lysekil.se/nyhetsbrevtrygghetlänk till annan webbplats

Kontakt

Trygghetsgruppens representanter:

 • Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg
 • Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg
 • Sanna Lannesjö, integrationsstrateg

trygghetsgruppen@lysekil.se

Telefon: 0523-61 30 00