Meny

Dela sidan på sociala medier

Bokslutsresultat för Lysekils kommun

Foto på fyr.

Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på 8,1 mnkr för 2017 i det preliminära bokslutet.

Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på 8,1 mnkr. Detta kan jämföras med ett budgeterat resultat på 17,4 mnkr och föregående års resultat på 18,6 mnkr.

Den största skillnaden mellan faktiskt resultat och budgeterat resultat syns inom socialnämndens verksamhet, även utbildningsnämnden visar ett något lägre resultat än prognostiserat.

Medvetenhet om ekonomiskt tuffare tider

Inom socialnämnden är det främst höga kostnader inom individ- och familjeomsorg samt verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som ligger bakom resultatet. Ökade kostnader för inhyrd personal, på grund av att det varit svårt att rekrytera ordinarie personal till vissa tjänster, har också bidragit.

Socialnämnden arbetar aktivt för att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna men än syns inte de ekonomiska effekterna av omställningsarbetet.

Utbildningsnämnden visar ett positivt resultat men avvikelser från prognosen. Avvikelsen beror främst på engångskostnader vid uppstart av ny förskoleenhet samt högre kostnader än
beräknat för skolskjutsar.

Kommunstyrelsen, byggnadsnämnden samt de gemensamma nämnderna inom miljö, lön och IT visar budget i balans eller mindre avvikelser jämfört med budgeterat resultat. Kommungemensamt och finans uppvisar en positiv budgetavvikelse.

- Trots att Lysekils kommun ekonomiska läge har blivit stabilare under senare år, har vi varit medvetna om att ekonomiskt tuffare tider väntar. Vi ser redan nu att kostnaderna ökar medan skatteintäkter och statliga bidrag inte ökar i samma omfattning. Det är därför viktigare än
någonsin att fortsätta arbetet med att anpassa våra verksamheter till de förändrade förutsättningarna, säger kommunalråd Jan-Olof Johansson.

Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och
koncernredovisning under mars månad. De kommunala bolagens bokslut är i dagsläget inte klara.

Mer information

Ta gärna del av den fördjupade ekonomiska informationen: