Meny

Dela sidan på sociala medier

Ekonomi och budget

Lysekils kommuns budget är en plan över ett års intäkter och kostnader.
Den utgör ett viktigt verktyg och styrinstrument för att hushålla med kommunens begränsade resurser. I budgeten pekas kommunens viktigaste utvecklingsområden ut.

Budget 2018

Budgeten för 2018 med nämndernas ramar samt investeringsbudgetram beslutades av kommunfullmäktige den 21 juni 2017.

Utvecklingsområden och mål

 • Barn och unga är vår framtid
 • Vi utvecklas genom lärande
 • Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
 • Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
 • Vi tar ansvar för miljön

Läs mer om inriktning och mål kopplat till utvecklingsområdena i länken nedan Budget 2018

Budget 2018

Så här ser budgeten för 2018 ut:

 • Budgeterat resultat 2018 på 14,1 mnkr.
 • Investeringsbudgetram 2018 på 47,0 mnkr.
 • Planerade resultat 2019-2020 på 2,0 procent respektive 2,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämndramar 2018

Så här ser nämndramarna (kommunbidrag) för 2018 ut:  

 • Kommunstyrelsen 106,550 mnkr.
 • IT-nämnden 2,250 mnkr.
 • Lönenämnden 3,130 mnkr.
 • Miljönämnden 2,250 mnkr.
 • Byggnadsnämnden 5,811 mnkr.
 • Utbildningsnämnden 333,008 mnkr.
 • Socialnämnden 357,718 mnkr.

Budget 2019

År 2018 är det valår i Sverige vilket innebär att budgetprocessen för Lysekils kommun ser annorlunda ut jämfört med tidigare år.

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om ekonomiska ramar för Lysekils kommuns verksamhet för 2019 enligt uppställningen nedan.

Utvecklingsområden och mål

 • Barn och unga är vår framtid
 • Vi utvecklas genom lärande
 • Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
 • Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
 • Vi tar ansvar för miljön

Budget 2019

Så här ser budgeten för 2019 ut:

 • Budgeterat resultat 2019 på 9,2 mnkr.
 • Investeringsbudgetram 2019 på 54 mnkr.
 • Planerade resultat 2020-2021 på 2,4 procent respektive 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämndramar 2019

Så här ser nämndramarna (kommunbidrag) för 2019 ut:

 • Kommunstyrelsen 73,361 mnkr.
 • IT-nämnden 2,319 mnkr.
 • Lönenämnden 3,227 mnkr.
 • Miljönämnden 2,319 mnkr.
 • Samhällsbyggnadsnämnden 41,640 mnkr.
 • Utbildningsnämnden 345,960 mnkr.
 • Socialnämnden 374,526 mnkr.

Budgetbeslutet blev till viss del annorlunda jämfört med kommunstyrelseförvaltningens förslag och följande nya uppdrag tillkom:

Avsätt resurser till heltidsresan
Samtliga nämnder ska avsätta erforderliga resurser för att kunna erbjuda heltidstjänster till de som omfattas av avtalet om den s.k. heltidsresan.

Socialnämndens kostnader ska ner till snittet för andra jämförbara kommuner
Under perioden budgetår 2019 och plan för 2020 - 2021 ska socialnämnden fortsätta arbeta för en kostnadsnivå i verksamheterna i enlighet med jämförelsen ”kostnad per brukare”.

Satsa på föreningslivet
Inom kommunstyrelsens budget omfördela 0,5 mkr för att öka kommunstyrelsens anslag till föreningslivet och påbörja en utveckling av IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap).

Inför barnomsorg på obekväm arbetstid
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att inom tilldelad budget påbörja införandet av barnomsorg på obekväm arbetstid.

Här kan du ta del av kommunstyrelseförvaltningens förslag till budget, observera att de ekonomiska tabellerna inte är justerade utifrån kommunfullmäktiges beslut enligt ovan.

Efter valet kommer det nyvalda kommunfullmäktige att fastställa budgeten för 2019, vilket innebär att slutgiltigt beslut om budget för Lysekils kommun kommer att fattas senare i höst.