Meny

Ekonomi och budget

Lysekils kommuns budget är en plan över ett års intäkter och kostnader.
Den utgör ett viktigt verktyg och styrinstrument för att hushålla med kommunens begränsade resurser. I budgeten pekas kommunens viktigaste utvecklingsområden ut.

Budget 2019

Budgeten för 2019 med nämndernas ramar samt investeringsbudgetram beslutades av kommunfullmäktige den 22 november 2018.

Utvecklingsområden och mål

 • Barn och unga är vår framtid
 • Vi utvecklas genom lärande
 • Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
 • Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
 • Vi tar ansvar för miljön

Läs mer om inriktning och mål kopplat till utvecklingsområdena i länken nedan Budget 2019

Budget 2019

Så här ser budgeten för 2019 ut:

 • Budgeterat resultat 2019 på 9,2 mnkr.
 • Investeringsbudgetram 2019 på 74,0 mnkr.
 • Planerade resultat 2020-2021 på 1,4 procent respektive 1,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämndramar 2019

Så här är nämndramarna (kommunbidrag) fördeladen för 2019:  

 • Kommunstyrelsen 73,2 mnkr.
 • Samhällsbyggnadsnämnden 41,6 mnkr.
 • Utbildningsnämnden 346,0 mnkr.
 • Socialnämnden 374,5 mnkr.
 • Miljönämnden 2,3 mnkr.

Budgetbeslutet blev till viss del annorlunda jämfört med kommunstyrelseförvaltningens förslag och följande nya uppdrag tillkom:

Avsätt resurser till heltidsresan
Samtliga nämnder ska avsätta erforderliga resurser för att kunna erbjuda heltidstjänster till de som omfattas av avtalet om den s.k. heltidsresan.

Socialnämndens kostnader ska ner till snittet för andra jämförbara kommuner
Under perioden budgetår 2019 och plan för 2020 - 2021 ska socialnämnden fortsätta arbeta för en kostnadsnivå i verksamheterna i enlighet med jämförelsen ”kostnad per brukare”.

Satsa på föreningslivet
Inom kommunstyrelsens budget omfördela 0,5 mkr för att öka kommunstyrelsens anslag till föreningslivet och påbörja en utveckling av IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap).

Inför barnomsorg på obekväm arbetstid
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att inom tilldelad budget påbörja införandet av barnomsorg på obekväm arbetstid.

Budget 2020

Budgeten för 2020 med nämndernas ramar samt investeringsbudgetram beslutades av kommunfullmäktige i 12 juni 2019.

Utvecklingsområden och mål

 • Barn och unga är vår framtid
 • Vi utvecklas genom lärande
 • Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
 • Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
 • Vi tar ansvar för miljön

Läs mer om inriktning och mål kopplat till utvecklingsområdena i länken nedan Budget 2020.

Budget 2020

Så här ser budgeten för 2020 ut:

 • Budgeterat resultat 2020på 11,4 mnkr.
 • Investeringsbudgetram 2020 på 51,3 mnkr.
 • Planerade resultat 2020-2022 på 1,2 procent 2020, 2,0 procent 2021 och 2,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 2022.

Nämndramar 2020

Så här är nämndramarna (kommunbidrag) fördelade för 2020:

 • Kommunstyrelsen 82,3 mnkr.
 • Samhällsbyggnadsnämnden 44,7 mnkr.
 • Utbildningsnämnden 358,2 mnkr.
 • Socialnämnden 322,3 mnkr.
 • Socialnämnden avdelning individ och familjeomsorgen 65,8 mnkr
 • Miljönämnden 2,1 mnkr.
 • Under året kommer nämndernas budget att justeras med löneavtal, prisindex och andra justeringar som kapitaltjänstkostnader, internränta och förändrad personalomkostnad. Nämndernas budgetbeslut kommer därför siffermässigt att avvika från kommunfullmäktiges beslut. I beslutet från juni 2019 fastslogs följande uppdrag:

Implementera Agenda 2030 i kommunens verksamheter

FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030 - som omfattar såväl den ekologiska som de ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbarhet. Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av de globala målen vilket förutsätter engagemang från samtliga samhällssektorer. I Lysekils kommun har under 2019 en nulägesanalys av hållbarhetsarbetet utifrån de globala målen påbörjats liksom insatser för att höja kunskapen om dem i verksamheten. Detta arbete ska intensifieras under 2020 och för att förstärka arbetet med det ekologiska perspektivet tillförs kommunstyrelsen 0,5 mnkr för en tjänst som miljö- och klimatstrateg.

Avsätt resurser till heltidsresan

Samtliga nämnder ska avsätta erforderliga resurser för att kunna erbjuda heltidstjänster till dem som omfattas av avtalet om s.k. heltidsresan med fackförbundet Kommunal.

Digitalisera i kommunens verksamheter

I samverkan med Sotenäs och Munkedals kommuner har en digital agenda antagits vilken anger en inriktning för att genom digitalisering utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten och därigenom också stöd och service till medborgarna. Arbetet med att förbättra och förenkla processer genom digitalisering och införande av e-tjänster ska prioriteras i samtliga verksamheter.

Etablera en kulturskola

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att utvidga musikskolan till en kulturskola. Statsbidraget till denna verksamhet har återinförts. Det som krävs är ytterligare en eller flera grenar förutom musik och dans som finns idag, det kan till exempel vara drama eller konst.

Utred förutsättningarna för en ungdoms- och vuxencentral – ”Ungvux”

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga berörda nämnder och externa samverkansaktörer utreda förutsättningarna för att etablera en ungdoms- och vuxencentral i Lysekils kommun. Syftet är att genom samlade resurser erbjuda tillgängliga och tidiga insatser vid psykisk ohälsa och/eller missbruk för såväl unga som vuxna. Goda förebilder finns i flera andra kommuner.

Vänd trenden för placeringar av barn och unga

Socialnämnden får i uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för att minska antalet placeringar av barn och unga. Lysekils kommun har i förhållande till sin storlek många ärenden och därmed relativt sett höga kostnader avseende placeringar av barn och ungdomar i familjehem eller HVB-hem. Antalet placeringar ökade kraftigt under 2018 och denna trend måste vändas.

Strukturella åtgärder för att möta framtiden

Lysekils kommun står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar som medför ökade behov liksom ökade krav på de välfärdstjänster som kommunen levererar ska hanteras med en ekonomi som inte utvecklas i samma omfattning. Ett arbete med att ta fram åtgärder för strukturella förändringar av kommunens verksamheter som leder till att vi använder våra gemensamma resurser på ett klokt sätt behöver därför genomföras. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på sådana åtgärder som ska innefatta även de helägda bolagen samt behov av framtida investeringar. Arbetet ska ta sikte på åtgärder såväl i närtid som i ett långsiktigt perspektiv – Lysekil 2050.