Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Skolskjuts grundskola och anpassad skola

Elever i grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till skolan och tillbaka utifrån bestämda regler.

Regler för skolskjuts i obligatoriska skolformer

Elever i kommunal grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i närheten till elevens hem till skolan och tillbaka. Eleven kan få skolskjuts av olika orsaker, till exempel färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

För att läsa reglerna i sin helhet finns pdf längst ner på denna sida att ladda ner.

Har mitt barn rätt till skolskjuts?

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad skola och gymnasieum som är folkbokförda i Lysekils kommun kan har rätt till skolskjuts av olika orsaker, till exempel färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.För att läsa reglerna i sin helhet finns pdf längst ner på denna sida att ladda ner.

Fritidshem är ingen obligatorisk skolform så ditt barn kan inte få skjolskjuts till och från fritids, men särskoleelever inskrivna på fritidshem kan utifrån individuell prövning ha rätt till resor till och från fritidshemmet.

Måste jag som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts?

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationer (linjetrafik). Särskild skolskjuts (särskild skolbuss eller taxi) tillämpas då linjetrafik inte kan utnyttjas.

Samtliga elever som väljer att gå i den anvisade skolan och uppfyller avståndskraven, enligt reglerna, erhåller busskort och kan åka linjetrafik. Vårdnadshavare behöver då inte ansökan om särskild skolskjuts, vilket behövs om linjetrafik inte kan tillämpas eller om andra orsaker till skolskjuts åberopas.

En individuell prövning görs inför varje nytt läsår, vilket innebär att en ny ansökan ska lämnas in varje år. Då avgörs även om vilken typ av skolskjuts som beviljas – taxi eller särskild skolbuss.

E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.

Har mitt barn rätt till skolskjuts om hen bor växelvis på två adresser?

Om eleven har två bostadsadresser med växelvis boende (och vårdnadshavare har gemensam vårdnad) görs en bedömning för rätt till skolskjuts utifrån båda adresserna.

 • Båda bostadsadresserna ska vara belägna inom Lysekils kommun.
 • Eleven har sin ena bostadsadress belägen inom området för den skola som erbjudits av kommunen.
 • Boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna (t.ex. boende varannan vecka på respektive adress). Vid sådana fall ska ansökan styrkas genom att vårdnadshavarna uppvisar domstolsbeslut eller skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Hur långt måste det vara till skolan för att mitt barn ska ha rätt till skolskjuts?

Elever som går i den skola som de blivit erbjudna av kommunen har rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostad och skola är längre än:

 • 2 km för elev i förskoleklass – årskurs 6
 • 4 km för elev i årskurs 7–9

Har mitt barn rätt till särskild skolskjuts?

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationer (linjetrafik). Särskild skolskjuts (särskild skolbuss eller taxi) används då linjetrafik inte kan utnyttjas.

Särskild skolskjuts beviljas om gångavståndet mellan bostad och hållplats för linjetrafik överstiger:

 • 2 km för elev i förskoleklass – årskurs 6
 • 4 km för elev i årskurs 7 – 9

Väntetider
Särskild skolskjuts beviljas om eleven har rätt till skolskjuts och väntetiderna med den ordinarie linjetrafiken normalt är längre än:

 • 0,5 timme för elev i förskoleklass – årskurs 3 eller
 • 1 timme för elev i årskurs 4 – 9

Samåkning
I de fall samåkning kan ske från angivna uppsamlingsställe ska elev själv ta sig till uppsamlingsstället. Särskild skolskjuts beviljas om gångavståndet mellan bostad och uppsamlingsstället är längre än:

 • 2 km för elev i förskoleklass – årskurs 6
 • 4 km för elev i årskurs 4 – 9

Trafikförhållanden
Om eleven har en farlig väg till busshållplatsen, är eleven enligt skollagen berättigad till särskild skolskjuts. Med farlig väg avses bristande trafiksäkerhet.

Elever med funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Elev med funktionsnedsättning har rätt till skolskjuts utan hänsyn till avstånd. En individuell bedömning görs för varje enskilt fall.

Vid andra särskilda omständigheter som hotsituationer, mobbingsituationer, särskilda sociala omständigheter etc. kan särskild skolskjuts beviljas.

Avbokning av särskild skolskjuts

Vid sjukdom eller annan tillfällig avbokning av särskild skolskjuts ska vårdnadshavare snarast meddela transportören. Information om telefonnummer och rutiner skickas ut till vårdnadshavare i samband med ansökan. För frågor kontakta skolskjutsansvarig via kommunens kontaktcenter 0523-61 30 00 eller via e-post: kommun@lysekil.se

Varför väntar inte skolskjutsen på mitt barn?

En skolskjuts väntar inte på elever som kommer försent eftersom detta påverkar andra elever som ska åka med skolskjutsen på bestämda tider. Om eleven är försenad till den fastställda avgångstiden beviljas inte någon extratur. Exempel; anges avgångstid för skoltaxi till kl. 07.05 - 07.10, ska eleven vara på plats 07:05.