Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Vårt arbete 2023 i enlighet med strategin

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förverkligandet av Lysekils vision 2030 som är direkt kopplad till FN:s Agenda 2030.

Näringslivsstrategins övergripande mål är:

Ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun.

Strategin för nå målsättningen om ett hållbart företagsklimat är:

Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag.

Utgångspunkten för näringslivsstrategi 2030 är därför att allt som de kommunala verksamheterna, inklusive bolagen, gör samt på vilket sätt saker utförs påverkar medborgare, besökare och inte minst företagares syn på hur det är att leva, bo och verka i Lysekils kommun.

Näringslivsstrategi 2030 identifierar relevanta områden att arbeta med i syfte att förbättra företagsklimatet.

I strategin angavs sex områden som identifierats som särskilt viktiga för ett gott företagsklimat. Områdena fastställdes genom arbetet som genomfördes tillsammans med Västsvenska Handelskammaren, de 100 företagsbesöken på 100 dagar samt förvaltningens analys av tidigare näringslivsstrategi.

Nedan kan du läsa om några exempel inom de sex områdena, som vi arbetar med under 2022.

Attraktiv plats

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för attraktiva miljöer genom att:

 • utveckla mötesplatser, grönområden och offentliga platser
 • skapa ökad trygghet genom åtgärder i stadsmiljön
 • fortsätta utveckla attraktiva gästhamnar.

Entreprenörskap, innovationer och affärsutveckling

Arbetslivsförvaltningen möter arbetsgivare/företag i frågor som rör kompetensförsörjning, arbetsmarknadsfrågor och utbildning. Fokus under 2022 kommer att vara jobbspår vilket innebär:

 • Arbetsprövning
 • praktik
 • utbildning olika kombinationer, för individer, för att möta behov hos arbetsgivare
 • uppdragsutbildningar
 • medverkan i projekt inom bland annat närproducerat och logistik.

En bra skola och barnomsorg är en grundförutsättning för att etablera sig, verka och bo i Lysekils kommun. Utbildningsförvaltningen kommer att fokusera på:

 • Omstart av Teknikcollege på regional nivå för att nå större engagemang bland företagen
 • att yrkesutbildningarnas elever ska ut i praktik igen efter pandemin vilket är en stark kraft i att skapa intresse för att etablera småföretag/egna firmor
 • att arbeta fram en studie- och yrkesvägledningsplan i syfte att få helhetsperspektiv för barn/elever i att göra kloka framtidsval.

God företagarservice

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen stämmer på ett tidigt stadium av ansvars- och rollfördelning. Förbättrad dialog genom bland annat Planverkstan och Lotsgruppsmöten.
 • Kontaktcenter har bidragit till en förbättrad tillgänglighet, bemötande och effektivitet.
 • Förändrat arbetssätt med utbildningsförvaltningen avseende PRAO, praktik, samverkan skola/näringsliv.
 • Samverkan mellan arbetslivsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och Arbetsförmedlingen stärkts i syfte att öka antal praktikplatser och företagsbesök.

Infrastruktur och kommunikationer

 • Kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelseförvaltningen har regelbundna möten med bland annat Trafikverket i syfte att stärka infrastrukturen till och från Lysekils kommun.
 • Lysekils kommun medfinansierar en åtgärdsvalstudie (ÅVS) för Gullmarsbron som drivs av företagarföreningen Näringslivscentrum Lysekil.

Långsiktighet och tydlighet

 • Ett näringslivsråd skapades 2020 där ordföranden från samtliga företagar- och samhällsföreningar tillsammans med kommunens näringslivsutvecklare har löpande möten och utmaningar och möjligheter för näringslivet.
 • Näringslivsutvecklaren arrangerar frukostmöten tillsammans med företag för att skapa mötesplatser, nätverk och dela kunskap om varandras verksamheter.
 • Näringslivsutvecklaren har kontor på Företagsarena Lysekil Länk till annan webbplats. som också är tillgängligt för regionala företagsfrämjande aktörer så att företag kan få rådgivning och stöd på hemmaplan. En digital plattform foretagsarenor.se Länk till annan webbplats. har en gemensam kalender för kommunerna i norra Bohuslän med företagsaktiviteter såsom utbildningar, nätverksträffar och inspiration.
 • Nyhetsbrev skickas ut flera gånger per år och en särskild Facebooksida för nyheter till företagen publicerar löpande information. @lysekilskommunsnäringsliv
 • Ett krögarmöte arrangeras tillsammans med restaurangföreningen på våren och ett uppföljningsmöte på hösten även i år. Vårmötet resulterade bland annat i fler personalbostäder och bättre samverkan för restaurangerna med högstadiet och gymnasiet.

Värdskap och bemötande, attityder

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fokus på värdskap genom att:

 • Medverka på företagsfrukostar och företagsbesök
 • förbättra ärendeprocessen, svarstid, återkoppling m.m.
 • förbättra information till företagare på hemsidor
 • utveckla digitala lösningar som underlättar för företagare.

Socialförvaltningen ska ha en god kärnverksamhet som gynnar företagandet i hela kommunen genom att:

 • Vid upphandlingar beakta lokala företags möjligheter att delta i anbudsgivningar
 • informera om verksamheten på ett tydligt sätt och med ett gott bemötande till allmänheten
 • tillse att tillgängligheten är god vad gäller svarstider inom förvaltningen
 • tillståndsgivningen är tillgänglig och effektiv.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se