Meny

Dela sidan på sociala medier

Förslag till regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2018-2029

Väg 161 och fast förbindelse över Gullmaren har brister och behöver åtgärdas enligt förslaget. Du som bor i Lysekils kommun har rätt att yttra dig över förslaget.

Remiss

Regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen har remitterat ett förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018–2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Du som boende i Lysekils kommun berörs av denna plan och remiss eftersom den pekar ut väg 161 som en av de högst prioriterade bristerna inom Fyrbodals transportinfrastruktur. Även fast förbindelse över Gullmaren samt väg 172 (väg 162 berörs från Gläborg till Hallinden) pekas ut som brister som behöver åtgärdas.

Fram till den 6 oktober 2017 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Materialet hålls tillgängligt under remisstiden för att allmänheten ska beredas tillfälle att lämna synpunkter. Synpunkterna kan skickas via e-post eller brev till:

regionstyrelsen@vgregion.se (ange diarienummer RS 01149-2016)
Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret, avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur, att: Georgia Larsson, Box 1091, 405 23 Göteborg

Bakgrund

Enligt beslut i mars 2017 gav regeringen uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018–2029. Respektive län fick samtidigt i uppdrag att upprätta förslag till länsplaner för regional transportinfrastruktur, där följande prioriterade utmaningar ska beaktas:

- Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer
- Investeringar för ett ökat bostadsbyggande
- Förbättra förutsättningarna för näringslivet
- Förstärka sysselsättningen i hela landet
- Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter
- Ett inkluderande samhälle

Den plan som nu upprättas i vårt län heter Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018–2029. För att människornas vardagsresor samt näringslivets transporter ska fungera tillfredsställande räcker det inte att enbart de stora infrastrukturstråken är robusta och säkra. I den regionala planen behandlas brister i länkar och noder som ansluter till det nationella systemet samt viktiga stråk som ligger helt utanför detta.

Här hittar du remissen

Västra Götalandsregionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I receptionen, Lysekils kommunhus, Kungsgatan 44, Lysekil