Translate site

Translate

Meny

Parker

Blommorna i stadsparken med kyran som bakgrund

I Lysekils stad finns två centrumparker med intressant kulturhistoria, Havsbadsparken och Stadsparken. De här parkerna är viktiga för stadens identitet. De fungerar som gröna vardagsrum för invånare och besökare i staden. I centrumparkerna är det ofta olika evenemang, särskilt sommartid.

Stadsparken

Stadsparken anlades på 1860-talet med inspiration från de lummiga engelska parkernas mjuka, naturli­ga former. En mängd olika träd planterades för att lära stadens skolelever om de svenska trädslagen. På 1950- och 60-talen gjordes gångvägarna i parken delvis om, och mittaxeln och fontänen anlades med inspiration från renässansens parker. På 1980-talet såg man över träden i parken och 30-40 nya träd planterades.

Stadsparken är en välkänd och omtyckt oas mitt i staden. Här finns lekplats, sittplatser, planteringar, fontän och musikpaviljong. De öppna gräsytorna används för picknickar såväl som för evenemang. I parkens södra del ligger Lysekils konsthall.

En ambition med Stadsparken är att den ska spegla årstidernas växlingar genom olika evenemang, instal­lationer och planteringar. De senaste åren har vårlöksplanteringarna varit ett uppskattat inslag.

Sommaren 2015 planterades ett önsketräd vid lekplatsen i Stadsparken. Här uppmanar Samhällsbyggnadsförvaltningen Lysekils barn att hänga lappar om vad de önskar sig av staden i framtiden.

Havsbadsparken

Havsbadsparken

Havsbadsparken påminner oss om Lysekils bakgrund som badort med societetsliv under mitten av 1800-talet och framåt. Parken var en av huvudattraktio­nerna under Lysekils tid som kurort. Här fanns på den tiden både varm- och kallbadhus, restau­rang och societetshus. Ungefär där Havets Hus ligger idag låg en utomhusbassäng, men den revs på 1960-talet. Idag finns bland annat ett kallbadhus, restaurang och en dyk- och kajakhamn vid Havsbadsparken.

Havsbadsparken används främst för evenemang under sommaren. Eftersom parken ligger i anslutning till en gästhamn är den många besökares första möte med staden. Stadsstråket längs med Södra hamnen går genom parken, och närheten till Curmans villor gör att många turister passerar den.

Bagarns hage

Bagarns hage är en kulturhistoriskt intressant park som från början var odlingslotter för stads­borna i Gamlestan. Odlingen ledde till att den öppna ytan som omringas av en stenmur skapades. Stenmuren har byggts av de stenar som odlarna grävde bort från sina grönsaksland.

Idag är parken en rogivande hagmark glest bevuxen med träd.

Bryggarebackens park

Bryggarebackens park anlades i början av 1900-talet. Den planterades ursprungligen för att bli en tallskog. Ett bryggeri som tog sitt vatten från en stensatt källa i parken har legat i släntkrönet. I bryggeriet tillverkades Karlsons sockerdricka efter hemligt recept.

Parken är en av de mest populära pulka­backarna i staden och fungerar därför som en naturlig mötesplats för barn och deras föräldrar.

Färgaregatans park

Många invånare och turister i Lysekils stad passerar Färgaregatans park och den har stor betydelse för boende i området som en ”grön lunga”. I parken finns flera äldre träd.

Trötemyren med svanar

Rotemyrens och Trötemyrens landskapspark

Parken anlades på 1980-talet i samband med att bostadsområdet Tröten byggdes. Området är ursprungligen en gammal sötvattenstäkt. Vege­tationen i parken består av blommande, bärgivande och inhemska växter såsom aplar, hagtorn, slån, fläder, fågelbär och hassel. Det har skapat förutsättningar för ett rikt fågelliv.

Genom parken löper ett populärt promenadstråk.