Meny

Grön strategi

Illustration av vuxna och barn med olika etnisk bakgrund omgivna av en cirkel av symboler för grön näring.

Lysekils kommun håller på att ta fram en grön strategi. Den ska ge en helhetsbild av tätorternas utemiljöer som torg, parker, lekplatser och tätortsnära naturområden. I arbetet kommer vi även att ta fram mål och strategier för våra utemiljöer och hur vi vill förvalta och utveckla dem.

Vad är en grön strategi?

Rent konkret kommer den gröna strategin att bestå av ett antal politiskt godkända mål och strategier för tätorternas utemiljöer och närliggande naturområden. Efter att arbetet med den gröna strategin är klart kan vi ta fram åtgärdsprogram för olika delar av vår utemiljö och koppla förändringar eller utvecklingsförslag till tidsramar och budget.

I arbetet med den gröna strategin så inventerar och dokumenterar vi också de resurser vi har i våra tätorter i form av exempelvis parker, lekplatser och naturområden. Inventeringen kommer leda till att kunskapen blir mer lättillgänglig för invånare och turister samt att kunskapen behålls för framtiden.

Vad är målet med en grön strategi?

Ett övergripande mål med den gröna strategin är att framhålla den ekonomiska nyttan samhället har av att stärka biologisk mångfald, hälsofrämjande miljöer och attraktiva turistområden. En nyckel till en levande och attraktiv stad är sammanlänkade, lättillgängliga och stimulerande grönytor och naturområden.

Den gröna strategin ska även uppmuntra till innovativa och moderna lösningar vid nybyggnation av exempelvis bostadsområden. Den ska förstärka bilden av Lysekil som det självklara alternativet att flytta till för den aktiva och naturintresserade familjen eller personen.
Tanken som genomsyrar arbetet med den gröna strategin är att utnyttja de resurser som redan finns genom utveckling.

Steg ett av två färdigt

Den gröna strategin arbetas fram i två steg. Steg ett består av inspiration, inventering och analys och blir en underlagshandling till steg två. Steg två består av mål och strategier. Utifrån detta material kan vi sedan ta fram olika åtgärdsprogram för olika utemiljöer och koppla dessa till tidsram och budget.

Steg ett är genomfört och sammanfattat i dokumentet ”Inspiration, Inventering och Analys till en Grön strategi – steg 1 av 2”. Längre ner kan du öppna dokumentet i pdf-format. Det är ett arbetsmaterial tills dess att det antagits politiskt och vi tar gärna emot synpunkter.

Arbetet med steg två pågår och den gröna strategin kommer att vara en del av Lysekils kommuns nya översiktsplan. Den gröna strategin beräknas vara färdig våren 2019.

Bra att veta

Arbetet med att ta fram en grön strategi delfinansieras till cirka 40 procent av Länsstyrelsens lokala naturvårdssatsning, det så kallade LONA-bidraget.

Länkar

Bilagor till "Inspiration, Inventering och Analys till en Grön strategi"