Translate site

Translate

Meny

Skaftö

Pågående detaljplaner

Skaftö-Fiskebäck 1:6 m.fl, Utsiktsberget

Nuläge

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta planarbetet för Utsiktsberget Skaftö-Fiskebäck 1:6 m.fl. Detta beslut tog i samhällsbyggnadsnämnden den 30 mars 2020 och protokollet finns på Lysekils hemsida.

Upplysning

När det gäller ett beslut avseende avbrytande av detaljplanearbete går det inte att överklaga enligt plan- och bygglagen. PBL 13 kap, 2 § Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de avser:

1. Avbrytande av ett planarbete

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar tillsammans med Exark arkitekter AB med en detaljplan för Utsiktsberget, tidigare kallat område söder om Kristinebergsvägen.

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att utveckla Fiskebäckskil för fler boende med goda boendemiljöer i anslutning till nuvarande samhälle samt anpassa den nya bebyggelsen till platsens natur- och kulturvärden. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för etappvis byggande av sammanlagt ca 140-160 bostäder, fördelade på lägenheter i mindre flerbostadshus, gruppbyggda småhus, parhus och friliggande enbostadshus. Antalet bostäder kan variera något beroende på slutligt val av lägenhetsstorlek, typ av byggnader mm. Inom planområdet föreslås också en mötesplats i form av en mindre torgyta med anslutande lokaler och en allmän parkering i anslutning till den kommunala badplatsen Bökevik samt ytor för närrekreation och lek och idrott.

Detaljplanen inklusive miljökonsekvensbeskrivningen har varit utskickade på granskning under tiden 2015-08-11 t.o.m. 2015-09-08.
Granskningshandlingar och utredningar finns längst ner. Ett informationsmöte hölls i samband med granskningstiden den 20 augusti kl. 18.30 på Skaftö folkets hus i Grundsund.

Tidigare i planprocessen:

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd, under tiden 2014-01-21 t.o.m. 2014-03-07. Samrådsmöte hölls 5 februari kl.18.00 i Skaftö folkets hus, Grundsund. Sammanfattande anteckningar från mötet och en sammanställning av de gruppdiskussioner som fördes finns längst ner.

Alla samrådsyttranden redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse, vilken har legat till grund för fortsatt planarbete. Samrådsredogörelsen har behandlats politiskt på kommunstyrelsens ledningsutskott den 2 juni. Där togs beslut att godkänna samrådsredogörelsen och ledningsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på minskad omfattning av exploateringen. På grund av personuppgiftslagen, PUL, kan Samrådsredogörelsen inte publiceras i sin helhet på kommunens hemsida. Längst ner finns ett utdrag ur samrådsredogörelsen. Handlingen i sin helhet kan begäras ut från kommunens registrator.

En visualiseringsfilm, som finns längst ner, är en del av ett omfattande arbetsmaterial och togs fram tidigt i planprocessen inför samrådet. Eftersom planförslaget utvecklats och justerats sedan filmen gjordes så ska filmen bara ses som en översiktlig illustration som visar vilken ungefärlig disposition i landskapet som byggnaderna planeras få. Befintliga byggnader är schematiskt redovisade som vita volymer. Planerad bebyggelse är också schematiskt redovisad som byggnader med lika utseende över hela området utan att dessa är ingående studerade och gestaltade.
Granskningsutlåtande

  • Del 1PDF Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden för inkomna synpunkter samt yttranden från myndigheter, statliga och kommunala instanser och politiska partier.
  • Del 2PDF Yttranden från sakägare och intresseföreningar samt samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer.
  • Del 3PDF Sammanfattning av föreslagna kompletteringar och justeringar av planhandlingarna som kommer att göras med anledning av inkomna yttranden. 

Planhandlingar

Utredningar

Möte under granskningstid 20 aug 2015

Samrådshandling

Material från samrådsmöte

Grundsunds hamn- och kanalområde

Nuläge

Denna plan är i nuläget vilande och det finns ingen tidsplan när den kommer återupptas.

Bakgrund

Programmets syfte är att studera möjligheterna att, med hänsyn till kulturmiljön med mera, utveckla Grundsund. Detta innefattar bland annat att, utreda förutsättningarna för att uppföra nya sjöbodar och utöka antalet båtplatser, studera allmänhetens tillgänglighet inom samhället samt utforska alternativa användningsområden för samhällets gamla verksamhetslokaler.

Torvemyr etapp 2, Skaftö-Backa 3:351 m.fl

Nuläge

Planen har vunnit Laga kraft efter kommufullmäktiges beslut att anta detaljplanen 2021-03-17 § 29.

Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens antgandebeslut enligt bestämmelserna i 11 kap 10 § PBL (2010:900)

Antagande beslutet har vid överklagandetidens utgång inte överklagats. Beslutet har till följd av detta vunnit laga kraft.

Upplysningar kan lämnas av Stina Norén, Tel 0523 - 61 33 55, eller via epost: stina.noren@lysekil.se

Bakgrund

Det planerade bostadsområdet kring Torvemyr ligger på en höjd i nordöstra delen av Grundsund i direkt anslutning till ett vackert naturområde och med gångavstånd till bad och småbåtshamn. Avståndet till Grundsunds centrum med mataffär samt låg- och mellanstadieskola är ca 0,5 km.

Området planeras för möjlighet till villor, parhus, radhus och flerbostadshus med möjlighet till uppemot 50 bostäder beroende på hur området exploateras. Några av tomterna ges även möjlighet till kompletterande verksamhetslokal. Området blir en andra etapp på den bostadsutbyggnad som påbörjats med Torvemyr etapp 1. Första etappen innefattade nio villatomter och är belägen nordväst om det aktuella planområdet.

Antagande handlingar


Utställningsutlåtande


Samrådsredogörelse

Utredningar

Fossa 1:116

Nuläge

Planförslaget har varit ute på samråd och just sammaställd alla yttrande i en samrådsredogörelse.

Till planhandlingarna hör plankarta, planillustration och planbeskrivning. Plankartan är det jurdiskt bindande dokumentet som styr exploateringen. Planbeskrivningen förklarar varför plankartan ser ut som den gör och vad den innebär. Den redogör även för utförda utredningar.

Planhandlingarna finns här på hemsidan eller så finns de tillgängliga i Kommunhuset, Kungsgatan 44, Lysekil, men på grund av rådande omständigheter med covid 19 ber vi er kontakta oss via mail eller telefon för att ta del av planhandlingarna.

Bakgrund

Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för byggnation av ca åtta bostadshus på den nordöstra delen av fastigheten Fossa 1:116, marken är idag, oexploaterad. Planen överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan, ÖP 06, då fastigheten ligger inom ett område utpekat för tätortsutbyggnad, huvudsakligen bostäder.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Frida Mellgren, 0523- 61 33 32, epost: frida.mellgren@lysekil.se


Planhandlingar

Utredningar


Fossa 1:33

Nuläge

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelsen , 2020-11-05, § 206. Nu påbörjas arbetet med att ta fram granskningshandlingar

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Fredrik Jonasson, 0523- 61 33 69, epost: fredrik.jonasson@lysekil.se

Bakgrund

För Fastigheten Fossa 1:33 lämnades ett positivt planbesked 2010-11-03 §196.

Planarbetet syftar till att pröva möjligheten att området bebyggs med bostäder. Planområdet som idag är obebyggt föreslås planeras för sex tomter för friliggande enfamiljshus med åreruntstandard i en etapp.

Samrådsredogörelse


Planhandlingar


Utredningar


Södra Stockevik - Grönskult 1:42 mfl

Nuläge

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl

Planförslaget har varit ute på granskning och nu sammanställs alla yttrande i ett granskningsutlåtande.

Ytterligar upplysningar om planarbetet kan lämnas av Frida Mellgren, tel 0523-61 33 32 alt. frida.mellgren@lysekil.se

Bakgrund

Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en friskvårdsanläggning inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader. Avsikten med friskvårdsanläggningen är att skapa ett unikt åretruntbaserat besöksmål, en anläggning för rekreation och turism, i Stockeviks södra delar.

En detaljplan för Södra Stockevik, del av aktuellt planområde, antogs av kommunfullmäktige 2016-03-31. Planförslaget överklagades och upphävdes av mark-och miljödomstolen 2017-07-03. Till skillnad från föregående planförslag har planområdets areal reducerats och minskats från 11,2 ha till ca 3,4 ha. Det aktuella områdets berörs inte längre av strandskydd och byggrätter för nya bostäder har tagits bort i nuvarande planförslag.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Frida Mellgren, 0523- 61 33 32, epost: frida.mellgren@lysekil.se


Samrådsredogörelse


Planhandlingar

Utredningar


Fyreberget, Vägeröd 1:69

Nuläge

Planarbetet är uppstartat.

Bakgrund

2012-01-14 beviljade kommunstyrelsen planbesked för rubricerad detaljplan. Ansökan avsåg planläggning av cirka 150 stycken bostäder i varierade bostadsformer.