Meny

Skaftö

Pågående detaljplaner

Grundsunds hamn- och kanalområde

Nuläge

Denna plan är i nuläget vilande och det finns ingen tidsplan när den kommer återupptas.

Bakgrund

Programmets syfte är att studera möjligheterna att, med hänsyn till kulturmiljön med mera, utveckla Grundsund. Detta innefattar bland annat att, utreda förutsättningarna för att uppföra nya sjöbodar och utöka antalet båtplatser, studera allmänhetens tillgänglighet inom samhället samt utforska alternativa användningsområden för samhällets gamla verksamhetslokaler.

Torvemyr etapp 2, Skaftö-Backa 3:351 m.fl

Nuläge

Planen har vunnit Laga kraft efter kommufullmäktiges beslut att anta detaljplanen 2021-03-17 § 29.

Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens antgandebeslut enligt bestämmelserna i 11 kap 10 § PBL (2010:900)

Antagande beslutet har vid överklagandetidens utgång inte överklagats. Beslutet har till följd av detta vunnit laga kraft.

Upplysningar kan lämnas av Stina Norén, Tel 0523 - 61 33 55, eller via epost: stina.noren@lysekil.se

Bakgrund

Det planerade bostadsområdet kring Torvemyr ligger på en höjd i nordöstra delen av Grundsund i direkt anslutning till ett vackert naturområde och med gångavstånd till bad och småbåtshamn. Avståndet till Grundsunds centrum med mataffär samt låg- och mellanstadieskola är ca 0,5 km.

Området planeras för möjlighet till villor, parhus, radhus och flerbostadshus med möjlighet till uppemot 50 bostäder beroende på hur området exploateras. Några av tomterna ges även möjlighet till kompletterande verksamhetslokal. Området blir en andra etapp på den bostadsutbyggnad som påbörjats med Torvemyr etapp 1. Första etappen innefattade nio villatomter och är belägen nordväst om det aktuella planområdet.

Antagande handlingar


Utställningsutlåtande


Samrådsredogörelse

Utredningar

Fossa 1:116

Nuläge

Planförslaget har varit ute på samråd och just sammaställd alla yttrande i en samrådsredogörelse.

Till planhandlingarna hör plankarta, planillustration och planbeskrivning. Plankartan är det jurdiskt bindande dokumentet som styr exploateringen. Planbeskrivningen förklarar varför plankartan ser ut som den gör och vad den innebär. Den redogör även för utförda utredningar.

Planhandlingarna finns här på hemsidan eller så finns de tillgängliga i Kommunhuset, Kungsgatan 44, Lysekil, men på grund av rådande omständigheter med covid 19 ber vi er kontakta oss via mail eller telefon för att ta del av planhandlingarna.

Bakgrund

Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för byggnation av ca åtta bostadshus på den nordöstra delen av fastigheten Fossa 1:116, marken är idag, oexploaterad. Planen överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan, ÖP 06, då fastigheten ligger inom ett område utpekat för tätortsutbyggnad, huvudsakligen bostäder.

Vill ni ha ytterligare information om planarbetet så kan ni kontakta Stina Norén, Planhandläggare på Telefonnummer 0523 - 61 33 55

Planhandlingar

Utredningar


Fossa 1:33

Nuläge

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelsen , 2020-11-05, § 206. Nu påbörjas arbetet med att ta fram granskningshandlingar

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Fredrik Jonasson, 0523- 61 33 69, epost: fredrik.jonasson@lysekil.se

Bakgrund

För Fastigheten Fossa 1:33 lämnades ett positivt planbesked 2010-11-03 §196.

Planarbetet syftar till att pröva möjligheten att området bebyggs med bostäder. Planområdet som idag är obebyggt föreslås planeras för sex tomter för friliggande enfamiljshus med åreruntstandard i en etapp.

Samrådsredogörelse


Planhandlingar


Utredningar


Södra Stockevik - Grönskult 1:42 mfl

Nuläge

Planförslaget har varit utsänt för granskning från 2021-03-08 till 2021-04-12. Under granskningen inkom synpunkter som har medfört att några justeringar gjorts. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.

Föreslagna justeringar är av redaktionell karaktär, och planförslagets huvudsakliga innehåll och slutsatser påverkas inte avsevärt vid jämförelse med planens utformning under granskningsskedet. Planförslaget skickas nu för godkännande i Kommunstyrelsen och antagande i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges antagande beräknas tidigast ske 2021-10-20.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av:

Maria Gillberg: tel. 0523-61 33 42, eller via mejl, maria.gillberg@lysekil.se
Rodrigo Baraona, tel. 0523-61 33 41, eller via mejl, rodrigo.baraona@lysekil.se

Bakgrund

Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en friskvårdsanläggning inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader. Avsikten med friskvårdsanläggningen är att skapa ett unikt åretruntbaserat besöksmål, en anläggning för rekreation och turism, i Stockeviks södra delar.

En detaljplan för Södra Stockevik, del av aktuellt planområde, antogs av kommunfullmäktige 2016-03-31. Planförslaget överklagades och upphävdes av mark-och miljödomstolen 2017-07-03. Till skillnad från föregående planförslag har planområdets areal reducerats och minskats från 11,2 ha till ca 3,4 ha. Det aktuella områdets berörs inte längre av strandskydd och byggrätter för nya bostäder har tagits bort i nuvarande planförslag.

Granskningsutlåtande

Planhandlingar

Utredningar


Fyreberget, Vägeröd 1:69

Nuläge

Planarbetet är uppstartat.

Bakgrund

2012-01-14 beviljade kommunstyrelsen planbesked för rubricerad detaljplan. Ansökan avsåg planläggning av cirka 150 stycken bostäder i varierade bostadsformer.