Meny

Dela sidan på sociala medier

Skaftö

Pågående detaljplaner

Utsiktsberget

Nuläge

Samtliga inkomna yttranden under granskningen har sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet innehåller förslag för justeringar och kompletteringar för upprättande av antagandehandlingar. Beslut att godkänna granskningsutlåtandet togs av byggnadsnämnden den 27 september 2016.

Protokollet från byggnadsnämnden har justerats och finns tillgängligt på kommunens hemsida under rubriken Kommun och politik. Granskningsutlåtandet, utan personuppgifter (i enlighet med PUL), publiceras nedan.

Nästa steg i planprocessen efter godkänt granskningsutlåtande är att kompletta antagandehandlingar tas fram utifrån utlåtandet. Beslut om godkännande av en detaljplan tas av kommunstyrelsen och därefter tas beslut om antagande av kommunfullmäktige

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar tillsammans med Exark arkitekter AB med en detaljplan för Utsiktsberget, tidigare kallat område söder om Kristinebergsvägen.

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att utveckla Fiskebäckskil för fler boende med goda boendemiljöer i anslutning till nuvarande samhälle samt anpassa den nya bebyggelsen till platsens natur- och kulturvärden. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för etappvis byggande av sammanlagt ca 140-160 bostäder, fördelade på lägenheter i mindre flerbostadshus, gruppbyggda småhus, parhus och friliggande enbostadshus. Antalet bostäder kan variera något beroende på slutligt val av lägenhetsstorlek, typ av byggnader mm. Inom planområdet föreslås också en mötesplats i form av en mindre torgyta med anslutande lokaler och en allmän parkering i anslutning till den kommunala badplatsen Bökevik samt ytor för närrekreation och lek och idrott.

Detaljplanen inklusive miljökonsekvensbeskrivningen har varit utskickade på granskning under tiden 2015-08-11 t.o.m. 2015-09-08.
Granskningshandlingar och utredningar finns längst ner. Ett informationsmöte hölls i samband med granskningstiden den 20 augusti kl. 18.30 på Skaftö folkets hus i Grundsund.

Tidigare i planprocessen:

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd, under tiden 2014-01-21 t.o.m. 2014-03-07. Samrådsmöte hölls 5 februari kl.18.00 i Skaftö folkets hus, Grundsund. Sammanfattande anteckningar från mötet och en sammanställning av de gruppdiskussioner som fördes finns längst ner.

Alla samrådsyttranden redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse, vilken har legat till grund för fortsatt planarbete. Samrådsredogörelsen har behandlats politiskt på kommunstyrelsens ledningsutskott den 2 juni. Där togs beslut att godkänna samrådsredogörelsen och ledningsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på minskad omfattning av exploateringen. På grund av personuppgiftslagen, PUL, kan Samrådsredogörelsen inte publiceras i sin helhet på kommunens hemsida. Längst ner finns ett utdrag ur samrådsredogörelsen. Handlingen i sin helhet kan begäras ut från kommunens registrator.

En visualiseringsfilm, som finns längst ner, är en del av ett omfattande arbetsmaterial och togs fram tidigt i planprocessen inför samrådet. Eftersom planförslaget utvecklats och justerats sedan filmen gjordes så ska filmen bara ses som en översiktlig illustration som visar vilken ungefärlig disposition i landskapet som byggnaderna planeras få. Befintliga byggnader är schematiskt redovisade som vita volymer. Planerad bebyggelse är också schematiskt redovisad som byggnader med lika utseende över hela området utan att dessa är ingående studerade och gestaltade.

Granskningsutlåtande

  • Del 1PDF Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden för inkomna synpunkter samt yttranden från myndigheter, statliga och kommunala instanser och politiska partier.
  • Del 2PDF Yttranden från sakägare och intresseföreningar samt samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer.
  • Del 3PDF Sammanfattning av föreslagna kompletteringar och justeringar av planhandlingarna som kommer att göras med anledning av inkomna yttranden. 

Planhandlingar

Utredningar

Möte under granskningstid 20 aug 2015

Samrådshandling

Material från samrådsmöte

Vägeröd garage

Nuläge

 

Detaljplanen är överklagad till Mark och Miljödomstolen och inget beslut har inkommit ännu.

Ärendebeskrivningen om antagande av detaljplan för del av Vägeröd 1:70 har i sammanfattningen blivit missvisande, då fel stycke har kopierats in i tjänsteskrivelsen och i protokollet för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Rätt Skrivelse ska vara följande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för garage vid Österssidan vägskäl, del av Vägeröd 1:70 m.fl.

Planförslaget syfte är att uppföra 12 garage utöver de befintliga. Planförslaget har justerat med andledning av inkomma synpunkter under utställningen och är nu färdig för antagande. Planprocessen bedrivs med normalt planförfarande enligt ÄPBL 1987:10.

Beslutet som kommunfullmäktige har antagit är rätt formulerat och det är plankartan som är jurdiskt bindande (Dnr: LKS 2019-181 § 56).

.Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-12 § 56 att anta rubricerad detaljplan, upprättade 2018-11-28 och justerad 2019-05-06.

Justering av kommunfullmäktiges protokoll med beslut tillkännagavs på kommunen anslagstavla 2019-06-20

Med anledning av att fel stycke har kopierats in i tjänsteskrivelsen och i protokollen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer överklagandetiden att förlängas. Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2019-06-26 §115, dnr 2019-030 rättat protokollet. Den nya överklagandetiden kommer att gälla fr.o.m att Kommunstyrelsens protokoll anslås på kommunens hemsida.

Ny Besvärstid Överklagandet ska ske skriftligt och ha inkommit senaste 2019-07-23

Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas av den som tidigare lämnt synpunkter i ärendet som inte blivit tillgodosedda. Beslutet överklagas hos Mark- och miljödomstolen.

Överklagande ska dock skickas till kommunen under följande adress: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 453 80 Lysekil

Överklagandet ska ske skriftligt och ha inkommit senast inom tre veckor från den dag tillkännagivandet skett enligt ovan, d.vs senast 2019-07-14. (detta datum kommer att justeras) Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas detta tillsammans med hanlingarna i ärendet till Mark- och Miljödomstolen.

I skrivelsen ska tydligt anges:

  • Vilket beslut som överklagas, t.ex genom att ange beslutsdag och vad beslutet gäller.
  • Begäran om hur beslutet ska ändras och varför.
  • Namn, adress och telefonnummer

Upplysningar kan lämnas av Fredrik Jonasson, tel 0523-613369 eller via mail, fredrik.jonasson@lysekil.se

Bakgrund

Planförslags syfte inför samråd var att möjliggöra uppförande av ytterligare 20 st. garage utöver de befintliga, utföra en gång-och cykelväg i anslutning till väg 785 samt utföra en ny lokal tillfart till fastigheten Evensås 1:137. Efter samrådsperioden har planarbetet varit vilande till sommaren 2016.

Planförslagets nuvarande syfte är att uppföra 12 st. garage utöver de befintliga. Utförande av lokal tillfart till fastigheten Evensås 1:137 är ej aktuellt inom detaljplanarbete. De synpunkter som kommit in under samrådstiden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Dokumentet innehåller också en sammanställning av de justeringar som föreslås innan granskningsskedet.

Planförslaget nu vid utställning är att möjliggöra uppförandet av maximalt 12 st garage utöver de befintliga.

Planen är förenligt med översiktsplanen.


Planhandlingar

Samrådsredogörelse

Utställningsutlåtande

UtredningarGrundsunds hamn- och kanalområde

Nuläge

Denna plan är i nuläget vilande och det finns ingen tidsplan när den kommer återupptas.

Bakgrund

Programmets syfte är att studera möjligheterna att, med hänsyn till kulturmiljön med mera, utveckla Grundsund. Detta innefattar bland annat att, utreda förutsättningarna för att uppföra nya sjöbodar och utöka antalet båtplatser, studera allmänhetens tillgänglighet inom samhället samt utforska alternativa användningsområden för samhällets gamla verksamhetslokaler.

Torvemyr etapp 2

Nuläge

Planarbete är vilande och det finns ingen tidsplan när det kommer återupptas

Bakgrund

Det planerade bostadsområdet kring Torvemyr ligger på en höjd i nordöstra delen av Grundsund i direkt anslutning till ett vackert naturområde och med gångavstånd till bad och småbåtshamn. Avståndet till Grundsunds centrum med mataffär samt låg- och mellanstadieskola är ca 0,5 km.

Området planeras för möjlighet till villor, parhus, radhus och flerbostadshus med möjlighet till uppemot 50 bostäder beroende på hur området exploateras. Några av tomterna ges även möjlighet till kompletterande verksamhetslokal. Området blir en andra etapp på den bostadsutbyggnad som påbörjats med Torvemyr etapp 1. Första etappen innefattade nio villatomter och är belägen nordväst om det aktuella planområdet.

I samband med detaljplanen kommer en ansökan om att upphäva delar av ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen, som utfärdades i byggnadsplanen från 1969, att sändas in till länsstyrelsen.

Planhandlingar

Utredningar

Fossa 1:116

Nuläge

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna start-PM den 2019-06-27 §103.

Nästa steg är att detaljplanearbetet påbörjas.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beviljade 2018-03-28 för Fossa 1:116. Syftet med planarbetet är att bygga ca sex bostadshus på den nordöstra delen av Fastigheten Fossa 1:116. Marken är idag oexploaterad, men enligt översiktsplanen från 2006 ligger fastigheten inom ett områdeför tätortsutbyggnad med huvudsakligen bostäder.

Utredningar

 Evensås 1:79

Nuläge

Detaljplanen har varit utskickad på samråd under till tiden 2017-06-09 till 2017-07-21. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i samrådredogörelse. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelsen 2019-06-27 §102.

Nu påbörjas arbetet med att ta fram granskningshandlingar.

Bakgrund

För fastigheten gäller en detaljplan från 60-talet som innehåller förhållandevis stora fastigheter men med små byggrätter. Planarbetets syfte är att möjliggöra en delning av fastigheten och kunna bygga två nya bostadshus samt riva det befintliga.

Planhandlingar

 

Utredningar

Fossa 1:33

Nuläge

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan Fossa 1:33. I nuläget så tas det fram samrådshandlingar.

För vidare information om detaljplanen så kan ni kontakta Fredrik Jonasson Tel 0523-613369, e-post fredrik.jonasson@lysekil.se

Bakgrund

För Fastigheten Fossa 1:33 lämnades ett positivt planbesked 2010-11-03 §196.

Planarbetet har varit vilande men efter ändrad ansvarsfördelning mellan kommun, exploatör och plankonsult så arbetet återupptagits.

Planarbetet syftar till att pröva möjligheten att området bebyggs med bostäder. Planområdet som idag är obebyggt föreslås planeras för sex tomter för friliggande enfamiljshus med åreruntstandard i en etapp.

Planhandlingar

 

Utredningar