Meny

Dela sidan på sociala medier

Skaftö

Pågående detaljplaner

Utsiktsberget

Nuläge

Samtliga inkomna yttranden under granskningen har sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet innehåller förslag för justeringar och kompletteringar för upprättande av antagandehandlingar. Beslut att godkänna granskningsutlåtandet togs av byggnadsnämnden den 27 september 2016.

Protokollet från byggnadsnämnden har justerats och finns tillgängligt på kommunens hemsida under rubriken Kommun och politik. Granskningsutlåtandet, utan personuppgifter (i enlighet med PUL), publiceras nedan.

Nästa steg i planprocessen efter godkänt granskningsutlåtande är att kompletta antagandehandlingar tas fram utifrån utlåtandet. Beslut om godkännande av en detaljplan tas av kommunstyrelsen och därefter tas beslut om antagande av kommunfullmäktige

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar tillsammans med Exark arkitekter AB med en detaljplan för Utsiktsberget, tidigare kallat område söder om Kristinebergsvägen.

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att utveckla Fiskebäckskil för fler boende med goda boendemiljöer i anslutning till nuvarande samhälle samt anpassa den nya bebyggelsen till platsens natur- och kulturvärden. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för etappvis byggande av sammanlagt ca 140-160 bostäder, fördelade på lägenheter i mindre flerbostadshus, gruppbyggda småhus, parhus och friliggande enbostadshus. Antalet bostäder kan variera något beroende på slutligt val av lägenhetsstorlek, typ av byggnader mm. Inom planområdet föreslås också en mötesplats i form av en mindre torgyta med anslutande lokaler och en allmän parkering i anslutning till den kommunala badplatsen Bökevik samt ytor för närrekreation och lek och idrott.

Detaljplanen inklusive miljökonsekvensbeskrivningen har varit utskickade på granskning under tiden 2015-08-11 t.o.m. 2015-09-08.
Granskningshandlingar och utredningar finns längst ner. Ett informationsmöte hölls i samband med granskningstiden den 20 augusti kl. 18.30 på Skaftö folkets hus i Grundsund.

Tidigare i planprocessen:

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd, under tiden 2014-01-21 t.o.m. 2014-03-07. Samrådsmöte hölls 5 februari kl.18.00 i Skaftö folkets hus, Grundsund. Sammanfattande anteckningar från mötet och en sammanställning av de gruppdiskussioner som fördes finns längst ner.

Alla samrådsyttranden redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse, vilken har legat till grund för fortsatt planarbete. Samrådsredogörelsen har behandlats politiskt på kommunstyrelsens ledningsutskott den 2 juni. Där togs beslut att godkänna samrådsredogörelsen och ledningsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på minskad omfattning av exploateringen. På grund av personuppgiftslagen, PUL, kan Samrådsredogörelsen inte publiceras i sin helhet på kommunens hemsida. Längst ner finns ett utdrag ur samrådsredogörelsen. Handlingen i sin helhet kan begäras ut från kommunens registrator.

En visualiseringsfilm, som finns längst ner, är en del av ett omfattande arbetsmaterial och togs fram tidigt i planprocessen inför samrådet. Eftersom planförslaget utvecklats och justerats sedan filmen gjordes så ska filmen bara ses som en översiktlig illustration som visar vilken ungefärlig disposition i landskapet som byggnaderna planeras få. Befintliga byggnader är schematiskt redovisade som vita volymer. Planerad bebyggelse är också schematiskt redovisad som byggnader med lika utseende över hela området utan att dessa är ingående studerade och gestaltade.

Granskningsutlåtande

  • Del 1PDF Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden för inkomna synpunkter samt yttranden från myndigheter, statliga och kommunala instanser och politiska partier.
  • Del 2PDF Yttranden från sakägare och intresseföreningar samt samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer.
  • Del 3PDF Sammanfattning av föreslagna kompletteringar och justeringar av planhandlingarna som kommer att göras med anledning av inkomna yttranden. 

Planhandlingar

Utredningar

Möte under granskningstid 20 aug 2015

Samrådshandling

Material från samrådsmöte

Vägeröd garage

Nuläge

I nuläget uppdateras planförslaget och skickas därefter ut för granskning och allmänheten får återigen möjlighet att yttra sig.

Bakgrund

Ett förslag till detaljplan för garage och bostad del av Vägeröd 1:70 m.fl. på Östersidan i Lysekils kommun har varit utsänt på samråd från 2011-10-27 till 2011-12-08. Planförslaget skickades till Länsstyrelsen, centrala organ, kommunala instanser och sakägare.  

Planförslags syfte inför samråd var att möjliggöra uppförande av ytterligare 20 st. garage utöver de befintliga, utföra en gång-och cykelväg i anslutning till väg 785 samt utföra en ny lokal tillfart till fastigheten Evensås 1:137. Efter samrådsperioden har planarbetet varit vilande till sommaren 2016.

Planförslagets nuvarande syfte är att uppföra 12 st. garage utöver de befintliga. Utförande av lokal tillfart till fastigheten Evensås 1:137 är ej aktuellt inom detaljplanarbete. De synpunkter som kommit in under samrådstiden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Dokumentet innehåller också en sammanställning av de justeringar som föreslås innan granskningsskedet.

Planhandlingar

Samrådsredogörelse

Grundsunds hamn- och kanalområde

Nuläge

Arbetet med att ta fram programhandlingar för Grundsunds hamn- och kanalområde är vilande.

Bakgrund

Programmets syfte är att studera möjligheterna att, med hänsyn till kulturmiljön med mera, utveckla Grundsund. Detta innefattar bland annat att, utreda förutsättningarna för att uppföra nya sjöbodar och utöka antalet båtplatser, studera allmänhetens tillgänglighet inom samhället samt utforska alternativa användningsområden för samhällets gamla verksamhetslokaler.

Torvemyr etapp 2

Nuläge

Planarbete är vilande.

Bakgrund

Det planerade bostadsområdet kring Torvemyr ligger på en höjd i nordöstra delen av Grundsund i direkt anslutning till ett vackert naturområde och med gångavstånd till bad och småbåtshamn. Avståndet till Grundsunds centrum med mataffär samt låg- och mellanstadieskola är ca 0,5 km.

Området planeras för möjlighet till villor, parhus, radhus och flerbostadshus med möjlighet till uppemot 50 bostäder beroende på hur området exploateras. Några av tomterna ges även möjlighet till kompletterande verksamhetslokal. Området blir en andra etapp på den bostadsutbyggnad som påbörjats med Torvemyr etapp 1. Första etappen innefattade nio villatomter och är belägen nordväst om det aktuella planområdet.

I samband med detaljplanen kommer en ansökan om att upphäva delar av ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen, som utfärdades i byggnadsplanen från 1969, att sändas in till länsstyrelsen.

Planhandlingar

Utredningar

Stätten Gård, Evensås 1:6 m.fl.

Nuläge

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 § 98 att anta rubricerad detaljplan, upprättad 2018-01-05 och justerad 2018-05-28. Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2018-07-03.

Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut enligt bestämmelserna i 11 kap 10 § PBL (2010:900).

Antagandebeslutet har vid överklagandetidens utgång inte överklagats. Beslutet har till följd av detta vunnit laga kraft 2018-07-25.

Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att komplettera befintlig bebyggelse med ytterligare 10 – 15 bostadstomter samt att höja exploateringsgraden för befintliga bostadshus inom planområdet. Planområdet kommer att anslutas till kommunens VA-nät vilket är en förutsättning för åretruntboende i området

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2017-05-30 till 2017-07-11. Alla samrådsyttranden redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse.

Ett uppdaterat planförslag kommer att skickas ut på granskning och allmänheten får återigen möjligheten att yttra sig.

 

Planhandlingar

Utredningar

Upphävande av förordnande enligt §113 BL

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Evensås 1:79

Nuläge

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2017-06-09 till 2017-07-21.

Vi kommer nu att samla och kommentera inkomna yttranden i en samrådsredogörelse, som sedan ska godkännas i byggnadsnämnden. Ett uppdaterat planförslag skickas därefter ut på granskning och allmänheten får återigen möjligheten att yttra sig.

Bakgrund

För fastigheten gäller en detaljplan från 60-talet som innehåller förhållandevis stora fastigheter men med små byggrätter. Planarbetets syfte är att möjliggöra en delning av fastigheten och kunna bygga två nya bostadshus samt riva det befintliga.

Planhandlingar