Translate site

Translate

Meny

Lysekil

Pågående detaljplaner.

Gamlestan 25:1 m.fl, Norra Hamnstranden

Nuläge

Inledande planarbetet har påbörjats.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett program för detaljplan för Norra Hamnstranden, upprättat 2010-04-08. Programmet föregår ett detaljplanearbete med syfte att genom normalt planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap 23 §, utreda förutsättningarna för att reglera markanvändningen i Norra hamnen för bostäder och centrumändamål. Förslaget innebär en omvandling av industrimark samt ianspråktagande av vattenområde. Området används för närvarande huvudsakligen för kontors- och industriverksamhet.

Planhandlingar

Träleberg 1:138, Trellebystrands camping

Nuläge

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna granskningsutlåtandet, 2020-11-05, § 208

Nu påbörjas arbetet med att ta fram antagande handlingar.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till detaljplan för Trellebystrands Camping, Träleberg 1:138. Inom det område som planen avser står idag cirka 19 st. villavagnar med tidsbegränsat bygglov.

Detaljplanen har två huvudsyften

  1. Det tidsbegränsade bygglovet ska kunna övergå till permanent bygglov, vilket är möjligt när en detaljplan för området upprättats.
  2. Inom planområdet fanns tidigare en fornlämning samt en värdefull bäckravin med mycket höga naturvärden enligt Lysekils naturvårdsplan från 2010. När ägaren exploaterade området togs vegetationen kring bäcken bort och fornlämningen förstördes. Det andra syftet med planen är därför att skapa förutsättningar för att återskapa bäckravinens värdefulla miljö, i den mån det är möjligt.

Granskningsutlåtande

Planhandlingar

Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl, Norra Tronebacken

Nuläge

Rubricerad detaljplan antogs av kommunfullmäktige 2021-02-10 § 7. Meddelande om beslutet skickades till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Tiden för överklagande gick ut 2021-03-10.

Vid överklagandetidens slut hade 15 överklagande inkommit till kommunen och dessa har inkommit i rätt tid.

Samtliga överklagandena har överlämnats till Mark- och miljödomstolen.

Upplysningar kan lämnas av Rodrigo Baraona Vargas, tel.0523 - 613341, eller via mail, rodrigo.baraona@lysekil.se

Bakgrund

Kommunen planerar ett nytt bostadsområde i Norra Tronebacken sydost om bostadsområdet Torpet. Avståndet till Lysekils centrum är ca 2,5 km och till Gullmarn är det endast 300-400 meter.

Områdena kring Norra Tronebacken och längs gamla infarten, Ulserödsvägen, har i Lysekils översiktsplanering varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder under lång tid. Den nu aktuella utbyggnadsetappen svarar mot ett behov av nya tomter för enskilt byggande. Samtidigt rymmer den möjligheter att anpassa utbyggnaden med olika bostadsformer efter bostadsmarknadens behov. Målsättningen är att skapa ett nytt attraktivt småhus- och flerbostadsområde i en vacker naturmiljö nära Gullmarn.

Planområdet bedöms kunna rymma ca 70-100 st bostäder. Föreslagen bebyggelse har placerats i landskapet med hänsyn till platsens natur- och rekreationsvärden. På strategiska platser finns möjlighet att passera mellan tomter för att området ska upplevas som genomsläppligt och promenadvänligt. Stora delar av den befintliga grönskan har sparats och är en viktig kvalitet i boendet. Ulserödsvägen föreslås omgestaltas för ökad trafiksäkerhet, bl a med "portar", avsmalningar vid hållplatser, separat gång- och cykelväg och en rondell vid den gemensamma infarten till det nya området och Torpet.


Utställningsutlåtande


Antagandehandlingar

Planhandlingar


Utredningar

Dalskogen 1:39, Gullmarsbadens camping

Nuläge

Denna plan är i dagläget vilande.

Bakgrund

Gullmarsbadens camping har med sitt läge på gångavstånd från centrum en stor potential att utvecklas som en tätortsnära campingplats. Ägarförhållandena för campingen har växlat de senaste åren och därmed även intentionerna för hur området ska drivas och utvecklas.

Syftet med detta planprogram är att säkerställa allmänhetens tillträde till området kring Gullmarsbaden, att utreda förutsättningarna för att utveckla Gullmarsbadens camping, se över möjligheten till förtätning av bostäder samt att utreda lämplig användning av marken mellan Ulserödsvägen och Dalskogens kyrkogård.

Detaljplanen har varit ute på programsamråd till och med den 4:e november 2010.

Planhandlingar

Slätten 15:7 m.fl, Sjukhusområdet

Nuläge

Beslut enligt protokoll från Svea Hovrätt 2020-11-06, Mål nr P 12039-20, meddelas kommunen 2020-11-09. Första beslut är att Mark-och miljööverdomstolen avvisar yrkandet om inhibition. 

Beslutet är nu överklagat till Mark- och miljööverdomstolen 2020-11-02.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-23 § 105 att anta rubricerad detaljplan, upprättad 2019-04-04 och justerad 2019-09-04. Justering av kommunfullmäktiges protokoll med beslut tillkännnagavs på kommunens anslagstavla 2019-10-30. För att se protokoll med beslut tryck här

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Stina Norén,tel. 0523-61 33 55, stina.noren@lysekil.se eller Maria Gillberg tel. 0523-61 33 42.

Bakgrund och syfte

Sjukhuset har idag ett stort antal tomma lokaler. Fastighetsägaren önskar ändra om samt bygga till för att kunna hyra ut delar av bebyggelsen som exempelvis bostäder, kontor och utbildningslokaler. Syftet med den nya detaljplanen är därför att, i tillägg till vårdverksamhet, även tillåta centrum- och kontorsverksamhet samt bostadsändamål.

I och med det nya förslaget kan befintlig verksamhet fortsätta att bedrivas samtidigt som byggnaderna inom fastigheten även kan inrymma exempelvis hyresrätter, trygghetsboende och vuxenutbildning.

Till planhandlingarna hör plankarta och planbeskrivning med bilagor. Det är plankartan som är det juridiskt bindande dokumentet som styr exploateringen. I planbeskrivningen beskrivs i ord och bild varför plankartan ser ut som den gör och vad den innebär. Den redogör även för utförda utredningar och illustrationer.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan för Lysekils kommun. För mer information om översiktsplanen tryck här.


Planhandlingar


Utredningar

Södra Hamnen 13:1 m.fl, Hotellet

Nuläge

Samrådsredogörelsen godkändes i samhällsbyggnadsnämnden och nu arbetas det med att ta fram granskningshandlingar.

vill ni ha ytterligare information om planarbetet så kan ni kontakta Stina Norén, Planhandläggare på Telefonnummer 0523 - 61 33 55.

Bakgrund

Denna detaljplan omfattar huvudsakligen fastigheten Södra Hamnen 13:1. Fastigheten inrymmer Hotel Lysekil, som huvudsakligen består av två ihopbyggda byggnader. I den befintliga planen ligger byggnaderna inom användningsområde med betäckningen Ch, centrumbebyggelse.

Hotel Lysekil byggdes på 1950- talet och är idag i stort behov av renovering för att uppnå modern hotellstandard.Fastighetsägarna vill till ändringar som är av sådan art att det inte räcker att ändra gällande detaljplan, utan en ny detaljplan behöver tas fram.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Syftet

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad på nuvarande Hotel Lysekils innergård samt addera bostadsändamål till tillåten användning. Även de befintliga hotellbyggnaderna kommer att kunna byggas om till lägenheter. Möjligheten att bedriva verksamhet inom ramen av centrumändamål kommer däremot att finnas kvar fortsättningsvis. Detaljplanens syfte tar således hänsyn till platsens befintliga värden samtidigt som den möjliggör en utveckling av ett levande centrum


Planhandlingar

Utredningar

Södra Hamnens strandpromenad

Nuläge

Planen är vilande.

Planprogram är framtaget.

Bakgrund

Södra hamnens strandpromenad är ett centralt beläget stadsområde i Lysekil. Själva
strandpromenaden sträcker sig från Lysekils fi skhamn söderut längs kajerna till Havets Hus och vidare ut mot Pinnevik och klipporna vid Stångehuvud. Området har stora värden för Lysekil som stad, här fi nns fl era av stadens mest kända byggnader och stadsrum. Trafikmässigt fungerar området som en entrépunkt till Lysekil oavsett om man kommer med bil, buss eller båt. Framför allt sommartid är strandpromenaden dessutom Lysekils framsida och centrum för sommarturismen och båtlivet.
Längs strandpromenaden fi nns ett antal gällande detaljplaner, den äldsta från 1932. Sedan en längre tid pågår att arbete för att ta fram en aktuell detaljplan som identifierar och tillvaratar områdets kvalitéer och anger riktlinjerna för dess fortsatta utveckling.

Planhandlingar


Mariedal 3:19 med flera

Nuläge

Planarbete är uppstartat och nästa steg är att samrådshandlingar tas fram och efter politiskt beslut skickas ut på samråd

Bakgrund

Planens huvudsyfte är att pröva möjligheten med att förtäta Mariedalsområdet genom påbyggnad av befintligt flerbostadshus inom Mariedal 3:19 med flera samt genom uppförandet av tre nya flerbostadshus som fyra våningar inom sökandes fastigheter. Planen ska pröva uppförandet av ett slänthus i områdets sydvästra del, vilken idag omfattar kommunal parkmark. Slänthuset föreslås utformas som ett trygghetsboende.

Planen ska även möjliggöra passande renovering och tillgänglighetsanpassning av det befintliga bostadsområdet

Planförslaget omfattar ca 120 st lägenheter med varierande boendeformer. Detaljplanen tas fram en konsult som är godkänd av kommunen.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Fredrik Jonasson, e-post: fredrik.jonasson@lysekil.se, tel 0523 - 61 33 69


Del av Slätten 1:339, kvarteret Revolvern

Nuläge

Detaljplanen har varit ute på samråd från och med 2021-03-16 till och med 2021-04-20. Yttrande som inkommit under samrådstiden kommer att sammanställas och besvaras i samrådsredogörelse.

Bakgrund

Planarbetes syfte är att uppföra ett nytt bostadsområde med cirka 25 till 30 nya hyreslägenheter. Lägenhetsstorleken varierar, men då målgruppen främst ska utgöras av yngre och barnfamiljer, är tanken att det blir mest två och trerumslägenheter. Området ligger redan i ett bebyggt område.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Frida Mellgren, e-post frida.mellgren@lysekil.se, tel 0523 - 61 33 32

Planhandlingar


Utredningar

Ulseröd 1:29

Nuläge

Planarbete är uppstartat och nästa steg är att samrådshandlingar tas fram och efter politiskt beslut skickas ut på samråd.

Bakgrund

Planarbetets syfte är att möjliggöra för en exploatering av cirka 15 stycken villor/parhus. Området är i dagsläget ej detaljplanelagt.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Stina Norén, epost: stina.noren@lysekil.se, tel 0523 - 61 33 55


Dona 2:1 med flera

Nuläge

Planarbetet är uppstartat. Nästa steg i planarbetet är att samrådshandlingar tas fram.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade 2012-06-15 § 109 planbesked för Dona 2:1 med flera. Planarbetets syfte är möjliggöra bostäder (22-24 lägenheter) upp till sex våningar.

 

 

Höjdgatan, Kyrkvik 1:150 med flera

Nuläge

Planarbete är uppstartat och nästa steg är att samrådshandlingar tas fram och efter politiskt beslut skickas ut på samråd

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i beslut 2016-05-11 § 86 tillstrykt planbesked utifrån den ansökan som inkom till förvaltningen 2016-01-03.

Sökande önskar är ändra den befintliga stadsplanen från 1930-talet för att ta bort tre hittills outnyttjade byggrätter för bostadsändamål bakom befintliga fastigheter, samt möjliggöra för omkringliggande fastigheter att få köpa marken och införliva den i de egna tomterna.

Syftet med ändringen är att ta bort hitintills outnyttjade byggrätter, samt ej utförd lokalgata "Höjdgatan" , enligt stadsplan 14-LYS-126 på fastigheten, del av Kyrkvik 1:150 och ersätta dessa med kvartersmark utan byggrätter. Ändringen syftar också till att skapa förutsättningar för fastighetsreglering av gällande markområden.