Meny

Lysekil

Pågående detaljplaner.

Gamlestan 25:1 m.fl, Norra Hamnstranden

Nuläge

Inledande planarbetet har påbörjats.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett program för detaljplan för Norra Hamnstranden, upprättat 2010-04-08. Programmet föregår ett detaljplanearbete med syfte att genom normalt planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap 23 §, utreda förutsättningarna för att reglera markanvändningen i Norra hamnen för bostäder och centrumändamål. Förslaget innebär en omvandling av industrimark samt ianspråktagande av vattenområde. Området används för närvarande huvudsakligen för kontors- och industriverksamhet.

Planhandlingar

Träleberg 1:138, Trellebystrands camping

Nuläge

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-23 § 75 att anta rubricerad detaljplan, ingen överklagan inkom till kommunen till och med 2021-07-21, så detaljplanen vann laga kraft 2021-07-22.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till detaljplan för Trellebystrands Camping, Träleberg 1:138. Inom det område som planen avser står idag cirka 19 st. villavagnar med tidsbegränsat bygglov.

Detaljplanen har två huvudsyften

  1. Det tidsbegränsade bygglovet ska kunna övergå till permanent bygglov, vilket är möjligt när en detaljplan för området upprättats.
  2. Inom planområdet fanns tidigare en fornlämning samt en värdefull bäckravin med mycket höga naturvärden enligt Lysekils naturvårdsplan från 2010. När ägaren exploaterade området togs vegetationen kring bäcken bort och fornlämningen förstördes. Det andra syftet med planen är därför att skapa förutsättningar för att återskapa bäckravinens värdefulla miljö, i den mån det är möjligt.

Granskningsutlåtande

Planhandlingar

Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl, Norra Tronebacken

Nuläge

Rubricerad detaljplan antogs av kommunfullmäktige 2021-02-10 § 7. Meddelande om beslutet skickades till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Tiden för överklagande gick ut 2021-03-10.

Vid överklagandetidens slut hade 15 överklagande inkommit till kommunen och dessa har inkommit i rätt tid.

Samtliga överklagandena har överlämnats till Mark- och miljödomstolen.

Upplysningar kan lämnas av Rodrigo Baraona Vargas, tel.0523 - 613341, eller via mail, rodrigo.baraona@lysekil.se

Bakgrund

Kommunen planerar ett nytt bostadsområde i Norra Tronebacken sydost om bostadsområdet Torpet. Avståndet till Lysekils centrum är ca 2,5 km och till Gullmarn är det endast 300-400 meter.

Områdena kring Norra Tronebacken och längs gamla infarten, Ulserödsvägen, har i Lysekils översiktsplanering varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder under lång tid. Den nu aktuella utbyggnadsetappen svarar mot ett behov av nya tomter för enskilt byggande. Samtidigt rymmer den möjligheter att anpassa utbyggnaden med olika bostadsformer efter bostadsmarknadens behov. Målsättningen är att skapa ett nytt attraktivt småhus- och flerbostadsområde i en vacker naturmiljö nära Gullmarn.

Planområdet bedöms kunna rymma ca 70-100 st bostäder. Föreslagen bebyggelse har placerats i landskapet med hänsyn till platsens natur- och rekreationsvärden. På strategiska platser finns möjlighet att passera mellan tomter för att området ska upplevas som genomsläppligt och promenadvänligt. Stora delar av den befintliga grönskan har sparats och är en viktig kvalitet i boendet. Ulserödsvägen föreslås omgestaltas för ökad trafiksäkerhet, bl a med "portar", avsmalningar vid hållplatser, separat gång- och cykelväg och en rondell vid den gemensamma infarten till det nya området och Torpet.


Utställningsutlåtande


Antagandehandlingar

Planhandlingar


Utredningar

Dalskogen 1:39, Gullmarsbadens camping

Nuläge

Denna plan är i dagläget vilande.

Bakgrund

Gullmarsbadens camping har med sitt läge på gångavstånd från centrum en stor potential att utvecklas som en tätortsnära campingplats. Ägarförhållandena för campingen har växlat de senaste åren och därmed även intentionerna för hur området ska drivas och utvecklas.

Syftet med detta planprogram är att säkerställa allmänhetens tillträde till området kring Gullmarsbaden, att utreda förutsättningarna för att utveckla Gullmarsbadens camping, se över möjligheten till förtätning av bostäder samt att utreda lämplig användning av marken mellan Ulserödsvägen och Dalskogens kyrkogård.

Detaljplanen har varit ute på programsamråd till och med den 4:e november 2010.

Planhandlingar

Södra Hamnen 13:1 m.fl, Hotellet

Nuläge

Samrådsredogörelsen godkändes i samhällsbyggnadsnämnden och nu arbetas det med att ta fram granskningshandlingar.

vill ni ha ytterligare information om planarbetet så kan ni kontakta Stina Norén, Planhandläggare på Telefonnummer 0523 - 61 33 55.

Bakgrund

Denna detaljplan omfattar huvudsakligen fastigheten Södra Hamnen 13:1. Fastigheten inrymmer Hotel Lysekil, som huvudsakligen består av två ihopbyggda byggnader. I den befintliga planen ligger byggnaderna inom användningsområde med betäckningen Ch, centrumbebyggelse.

Hotel Lysekil byggdes på 1950- talet och är idag i stort behov av renovering för att uppnå modern hotellstandard.Fastighetsägarna vill till ändringar som är av sådan art att det inte räcker att ändra gällande detaljplan, utan en ny detaljplan behöver tas fram.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Syftet

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad på nuvarande Hotel Lysekils innergård samt addera bostadsändamål till tillåten användning. Även de befintliga hotellbyggnaderna kommer att kunna byggas om till lägenheter. Möjligheten att bedriva verksamhet inom ramen av centrumändamål kommer däremot att finnas kvar fortsättningsvis. Detaljplanens syfte tar således hänsyn till platsens befintliga värden samtidigt som den möjliggör en utveckling av ett levande centrum

Samrådsredogörelsen

Planhandlingar

Utredningar

Mariedal 3:19 med flera

 

Nuläge

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutade om programsamråd, 2021-07-01, § 111.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med plankonsult från Malmström Edström tagit fram ett förslag till planprogram för flerbostadsområdet vid Mariedal.

Planprogrammet syftar till att ge underlag till en långsiktig utvecklingsinriktning för området och att utreda förutsättningarna för ett antal förtätningsförslag inom flerbostadsområdet. Programförslaget omfattar ca 140 nya lägenheter med varierande upplåtelseform. Planen ska också möjliggöra ändamålsenlig renovering och tillgänglighetsanpassning av det befintliga bostadsbeståndet inom området.

Programförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan, ÖP06.

Planarbetet bedrivs med utökat förfarande.

Planprogrammet skickas ut på programsamråd mellan 2021-07-15 till och med 2021-09-10, och kungörs härmed för kännedom och eventuellt yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden inbjuder fastighetsägare, hyresgäster och andra intresserade till ett digitalt programsamrådsmöte om planförslaget den 2 september 2021, kl. 17.30-19.00.

Anmälan sker via telefon eller e-post senast 1 september till: planochbygg@lysekil.se, eller 0523–613342. Vi skickar därefter en bekräftelse via e-post med digital länk till mötet samt mötesinstruktioner.

Hur lämnar jag mitt yttrande gällande planförslaget?

Eventuella synpunkter på planförslaget önskar vi få skriftligt senast 2021-09-10 på följande adress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, Lysekils kommun, 453 80 Lysekil eller via e-post till: planochbygg@lysekil.se.

Ange diarienummer ”SBN B-2020-550” samt ert namn och fastighetsbeteckning.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av

Fredrik Jonasson, Tel 0523-613369, e-post: fredrik.jonasson@lysekil.se

Maria Gillberg, Tel 0523- 613342, e-post: maria.gillberg@lysekil.se


Planhandlingar


Utredningar
Del av Slätten 1:339, kvarteret Revolvern

Nuläge

Detaljplanen har varit ute på samråd från och med 2021-03-16 till och med 2021-04-20. Yttrande som inkommit under samrådstiden kommer att sammanställas och besvaras i samrådsredogörelse.

Bakgrund

Planarbetes syfte är att uppföra ett nytt bostadsområde med cirka 25 till 30 nya hyreslägenheter. Lägenhetsstorleken varierar, men då målgruppen främst ska utgöras av yngre och barnfamiljer, är tanken att det blir mest två och trerumslägenheter. Området ligger redan i ett bebyggt område.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Rodrigo Baraona, e-post rodrigo.baraona@lysekil.se, tel 0523 - 61 33 41

Planhandlingar


Utredningar

Ulseröd 1:29

Nuläge

Planarbete är uppstartat och nästa steg är att samrådshandlingar tas fram och efter politiskt beslut skickas ut på samråd.

Bakgrund

Planarbetets syfte är att möjliggöra för en exploatering av cirka 15 stycken villor/parhus. Området är i dagsläget ej detaljplanelagt.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Stina Norén, epost: stina.noren@lysekil.se, tel 0523 - 61 33 55


Dona 2:1 med flera

Nuläge

Planarbetet är uppstartat. Nästa steg i planarbetet är att samrådshandlingar tas fram.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade 2012-06-15 § 109 planbesked för Dona 2:1 med flera. Planarbetets syfte är möjliggöra bostäder (22-24 lägenheter) upp till sex våningar.

 

 

Höjdgatan, Kyrkvik 1:150 med flera

Nuläge

Planarbete är uppstartat och nästa steg är att samrådshandlingar tas fram och efter politiskt beslut skickas ut på samråd

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i beslut 2016-05-11 § 86 tillstrykt planbesked utifrån den ansökan som inkom till förvaltningen 2016-01-03.

Sökande önskar är ändra den befintliga stadsplanen från 1930-talet för att ta bort tre hittills outnyttjade byggrätter för bostadsändamål bakom befintliga fastigheter, samt möjliggöra för omkringliggande fastigheter att få köpa marken och införliva den i de egna tomterna.

Syftet med ändringen är att ta bort hitintills outnyttjade byggrätter, samt ej utförd lokalgata "Höjdgatan" , enligt stadsplan 14-LYS-126 på fastigheten, del av Kyrkvik 1:150 och ersätta dessa med kvartersmark utan byggrätter. Ändringen syftar också till att skapa förutsättningar för fastighetsreglering av gällande markområden.