Translate site

Translate

Meny

Lysekil

Pågående detaljplaner.

Gamlestan 25:1 m.fl, Norra Hamnstranden

Nuläge

Inledande planarbetet har påbörjats.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett program för detaljplan för Norra Hamnstranden, upprättat 2010-04-08. Programmet föregår ett detaljplanearbete med syfte att genom normalt planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap 23 §, utreda förutsättningarna för att reglera markanvändningen i Norra hamnen för bostäder och centrumändamål. Förslaget innebär en omvandling av industrimark samt ianspråktagande av vattenområde. Området används för närvarande huvudsakligen för kontors- och industriverksamhet.

Planhandlingar

Träleberg 1:138, Trellebystrands camping

Nuläge

Samtliga inkomna yttranden under granskningen ska nu sammanställas  och kommenteras i ett granskningsutlåtande.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till detaljplan för Trellebystrands Camping, Träleberg 1:138. Inom det område som planen avser står idag cirka 19 st. villavagnar med tidsbegränsat bygglov.

Detaljplanen har två huvudsyften

  1. Det tidsbegränsade bygglovet ska kunna övergå till permanent bygglov, vilket är möjligt när en detaljplan för området upprättats.
  2. Inom planområdet fanns tidigare en fornlämning samt en värdefull bäckravin med mycket höga naturvärden enligt Lysekils naturvårdsplan från 2010. När ägaren exploaterade området togs vegetationen kring bäcken bort och fornlämningen förstördes. Det andra syftet med planen är därför att skapa förutsättningar för att återskapa bäckravinens värdefulla miljö, i den mån det är möjligt.

Planhandlingar

Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl, Norra Tronebacken

Nuläge

Detaljplaneförslaget har varit utställt från 8 maj 2020 till och med 21 juni 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att sammanställa och kommentera de synpunkter som kommit in i ett utlåtande.

Nästa steg i planprocessen är att samhällsbyggnadsnämnden ska ta ett beslut om utlåtandet.

Bakgrund

Kommunen planerar ett nytt bostadsområde i Norra Tronebacken sydost om bostadsområdet Torpet. Avståndet till Lysekils centrum är ca 2,5 km och till Gullmarn är det endast 300-400 meter.

Områdena kring Norra Tronebacken och längs gamla infarten, Ulserödsvägen, har i Lysekils översiktsplanering varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder under lång tid. Den nu aktuella utbyggnadsetappen svarar mot ett behov av nya tomter för enskilt byggande. Samtidigt rymmer den möjligheter att anpassa utbyggnaden med olika bostadsformer efter bostadsmarknadens behov. Målsättningen är att skapa ett nytt attraktivt småhus- och flerbostadsområde i en vacker naturmiljö nära Gullmarn.

Planområdet bedöms kunna rymma ca 70-100 st bostäder. Föreslagen bebyggelse har placerats i landskapet med hänsyn till platsens natur- och rekreationsvärden. På strategiska platser finns möjlighet att passera mellan tomter för att området ska upplevas som genomsläppligt och promenadvänligt. Stora delar av den befintliga grönskan har sparats och är en viktig kvalitet i boendet. Ulserödsvägen föreslås omgestaltas för ökad trafiksäkerhet, bl a med "portar", avsmalningar vid hållplatser, separat gång- och cykelväg och en rondell vid den gemensamma infarten till det nya området och Torpet.


Planhandlingar


Utredningar

Dalskogen 1:39, Gullmarsbadens camping

Nuläge

Denna plan är i dagläget vilande.

Bakgrund

Gullmarsbadens camping har med sitt läge på gångavstånd från centrum en stor potential att utvecklas som en tätortsnära campingplats. Ägarförhållandena för campingen har växlat de senaste åren och därmed även intentionerna för hur området ska drivas och utvecklas.

Syftet med detta planprogram är att säkerställa allmänhetens tillträde till området kring Gullmarsbaden, att utreda förutsättningarna för att utveckla Gullmarsbadens camping, se över möjligheten till förtätning av bostäder samt att utreda lämplig användning av marken mellan Ulserödsvägen och Dalskogens kyrkogård.

Detaljplanen har varit ute på programsamråd till och med den 4:e november 2010.

Planhandlingar

Slätten 15:7 m.fl, Sjukhusområdet

Nuläge

Överklagad

Detaljplanen är överklagad till Mark och Miljödomstolen och inget beslut har inkommit ännu.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-23 § 105 att anta rubricerad detaljplan, upprättad 2019-04-04 och justerad 2019-09-04. Justering av kommunfullmäktiges protokoll med beslut tillkännnagavs på kommunens anslagstavla 2019-10-30. För att se protokoll med beslut tryck här

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Stina Norén,tel. 0523-61 33 55, stina.noren@lysekil.se eller Maria Gillberg tel. 0523-61 33 42.

Bakgrund och syfte

Sjukhuset har idag ett stort antal tomma lokaler. Fastighetsägaren önskar ändra om samt bygga till för att kunna hyra ut delar av bebyggelsen som exempelvis bostäder, kontor och utbildningslokaler. Syftet med den nya detaljplanen är därför att, i tillägg till vårdverksamhet, även tillåta centrum- och kontorsverksamhet samt bostadsändamål.

I och med det nya förslaget kan befintlig verksamhet fortsätta att bedrivas samtidigt som byggnaderna inom fastigheten även kan inrymma exempelvis hyresrätter, trygghetsboende och vuxenutbildning.

Till planhandlingarna hör plankarta och planbeskrivning med bilagor. Det är plankartan som är det juridiskt bindande dokumentet som styr exploateringen. I planbeskrivningen beskrivs i ord och bild varför plankartan ser ut som den gör och vad den innebär. Den redogör även för utförda utredningar och illustrationer.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan för Lysekils kommun. För mer information om översiktsplanen tryck här.


Planhandlingar


Utredningar

Södra hamnen 11:3 m:fl, Restaurang Rosvik

Nuläge

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta planarbetet för Södra Hamnen 11:3 m.fl, Restaurang Rosvik, Lysekil, Lysekils Kommun

Protokollet finns på följande länk:https://lysekil.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kallelser-och-protokoll.htmllänk till annan webbplats

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Restaurang Rosvik, Södra Hamnen 11:3 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra permanent bygglov för den inbyggda delen av restaurang Rosvik samt restaurang Delfinen, norr om denna. För detta krävs att marken ändras från allmän plats till kvartersmark. Planområdet är utpekat i översiktsplanen som område för allmänt ändamål och centrumbebyggelse, aktuell planläggning stämmer väl överens med denna inriktning.

Planhandlingar

Södra Hamnen 13:1 och 13:7

Nuläge

Planarbetet är nu uppstartat och inleds med att ta fram underlag till samrådshandlingar i form av plankarta och planbeskrivning. Underlaget utgörs av en undersökning av områdets förutsättningar vad gäller exempelvis geoteknik, kulturmiljö och parkering. Samrådsskedet är den inledande delen av detaljplaneprocessen för denna detaljplan.

Bakgrund

Syftet med Planarbetet är att möjliggöra en påbyggnad av befintliga huskroppar på fastigheten Södra Hamnen 13:1 och Södra hamnen 13:7. Idagsläget rymmer de båda fastigheterna centrumverksamhet, enligt gällande detaljplan, men fastighetsägarna önskar få utökat detta användningsområde med bostadsändamål

Södra Hamnens strandpromenad

Nuläge

Planen är vilande.

Planprogram är framtaget.

Bakgrund

Södra hamnens strandpromenad är ett centralt beläget stadsområde i Lysekil. Själva
strandpromenaden sträcker sig från Lysekils fi skhamn söderut längs kajerna till Havets Hus och vidare ut mot Pinnevik och klipporna vid Stångehuvud. Området har stora värden för Lysekil som stad, här fi nns fl era av stadens mest kända byggnader och stadsrum. Trafikmässigt fungerar området som en entrépunkt till Lysekil oavsett om man kommer med bil, buss eller båt. Framför allt sommartid är strandpromenaden dessutom Lysekils framsida och centrum för sommarturismen och båtlivet.
Längs strandpromenaden fi nns ett antal gällande detaljplaner, den äldsta från 1932. Sedan en längre tid pågår att arbete för att ta fram en aktuell detaljplan som identifierar och tillvaratar områdets kvalitéer och anger riktlinjerna för dess fortsatta utveckling.

Planhandlingar