Meny

Lysekil

Pågående detaljplaner.

Norra Hamnstranden, Gamlestan 25:1 m.fl, Lysekil

Nuläge

Inledande planarbetet har påbörjats.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett program för detaljplan för Norra Hamnstranden, upprättat 2010-04-08. Programmet föregår ett detaljplanearbete med syfte att genom normalt planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap 23 §, utreda förutsättningarna för att reglera markanvändningen i Norra hamnen för bostäder och centrumändamål. Förslaget innebär en omvandling av industrimark samt ianspråktagande av vattenområde. Området används för närvarande huvudsakligen för kontors- och industriverksamhet.

Planhandlingar

Slätten 1:34


Nuläge

Lagakraft bevis beträffande kommunfullmäktiges i Lysekils Kommun beslut 2018-09-20 § 110 att anta rubricerad detaljplan.

Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens antagande beslut enligt bestämmelserna i 11 kap 10 § PBL (2010:900)

Antagande beslutet har vid överklagandetidens utgång inte överklagats. Beslutet har till följd av detta vunnit Laga kraft 2018-10-19.

Bakgrund

Den idag gällande detaljplanen för området tillåter småindustri, kontor och hantverk. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med möjlighet till centrumfunktioner så som kontor och handel.

Exploateringen innebär en förtätning av Lysekils stadskärna.

Planhandlingar

Utredningar

      

Trellebystrands camping, Träleberg 1:138, Lysekil

Nuläge

Samtliga inkomna yttranden under granskningen ska nu sammanställas  och kommenteras i ett granskningsutlåtande.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till detaljplan för Trellebystrands Camping, Träleberg 1:138. Inom det område som planen avser står idag cirka 19 st. villavagnar med tidsbegränsat bygglov.

Detaljplanen har två huvudsyften

  1. Det tidsbegränsade bygglovet ska kunna övergå till permanent bygglov, vilket är möjligt när en detaljplan för området upprättats.
  2. Inom planområdet fanns tidigare en fornlämning samt en värdefull bäckravin med mycket höga naturvärden enligt Lysekils naturvårdsplan från 2010. När ägaren exploaterade området togs vegetationen kring bäcken bort och fornlämningen förstördes. Det andra syftet med planen är därför att skapa förutsättningar för att återskapa bäckravinens värdefulla miljö, i den mån det är möjligt.

Planhandlingar

Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl

Nuläge

Arbetet med att ta fram ett exploateringsavtal för området pågår, vilket måste vara klart i samband med antagandet av planen.

Bakgrund

Kommunen planerar ett nytt bostadsområde i Norra Tronebacken sydost om bostadsområdet Torpet. Avståndet till Lysekils centrum är ca 2,5 km och till Gullmarn är det endast 300-400 meter.

Områdena kring Norra Tronebacken och längs gamla infarten, Ulserödsvägen, har i Lysekils översiktsplanering varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder under lång tid. Den nu aktuella utbyggnadsetappen svarar mot ett behov av nya tomter för enskilt byggande. Samtidigt rymmer den möjligheter att anpassa utbyggnaden med olika bostadsformer efter bostadsmarknadens behov. Målsättningen är att skapa ett nytt attraktivt småhus- och flerbostadsområde i en vacker naturmiljö nära Gullmarn.

Planområdet bedöms kunna rymma ca 70-100 st bostäder. Föreslagen bebyggelse har placerats i landskapet med hänsyn till platsens natur- och rekreationsvärden. På strategiska platser finns möjlighet att passera mellan tomter för att området ska upplevas som genomsläppligt och promenadvänligt. Stora delar av den befintliga grönskan har sparats och är en viktig kvalitet i boendet. Ulserödsvägen föreslås omgestaltas för ökad trafiksäkerhet, bl a med "portar", avsmalningar vid hållplatser, separat gång- och cykelväg och en rondell vid den gemensamma infarten till det nya området och Torpet.

Detaljplaneförslaget har varit på utställning under tiden 2010-01-25 till 2010-02-22.

Planhandlingar

Södra hamnen köpcentrum

Nuläge

Denna plan är nuläget vilande och det finns ingen tidsplan när den kommer återupptas.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Rådhuset Arkitekter AB utarbetat en detaljplan för handelsområde, Södra hamnen 1:114 m.fl. upprättad 2011-11-24. Syftet med planen är att ändra området från industriområde till handelsområde med plats för butiker, kontor och service samt strandpromenad.

Detaljplanen var utskickad för samråd under januari - februari 2011. Synpunkterna som inkom under samrådet har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Efter samrådet har planområdet ändrats i sin omfattning. Det innebär att det tidigare föreslagna resecentret, de sjömagasinsliknande byggnaderna söder om föreslaget p-däck och gatumark i västra delen av planområdet, utgår. Samtidigt har ett markområde tillkommit, öster om tidigare planområde. Det tillkommande området är i huvudsak avsett för parkering och tillfart till varumottagning.

De utgående områdena ingår i ett planarbete som bedrivs parallellt med denna planläggning.

Detaljplanen har varit utställd för granskning under perioden 2011-11-28 till 2011-12-30.

Planhandlingar

Gullmarsbaden, Dalskogen 1:39, Lysekil

Nuläge

Denna plan är i dagläget vilande.

Bakgrund

Gullmarsbadens camping har med sitt läge på gångavstånd från centrum en stor potential att utvecklas som en tätortsnära campingplats. Ägarförhållandena för campingen har växlat de senaste åren och därmed även intentionerna för hur området ska drivas och utvecklas.

Syftet med detta planprogram är att säkerställa allmänhetens tillträde till området kring Gullmarsbaden, att utreda förutsättningarna för att utveckla Gullmarsbadens camping, se över möjligheten till förtätning av bostäder samt att utreda lämplig användning av marken mellan Ulserödsvägen och Dalskogens kyrkogård.

Detaljplanen har varit ute på programsamråd till och med den 4:e november 2010.

Planhandlingar

Södra hamnens strandpromenad

Nuläge

Denna plan är i nuläget vilande och det finns ingen tidsplan när det kommer återupptas

Bakgrund

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett program till detaljplan för Södra Hamnens strandpromenad. Planområdet sträcker sig hela vägen från Fiskhamnen i norr till Havets Hus i söder. Planarbetet syftar till att bevara de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna, öka tillgängligheten till områdets offentliga miljöer och stärka sambandet mellan staden och havet. Programmet föreslår också ett antal förändringar för att ytterligare utveckla området. Det gäller först och främst en sammanhållen utformning av strandpromenaden, ett resecentrum för buss och personfärja, upprustning av stadsrummen kring Rosvikstorg och Räkbodarna samt utbyggnad av Havsbadets småbåtshamn och utveckling av Havsbadsområdet som ett centrum för olika vattenrelaterade aktiviteter.

Planhandlingar

Sjukhusområde, Slätten 15:7 m.fl, Lysekil

Nuläge

Överklagad

Detaljplanen är överklagad till Mark och Miljödomstolen och inget beslut har inkommit ännu.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-23 § 105 att anta rubricerad detaljplan, upprättad 2019-04-04 och justerad 2019-09-04. Justering av kommunfullmäktiges protokoll med beslut tillkännnagavs på kommunens anslagstavla 2019-10-30. För att se protokoll med beslut tryck här

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Stina Norén,tel. 0523-61 33 55, stina.noren@lysekil.se eller Maria Gillberg tel. 0523-61 33 42.

Bakgrund och syfte

Sjukhuset har idag ett stort antal tomma lokaler. Fastighetsägaren önskar ändra om samt bygga till för att kunna hyra ut delar av bebyggelsen som exempelvis bostäder, kontor och utbildningslokaler. Syftet med den nya detaljplanen är därför att, i tillägg till vårdverksamhet, även tillåta centrum- och kontorsverksamhet samt bostadsändamål.

I och med det nya förslaget kan befintlig verksamhet fortsätta att bedrivas samtidigt som byggnaderna inom fastigheten även kan inrymma exempelvis hyresrätter, trygghetsboende och vuxenutbildning.

Till planhandlingarna hör plankarta och planbeskrivning med bilagor. Det är plankartan som är det juridiskt bindande dokumentet som styr exploateringen. I planbeskrivningen beskrivs i ord och bild varför plankartan ser ut som den gör och vad den innebär. Den redogör även för utförda utredningar och illustrationer.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan för Lysekils kommun. För mer information om översiktsplanen tryck här.


Planhandlingar


Utredningar
Södra Hamnen 6:2 m.fl; Lysekil

Nuläge

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Södra Hamnen 6:2 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-25 § 38 att anta rubricerad detaljplan

Samhällsbygganadsnämndens beslut kan överklagas av den som tidigare lämnat synpunkter i ärendet, som inte blivit tillgodosedda. Beslutet överklagas hos Mark- Miljödomstolen. Överklagandet ska dock skickas till kommunen under följande adress: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 453 80 Lysekil.

Överklagandet ska ske skriftligt och ha inkommit senast inom tre veckor från den dag tillkännagivandet skett enligt ovan, dvs senast 2019-04-24. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas detta tillsammans med handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen.

I Skrivelsen ske tydligt anges:

  • Vilket beslut som överklagas t.ex genom att ange beslutsdag och vad beslutet gäller.
  • Begäran om hur beslutet ska ändras och varför
  • Namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av: Fredrik Jonasson, tel. 0523-61 33 69, fredrik.jonasson@lysekil.se eller Maria Gillberg, tel. 0523-61 33 42.

Bakgrund

Kommunstyrelsen lämnade 2016-02-10 planbesked för att upprätta detaljplan för fastigheterna Södra hamnen 6:1, 6:2, 6:3 och 6:4. Fastigheterna omfattas idag av de-taljplan 14-LYS-152, upprättad 1955. Gällande detaljplan ersätts i sin helhet.

Syftet med planarbetet är att utreda lämpligheten av markanvändning för bostadsändamål samt kontor inom delar av kvarteret, vars nuvarande användning i huvudsak är handel.

Planhandlingar

Utredning


Restaurang Rosvik, Kyrkvik 1:150, Lysekil

Nuläge

Samhällsbyggnadsförvaltningen hartagit fram ett förslag till detaljplan för Restaurang Rosvik, Södra Hamnen 11:3 m.fl

Samtliga inkomna yttranden under Samrådet ska nu sammanställas  och kommenteras i ett samrådsutlåtande.

Detaljplanen har varit ute på samråd from 2018-05-17 till 2018-06-15.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Fredrik Jonasson, tel. 0523-61 33 69, eller Maria Gillberg, tel. 0523-61 33 42.

Ett uppdaterat planförslag kommer att skickas ut på granskning och allmänheten får återigen möjligheten att yttra sig.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Restaurang Rosvik, Södra Hamnen 11:3 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra permanent bygglov för den inbyggda delen av restaurang Rosvik samt restaurang Delfinen, norr om denna. För detta krävs att marken ändras från allmän plats till kvartersmark. Planområdet är utpekat i översiktsplanen som område för allmänt ändamål och centrumbebyggelse, aktuell planläggning stämmer väl överens med denna inriktning.

Planhandlingar

 

Södra Hamnen 13:1 och 13:7

Nuläge

Planarbetet är nu uppstartat och inleds med att ta fram underlag till samrådshandlingar i form av plankarta och planbeskrivning. Underlaget utgörs av en undersökning av områdets förutsättningar vad gäller exempelvis geoteknik, kulturmiljö och parkering. Samrådsskedet är den inledande delen av detaljplaneprocessen för denna detaljplan.

Bakgrund

Syftet med Planarbetet är att möjliggöra en påbyggnad av befintliga huskroppar på fastigheten Södra Hamnen 13:1 och Södra hamnen 13:7. Idagsläget rymmer de båda fastigheterna centrumverksamhet, enligt gällande detaljplan, men fastighetsägarna önskar få utökat detta användningsområde med bostadsändamål