Meny

Dela sidan på sociala medier

Lysekil

Pågående detaljplaner.

Gamlestan 22-4

Nuläge


Lagakraftbevis beträffande byggnadsnämnden i Lysekils kommun beslut 2017-06-21 § 94 att anta rubicerad detaljplan.

Kommuens antagandebeslut överklagades till mark och miljödomstolen. Samtliga överklagande avslogs av mark och miljödomstolen 2018-01-22 vilket överklagades till mark och miljööverdomstolen.

Mark och Miljööverdomstolen meddelar 2018-03-08 att prövningstillstånd inte lämnas och mark och miljödomstolen avgörande står fast.

Planbeslutet har till följd av detta vunnit laga kraft 2018-03-08.

Bakgrund

Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för att använda befintliga byggnader inom fastigheten Gamlestan 22:4 för bostads- och centrumändamål, möjliggöra användning av befintlig verksamhetslokal för Gamlestan 22:32 samt 22:33 för bostadsändamål, samt utveckla torgytan som angränsar till fastigheterna och därigenom tydligare binda ihop Gamlestan med Norra Hamnen.

Då planområdet ligger i Lysekils ursprungliga fiskeläge Gamlestan samt angränsar till det omvandlade Norra Hamnen är planens syfte även att åstadkomma en gestaltning som fungerar väl med Gamlestans kulturmiljö och samtidigt fungerar som en övergång mellan det gamla och det nya och tydligare binder ihop de båda stadsdelarna.

Planförslaget har varit utskickat på samråd mellan 2015-04-02 och 2015-05-14. Inkomna synpunkter i samband med samrådsskedet rörande bland annat buller, tillgänglighet och utformning har motiverat justeringar av samrådsförslaget.

Granskningsutlåtande

Planhandlingar

Utredningar

Norra Hamnstranden

Nuläge

Planen pågår och ligger i en tidig skede för att ta fram samrådshandlingar.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett program för detaljplan för Norra Hamnstranden, upprättat 2010-04-08. Programmet föregår ett detaljplanearbete med syfte att genom normalt planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap 23 §, utreda förutsättningarna för att reglera markanvändningen i Norra hamnen för bostäder och centrumändamål. Förslaget innebär en omvandling av industrimark samt ianspråktagande av vattenområde. Området används för närvarande huvudsakligen för kontors- och industriverksamhet.

Planhandlingar

Slätten 1:34

 

Nuläge

Meddelande före antagande

Detaljplanen för Gamla Mejeriet, Slätten 1:34, har varit utskickad för granskning under tiden 2018-04-05 till 2018-04-26. Efter granskningen har samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt och kommenterat de synpunkter som kommit in i ett s.k. granskningsutlåtande.

Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna granskningsutlåtande 2018-06-28 enligt § 72.

Kommunfullmäktiges antagande beräknas tidigast ske 2018-09-20.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av:

Stina Hermansen
tel. 0523 61 33 55
e-post: stina.hermansen@lysekil.se

Bakgrund

Den idag gällande detaljplanen för området tillåter småindustri, kontor och hantverk. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med möjlighet till centrumfunktioner så som kontor och handel.

Exploateringen innebär en förtätning av Lysekils stadskärna.

Planhandlingar

Utredningar

      

Trellebystrands camping

Nuläge

Samtliga inkomna yttranden under granskningen ska nu sammanställas  och kommenteras i ett granskningsutlåtande.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till detaljplan för Trellebystrands Camping, Träleberg 1:138. Inom det område som planen avser står idag cirka 19 st. villavagnar med tidsbegränsat bygglov.

Detaljplanen har två huvudsyften

  1. Det tidsbegränsade bygglovet ska kunna övergå till permanent bygglov, vilket är möjligt när en detaljplan för området upprättats.
  2. Inom planområdet fanns tidigare en fornlämning samt en värdefull bäckravin med mycket höga naturvärden enligt Lysekils naturvårdsplan från 2010. När ägaren exploaterade området togs vegetationen kring bäcken bort och fornlämningen förstördes. Det andra syftet med planen är därför att skapa förutsättningar för att återskapa bäckravinens värdefulla miljö, i den mån det är möjligt.

Planhandlingar

Norra Tronebacken

Nuläge

Arbetet med att ta fram ett exploateringsavtal för området pågår, vilket måste vara klart i samband med antagandet av planen.

Bakgrund

Kommunen planerar ett nytt bostadsområde i Norra Tronebacken sydost om bostadsområdet Torpet. Avståndet till Lysekils centrum är ca 2,5 km och till Gullmarn är det endast 300-400 meter.

Områdena kring Norra Tronebacken och längs gamla infarten, Ulserödsvägen, har i Lysekils översiktsplanering varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder under lång tid. Den nu aktuella utbyggnadsetappen svarar mot ett behov av nya tomter för enskilt byggande. Samtidigt rymmer den möjligheter att anpassa utbyggnaden med olika bostadsformer efter bostadsmarknadens behov. Målsättningen är att skapa ett nytt attraktivt småhus- och flerbostadsområde i en vacker naturmiljö nära Gullmarn.

Planområdet bedöms kunna rymma ca 70-100 st bostäder. Föreslagen bebyggelse har placerats i landskapet med hänsyn till platsens natur- och rekreationsvärden. På strategiska platser finns möjlighet att passera mellan tomter för att området ska upplevas som genomsläppligt och promenadvänligt. Stora delar av den befintliga grönskan har sparats och är en viktig kvalitet i boendet. Ulserödsvägen föreslås omgestaltas för ökad trafiksäkerhet, bl a med "portar", avsmalningar vid hållplatser, separat gång- och cykelväg och en rondell vid den gemensamma infarten till det nya området och Torpet.

Detaljplaneförslaget har varit på utställning under tiden 2010-01-25 till 2010-02-22.

Planhandlingar

Södra hamnen köpcentrum

Nuläge

Planarbetet vilar.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Rådhuset Arkitekter AB utarbetat en detaljplan för handelsområde, Södra hamnen 1:114 m.fl. upprättad 2011-11-24. Syftet med planen är att ändra området från industriområde till handelsområde med plats för butiker, kontor och service samt strandpromenad.

Detaljplanen var utskickad för samråd under januari - februari 2011. Synpunkterna som inkom under samrådet har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Efter samrådet har planområdet ändrats i sin omfattning. Det innebär att det tidigare föreslagna resecentret, de sjömagasinsliknande byggnaderna söder om föreslaget p-däck och gatumark i västra delen av planområdet, utgår. Samtidigt har ett markområde tillkommit, öster om tidigare planområde. Det tillkommande området är i huvudsak avsett för parkering och tillfart till varumottagning.

De utgående områdena ingår i ett planarbete som bedrivs parallellt med denna planläggning.

Detaljplanen har varit utställd för granskning under perioden 2011-11-28 till 2011-12-30.

Planhandlingar

Gullmarsbaden

Nuläge

Planen inväntar prioriteras för att ta fram en samrådshandling.

Bakgrund

Gullmarsbadens camping har med sitt läge på gångavstånd från centrum en stor potential att utvecklas som en tätortsnära campingplats. Ägarförhållandena för campingen har växlat de senaste åren och därmed även intentionerna för hur området ska drivas och utvecklas.

Syftet med detta planprogram är att säkerställa allmänhetens tillträde till området kring Gullmarsbaden, att utreda förutsättningarna för att utveckla Gullmarsbadens camping, se över möjligheten till förtätning av bostäder samt att utreda lämplig användning av marken mellan Ulserödsvägen och Dalskogens kyrkogård.

Detaljplanen har varit ute på programsamråd till och med den 4:e november 2010.

Planhandlingar

Södra hamnens strandpromenad

Nuläge

Programet färdigställdes. Det fortsatta planarbetet kommer att delas in i flera olika etapper.

Bakgrund

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett program till detaljplan för Södra Hamnens strandpromenad. Planområdet sträcker sig hela vägen från Fiskhamnen i norr till Havets Hus i söder. Planarbetet syftar till att bevara de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna, öka tillgängligheten till områdets offentliga miljöer och stärka sambandet mellan staden och havet. Programmet föreslår också ett antal förändringar för att ytterligare utveckla området. Det gäller först och främst en sammanhållen utformning av strandpromenaden, ett resecentrum för buss och personfärja, upprustning av stadsrummen kring Rosvikstorg och Räkbodarna samt utbyggnad av Havsbadets småbåtshamn och utveckling av Havsbadsområdet som ett centrum för olika vattenrelaterade aktiviteter.

Planhandlingar

Sjukhusområde

Nuläge

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl.

Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna samrådsredogörelsen 2018-08-30 enligt § §85.

I nuläget uppdateras planförslaget och skickas därefter ut på granskning och allmänheten får återigen möjlighet att yttra sig.

Den som inte framför skriftliga synpunkter senast under granskningtiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Till planhandlingarna hör plankarta och planbeskrivning. Det är plankartan som är det juridiskt bindande dokumentet som styr exploateringen. I planbeskrivningen beskrivs i ord och bild varför plankartan ser ut som den gör och vad den innebär.

Den redogör även för utförda utredningar och till planen hörande.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Stina Norén Hermansen,tel. 0523-61 33 55, eller Maria Gillberg tel. 0523-61 33 42.

Ett uppdaterat planförslag kommer att skickas ut på granskning och allmänheten får återigen möjligheten att yttra sig.


Bakgrund

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för att utöka användningsområdet inom fastigheten Slätten 15:7. I och med det nya förslaget kan befintlig verksamhet fortsätta att bedrivas samtidigt som byggnaderna inom fastigheten även kan inrymma exempelvis bostäder, kontor och vuxenutbildning.

Förslaget till detaljplan är i enlighet med gällande översiktsplan.

 

Planhandlingar

 

Utredningar

 

 

 

Södra Hamnen 6:2

Nuläge

 Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Södra Hamnen 6:2 m.fl.

Samrådsyttrande sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 2018-02-23 till och med 2018-03-23

Den som inte framför skriftliga synpunkter senast under granskningtiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Till planhandlingarna hör plankarta och planbeskrivning. Det är plankartan som är det juridiskt bindande dokumentet som styr exploateringen. I planbeskrivningen beskrivs i ord och bild varför plankartan ser ut som den gör och vad den innebär.

Den redogör även för utförda utredningar och till planen hörande miljökonsekvensbeskrivning. Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av: Fredrik Jonasson, tel. 0523-61 33 69, fredrik.jonasson@lysekil.se eller Maria Gillberg, tel. 0523-61 33 42.

Ett uppdaterat planförslag kommer att skickas ut på granskning och allmänheten får återigen möjligheten att yttra sig.

Bakgrund

Kommunstyrelsen lämnade 2016-02-10 planbesked för att upprätta detaljplan för fastigheterna Södra hamnen 6:1, 6:2, 6:3 och 6:4. Fastigheterna omfattas idag av de-taljplan 14-LYS-152, upprättad 1955. Gällande detaljplan ersätts i sin helhet.

Syftet med planarbetet är att utreda lämpligheten av markanvändning för bostadsändamål samt kontor inom delar av kvarteret, vars nuvarande användning i huvudsak är handel. Nästa steg i planarbetet är att ta fram samrådshandlingar.

Detaljplanen skickas ut på samråd under perioden 2018-02-23 till och med 2018-03-23.

Planhandlingar

Utredning

 

 

 

 

Hotell Lysekil

Bakgrund

Hotellet står inför ett omfattande renoverings- och moderniseringsbehov och betydande investeringar kommer att krävas för att uppnå acceptabel hotellstandard. Syftet med planändringen är att möjliggöra en påbyggnad av befintlig vit huskropp med koppartak, med fyra våningar samt en indragen terrassvåning. Resterande vit huskropp skall höjas med en våning samt ha en utomhuspool. De vita huskropparna samt ett våningsplan i tegelbyggnaden kan komma att utgöras av ca 15 ägar-lägenheter, alternativt bostadsrätter. Övriga delar av byggnaden bedöms kunna innehålla ca 30 hotellrum som byggs om till modern hotellstandard.

Restaurang Rosvik

Nuläge

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Restaurang Rosvik, Södra Hamnen 11:3 m.fl

 Samtliga inkomna yttranden under Samrådet ska nu sammanställas  och kommenteras i ett samrådsutlåtande.

Detaljplanen har varit ute på samråd from 2018-05-17 till 2018-06-15.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Fredrik Jonasson, tel. 0523-61 33 69, eller Maria Gillberg, tel. 0523-61 33 42.

Ett uppdaterat planförslag kommer att skickas ut på granskning och allmänheten får återigen möjligheten att yttra sig.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Restaurang Rosvik, Södra Hamnen 11:3 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra permanent bygglov för den inbyggda delen av restaurang Rosvik samt restaurang Delfinen, norr om denna. För detta krävs att marken ändras från allmän plats till kvartersmark. Planområdet är utpekat i översiktsplanen som område för allmänt ändamål och centrumbebyggelse, aktuell planläggning stämmer väl överens med denna inriktning.

Planhandlingar